Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 106. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o nadzoru trga in skladnosti proizvodov, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.5. Predlog programa spodbujanja investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.6. Predlog za odkup terjatve Republike Slovenije do družbe Vikomont storitveno in trgovsko podjetje d. o. o. Ljubljana - v stečaju, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.7. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah Ministrstva za finance preko načrtovanih pravic porabe, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.8. Predlog soglasja k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2021, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.9. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.10. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami 18. julija 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.11. Predlog sklepa o določitvi družbe Termoelektrarna Brestanica d. o. o. za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.12. Predlog sklepa o določitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.13. Predlog sklepa o določitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.14. Predlog sklepa o določitvi Splošne bolnišnice Jesenice za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.15. Predlog sklepa o določitvi Splošne bolnišnice Dr. Franca Derganca Nova Gorica za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.16. Predlog sklepa o določitvi Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.17. Predlog sklepa o določitvi Splošne bolnišnice Murska Sobota za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.18. Predlog sklepa o določitvi Splošne bolnišnice Novo mesto za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.19. Predlog sklepa o določitvi Splošne bolnišnice Izola - Ospedale generale Isola za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.20. Predlog sklepa o določitvi Splošne bolnišnice Celje za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.21. Predlog sklepa o določitvi Lekarne Ljubljana, Lekarna pri polikliniki, za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.22. Predlog sklepa o določitvi Lekarne Maribor, Lekarna Tabor, za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.23. Predlog sklepa o določitvi Celjskih lekarn, Lekarna Center, za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.24. Predlog sklepa o določitvi Obalne lekarne Koper, Lekarna Koper, za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.25. Predlog sklepa o določitvi Dolenjske lekarne Novo mesto, Lekarna Novo mesto, za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.26. Predlog sklepa o določitvi Gorenjske lekarne, Lekarna Kranj, za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.27. Predlog sklepa o določitvi Pomurske lekarne Murska Sobota, Lekarna Murska Sobota, za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.28. Predlog sklepa o določitvi Lekarne Velenje, Lekarna Center Velenje, za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.29. Predlog sklepa o določitvi Goriške lekarne Nova Gorica, Lekarna Nova Gorica, za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.30. Predlog sklepa o določitvi Zasavske lekarne Trbovlje, Lekarna Trbovlje, za zavezanca za obvezno organiziranje varovanja (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.31. Predlog dodatka k Pogodbi o proračunskem financiranju investicije za obnovo hotela Brdo z dne 3. 12. 2020, poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

1.32. Predlog soglasja Dijaškemu domu Vič za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.33. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-21-5559 Modernizacija proizvodnih zmogljivosti Melamin v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.34. Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.35. Poročilo o izpolnitvi nalog Medresorske delovne skupine za proučitev problematike fiktivnih prijav prebivališč posameznikov in s tem povezano zlorabo socialnih transferjev, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.36. Predlog usmeritvenih navodil pri odgovorih na vprašanja Sodišča Evropske unije Vladi Republike Slovenije v zadevi C-7/21 LKW WALTER, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.37. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.38. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.39. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo od 12. do 14. decembra 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.41. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 14. decembra 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.44. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na ministrskem zasedanju EU – ZDA na področju pravosodja in notranjih zadev 16. decembra 2021 v Washingtonu, poročevalec: Aleš Hojs

1.46. Informacija o sodelovanju Republike Slovenije v okviru Evropskega obrambnega sklada, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.47. Informacija o vključitvi Republike Slovenije v projekt tehnične pomoči »Krepitev vladavine prava v Severni Makedoniji«, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.48. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma med Svetom Evrope in Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije o financiranju projekta Povečanje prispevka Bernske konvencije za doseganje ciljev trajnostnega razvoja glede okolja, varstva biotske raznovrstnosti in podnebnih sprememb (CTR 13 in 15), poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.49. Izhodišča za srečanje državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simona Zajca z delegacijo Britansko-slovenske vsestrankarske parlamentarne skupine 10. decembra 2021 v Ljubljani, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.50. Informacija o obisku ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na Generalnem sekretariatu INTERPOLA 10. decembra 2021 v Lyonu v Franciji, poročevalec: Aleš Hojs

1.51. Informacija o udeležbi delegacije Ministrstva za notranje zadeve pod vodstvom državnega sekretarja Franca Kanglerja na letni konferenci nacionalnih platform za boj proti radikalizaciji in nasilnemu ekstremizmu, ki vodi v terorizem, 9. in 10. decembra 2021 v Črni gori, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.52. Informacija o sodelovanju državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje Zlatka Rateja na konferenci ministrov za pravosodje Sveta Evrope 13. in 14. decembra 2021 v Benetkah, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.53. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika, poročevalec: Marjan Dikaučič   

1.54. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih, poročevalec: Aleš Hojs    

1.55. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije pod vodstvom državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve dr. Boža Predaliča na videokonferenčnem ministrskem srečanju držav Salzburškega foruma, Ljubljana/Budimpešta 14. decembra 2021, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.56. Predlog mnenja o predlogu za zadržanje izvajanja 49.a in 49.b člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji ter 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji ter predloga za zadržanje učinkovanja vročenih sklepov Ministrstva za notranje zadeve o prenehanju položaja in izvajanja posebnih izbirnih postopkov na podlagi 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji, poročevalec: Aleš Hojs   

II. LISTA B

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan    Gradivo

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Eva Kompan    Gradivo

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: dr. Anton Olaj

2.4. Poročilo o številu javnih uslužbencev, ki opravljajo delo na domu za obdobje od srede 1. 12. 2021 do torka 7. 12. 2021 , poročevalec: Boštjan Koritnik   

2.6. Predlog odloka o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu – skrajšani postopek, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

3B. Prva sprememba Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

3C. Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2022, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

3Č. Predlog sklepov o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021, poročevalec: Janez Poklukar   

3D. Predlog posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja, poročevalec: Janez Poklukar

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog prenehanja funkcije višjega državnega odvetnika na Državnem odvetništvu na sedežu v Ljubljani

4.2. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica

4.3. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje

4.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj

4.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Novo mesto

4.6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma Nine Pokorn Grmovje

4.7. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet Doma Dr. Janka Benedika Radovljica

4.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših Lendava – Idősebb Polgárok Otthona Lendava

4.9. Predlog sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji

4.10. Predlog imenovanja članov Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji

4.11. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev

4.12. Predlog določitve povečanja plač uslužbencem policije in javnim uslužbencem ministrstva, ki izvajajo podporne naloge za policijo, zaradi povečanega obsega dela in zaradi posebnih obremenitev

4.13. Predlog seznanitve s sklenitvijo sodne poravnave v delovnopravnem sporu med Veleposlaništvom Republike Slovenije na Dunaju in nekdanjim lokalno zaposlenim voznikom

4.14. Predlog določitve skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem v lasti države in v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, ki ga navedeni upravljavci lahko odsvojijo v letu 2022, poročevalec: Boštjan Koritnik

4.15. Predlog soglasja k sklenitvi menjalne pogodbe med Republiko Slovenijo in Mestno občino Kranj za menjavo nepremičnin vse k. o. 2103 Predoslje, vse kulturni spomenik državnega pomena Republike Slovenije

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, poročevalec: Janez Poklukar

5.2. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje, poročevalec: Janez Poklukar