Skoči do osrednje vsebine

Objavljamo nagrajence na področju socialnega varstva in rejništva za leto 2021

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo) je podelilo nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti za leti 2020 in 2021. Slavnostna podelitev je potekala na Brdu na današnji dan, 10. 12. 2021. Nagrado za življenjsko delo v letu 2021 je prejela mag. Darija Kuzmanič Korva.

Ministrstvo vsako leto podeljuje nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in rejništva. Zaradi epidemičnih razmer v letu 2020 podelitev ni bilo moč izvesti, zato smo letošnjo slovesnost podelitve nagrad namenili nagrajenkam in nagrajencem za leto 2020 in 2021. Nagrade in priznanja je podelil minister Janez Cigler Kralj,  ki je ob tej priložnosti spomnil, da ''podeljevanje nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva letos poteka že petindvajsetič, že devetnajsto leto pa podeljujemo tudi priznanja za dolgoletno in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti''. Kot je še izpostavil, je ''naloga države ustvariti pogoje in možnosti, da posamezniku in družinam pomaga takrat, ko se jim v življenju zalomi ter za rešitev nastalih stisk in težav ponudi učinkovito mrežo denarnih pomoči, storitev in programov socialnega varstva''.

Nagrado za življenjsko delo v letu 2021 je prejela mag. Darija Kuzmanič Korva. Kot socialna delavka je svojo poklicno pot začela leta 1982 v krajevni Skupnosti Črnuče Gmajna, v strokovni javnosti pa nje najbolj poznana kot sekretarka Skupnosti CSD Slovenije, kjer je zaposlena od leta 1998 dalje.  S svojim delom odločilno prispeva k razvoju socialnega varstva, njeno sodelovanje in udejstvovanje v mednarodni skupnosti je tudi pomembo vplivalo na razvoj novih idej in uvedbo tujih praks ter izkušenj v slovenski prostor. V mednarodni organizaciji European social Network deluje kot namestnica člana sveta. Sodelovala je pri razvoju, evalvacijah ter uvedbah številnih novih metod, kot na primer pri enoletnem projektu evalvacija izvajanja storitve prva socialna pomoč na centrih za socialno delo (2003 in 2004). Veliko osebnega truda in prizadevanj je vložila v to, da bi se mediacija vpeljala tudi na centre za socialno delo in to v času, ko ta še ni bila tako razširjena. Njena vloga je bila ključna tudi pri pripravi vsebine in pogojev za izvedbo usposabljanj kandidatov za izvajanje rejniške dejavnosti ter usposabljanj rejnikov v Sloveniji. Je tudi soavtorica pomembnega strokovnega priročnika z naslovom »Vodnik po pravicah invalidov«, v katerem je skupaj s soavtorji pripravila in zaobjela razdrobljeno in zapleteno zakonodajo, ki ureja področje invalidov.

Nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih v letu 2021 je prejel Matjaž Juhart, ki letos obeležuje 25 let nepretrganega dela na področju socialnega varstva. Najbolj viden in izstopajoč prispevek Matjaža Juharta, sekretarja in vodje strokovne službe nacionalne reprezentativne invalidske organizacije na področju socialnega varstva Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenje na strokovnem področju, neposrednem delu z uporabniki ter za uporabnike, je sprejet Ustavni zakon o dopolnitvi II. poglavja Ustave RS (UZ62a), ki je omogočil, da Slovenija kot prva država na svetu vpiše v najvišji državni akt jezik gluhoslepih, ter kot peta država v EU in dvanajsta država na svetu, ki je v najvišji državni akt vpisala znakovni jezik gluhih. 

Priznanja za dosežke na posameznih področjih dela v zadnjih dveh letih v letu 2021 so prejeli Jasna Vešligaj Damiš, direktorica Centra NAPREJ in Mateja Korošec, direktorica Centra KORAK, Marija Modrijan in Delovni kolektiv Centra za pomoč na domu Maribor.

Skupinsko nagrado za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju v letu 2021 je prejela Ekipa zaposlenih strokovnih in laičnih delavcev LOGOUT (Zavod Nora) in Skupnost socialnih zavodov Slovenije.

Minister je za leto 2021 podelil tudi tri priznanja za dolgoletno in uspešno izvajanje rejniške dejavnosti, in sicer Jožetu Čožu iz Višnje Gore, Darinki Židov iz Maribora in Mariji Salihović iz Kopra.

Ministrstvo je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in Pravilnikom o nagradah in priznanjih za delo na področju socialnega varstva 4. 6. 2021 objavilo Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2021. Utemeljenost prejetih predlogov in predlog za podelitev posameznih nagrad je pripravila komisija, ki jo je s sklepom  imenoval minister. V skladu z 19. členom pravilnika je o končni izbiri kandidatov ali skupine za nagrade in priznanja s sklepom odločil minister.

Sklep o izbiri nagrajencev