Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 64. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030,Poročevalka: dr. Simona Kustec

2. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2020, Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2021, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

4. 41. in 42. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izgradnji cestnega mostu pri stalnem mejnem prehodu za mednarodni promet potnikov in blaga v cestnem prometu Dragonja (SLO) - Kaštel (HR), Poročevalec: dr. Anže Logar

6. Predlog uredbe o izvajanju javnega najema stanovanj, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

9. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

10. Predlog sklepa o določitvi deležev odpadne embalaže za januar, februar in marec 2022,Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

11. Predlog sklepa o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2021, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

12. Predlog dogovora o plačilu obveznosti Republike Slovenije pri izgradnji širokopasovnih omrežij v občini Krško zaradi umeščanja odlagališča NSRAO, Poročevalec: Jernej Vrtovec

13. Predlog aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi št. 01407-7/2015 z dne 28. 1. 2016 v zvezi z rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

14. Predlog soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2022, Poročevalec: Jernej Vrtovec

15. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-21-3121 Kompozitna modularna kombi plošča Stilles v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15A. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za okolje in prostor preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. ZADEVE EU

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 in Direktive 2014/59/EU v zvezi z bonitetno obravnavo globalnih sistemsko pomembnih skupin institucij s strategijo reševanja z več vstopnimi točkami in metodologijo za posredni vpis instrumentov, primernih za izpolnjevanje minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Načrt izrednih ukrepov za zagotavljanje preskrbe s hrano in prehranske varnosti v kriznih časih, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 20. decembra 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

19. Informacija o sodelovanju dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na sestanku z evropskimi poslanci, člani Delovne skupine za velike zveri, ki bo potekal virtualno, 15. decembra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

20. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za okolje 18. marca 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za okolje 23. aprila 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 10. junija 2021 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

23. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 6. oktobra 2021 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA),  Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

24. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 17. decembra 2021 v Zalaegerszegu na Madžarskem, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25. Informacija o sodelovanju dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na slavnostni podelitvi nagrad Zlata čebela 2021 20. decembra 2021 v Višnji Gori, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

26. Poročilo o udeležbi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na otvoritvi 2. faze projekta NEDO 4. novembra 2021 v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo Soniboja Knežaka v zvezi s podražitvami cen gradbenih materialov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

28. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Ivanuše v zvezi z naravnimi ujmami, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

29. Predlog odgovora na poslansko pobudo Soniboja Knežaka v zvezi z reševanjem problematike ravnanja s komunalnim blatom, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak