Skoči do osrednje vsebine

309. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na dopolnitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti nekaterih odlokov v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 in v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila tri nove projekte.

Vlada sprejela odgovor na dopolnitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti nekaterih odlokov v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na dopolnitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19, posameznih določb 2. člena, 5. člena, 6. člena, 7. člena ter 8. člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter 2. člena, 3. člena, 4. člena, 5. člena, 8. člena in 16. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

Vlada je 1. decembra 2021 od Ustavnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustavno sodišče) v odgovor prejela dopolnitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, z dne 12. 11. 2021, ki jo je vložil Informacijski pooblaščenec (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) v zvezi s postopkom z zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti. Gre za zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki jo je predlagatelj vložil v zvezi z inšpekcijskim postopkom, ki ga vodi.

Predlagatelj je zahteval oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19, ter posameznih členov Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo.

Vlada po pregledu dopolnitve ugotavlja, da predlagatelj podaja dopolnitev iz razloga prenehanja veljavnosti nekaterih predpisov, ne podaja pa nobenih novih oziroma dodatnih očitkov o neustavnosti predpisov, katerih oceno ustavnosti in zakonitosti zahteva. Vlada je ustavnemu sodišču obširen odgovor na očitke v zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti predlagatelja že podala, hkrati pa je podala tudi procesne ugovore v zvezi z vodenjem zadeve.

Vlada pojasnjuje tudi, da je pri izdaji Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 sledila legitimnemu cilju ohranjanja delujočega sistema zdravstvenega varstva ter ukrepe sprejela na podlagi strokovnih mnenj Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.

Tako kot v predhodno podanih odgovorih vlada poudarja, da je pri izdaji odlokov ravnala v skladu z zakonodajo s področja nalezljivih bolezni, varstva osebnih podatkov in tudi z ustavo, pri tem pa je na zakonit in ustavnopravno dopustni način zasledovala in uresničevala ustavnopravni cilj varovanja javnega zdravja v skladu z 51. členom ustave. Vlada ustavnemu sodišču predlaga, naj primarno zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predlagatelja zaradi neizkazovanja aktivne legitimacije predlagatelja zavrže, podrejeno pa ugotovi, da so izpodbijani odloki v skladu z zakonom in ustavo.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna

Vlada je v okviru finančnega načrta Ministrstva za okolje in prostor prerazporedila 1,26 milijona evrov, s čimer se zagotavlja del sredstev za plačilo preostanka iz sodne poravnave v pravdni zadevi med Republiko Slovenijo in Občino Bohinj, sklenjeni pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada bo za projekt podjetja Intec MKD prispevala 1,2 milijona evrov

Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Nov poslovno-proizvodni objekt Intec MKD« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 1.221.502,40 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Namen investicijskega projekta je izgradnja in opremljanje sodobnega poslovno-proizvodnega objekta v industrijski coni Loka ter s tem po eni strani povečati kapacitete ter z zaposlovanjem novih sodelavcev ter uvajanjem novih, inovativnih produktov zagotoviti dolgoročno konkurenčnost podjetja. Prenos opreme na druge lokacije je onemogočen, saj bo oprema integrirana v industrijski kompleks. Poleg drugih ciljev bo podjetje z investicijo povečalo rast celotnega dobička na preko 1 milijon evrov do vključno leta 2025 ter povečalo število zaposlenih za 40 ljudi v obdobju treh let po zaključku projekta. Z novo investicijo bo podjetje tudi zmanjšalo ogljični odtis ter energetsko obremenitev proizvodnega procesa.

Vlagatelj je s projektom pričel marca letos, končati pa ga namerava do konca leta 2022. V letošnjem letu lahko vlagatelj prejme največ do 715.422,40 evrov odobrenih sredstev, v letu 2022 pa največ do 506.080,00 evrov.

Sredstva za leti 2021 in 2022 so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na
proračunski postavki 534310 – Spodbujanje investicij. Medsebojne pravice in obveznosti bosta pogodbeni stranki določili s pogodbo o sofinanciranju.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada v veljavni načrt razvojnih programov uvrstila projekt podjetja Elaphe, za katerega bo prispevala 7,1 milijona evrov

Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »ELAPHE Domovanje inovacij« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 7.131.457,00 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Podjetje se je za investicijo odločilo zaradi rasti naročil in pridobitve novih poslov, širjenja dejavnosti na novo lokacijo, optimizacije proizvodnje in odprave ozkih grl, povečanja zaposlovanja in kapacitet oskrbe proizvodnje. Vlagatelj želi proizvodnjo tudi digitalizirati, s čimer bo bolj učinkovito podprl kupce pri nabavi produktov.

Investicija se je začela izvajati 17. aprila 2021, končana pa bo do konca leta 2024. Država bo investicijo podprla v višini 20 % upravičenih stroškov, in sicer tako da bo v letu 2021 izplačala največ do 227.378,92 evrov, v letu 2022 največ do 3.063.522,46 evrov, v letu 2023 največ do 2.821.482,13 evrov in v letu 2024 največ do 1.019.073,49 evrov.

Sredstva za leta 2021, 2022 in 2023 so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki 534310 – Spodbujanje investicij. Medsebojne pravice in obveznosti bosta pogodbeni stranki določili s pogodbo o sofinanciranju.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada bo prispevala skoraj 4 milijone evrov za projekt podjetja Pišek – Vitli Krpan

Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Vzpostavitev pametne tovarne Vitli Krpan« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov investicije v višini 3.960.488,00 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju investicij, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva.

Celotna vrednost investicije je 14,1 milijona evrov brez DDV. Z investicijo bo vlagatelj ohranil 236 obstoječih delovnih mest, od tega najmanj 30 visokokvalificiranih ter ustvaril 10 novih visokokvalificiranih delovnih mest. Vlagatelj bo v letu 2021 prejel največ do 652.189,16 evrov sredstev, v letu 2022 največ do 1.490.118,84 evrov ter v letu 2023 največ do 1.818.180,00 evrov.

Sredstva za leti 2021 in 2022 so zagotovljena v veljavnem proračunu Republike Slovenije, na
proračunski postavki 534310 – Spodbujanje investicij. Medsebojne pravice in obveznosti bosta pogodbeni stranki določili s pogodbo o sofinanciranju.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Mnenje o predlogu Zakona o spremembah Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga.

Predlog zakona se nanaša na podaljšanje veljavnosti turističnih bonov, ki so bili uvedeni z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, t.i. Bon21, in sicer da bi bilo možno izkoristiti bon do vključno 31. julija 2022, in ne do 31. decembra 2021.

Vlada ne podpira predloga Zakona o spremembah Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisana Janja Sluga).

Vlada je s Sklepom o podaljšanju veljavnosti bonov za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi z dne 2. decembra 2021 že podaljšala veljavnost bonov za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi do 30. junija 2022. Vlada zato meni, da sprememba datuma podaljšanja na 31. julij 2022 ne pomeni bistvene spremembe. Uporaba bona je možna na veliko različnih področjih, zato je datum podaljšanja do 30. junija 2022 primerno dolg.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Mnenje o predlogu Zakona o spremembah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga.

Vlada Republike Slovenije je v mnenje prejela predlog Zakona o spremembah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 - skrajšani postopek, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga.

Predlog zakona se nanaša na podaljšanje veljavnosti lanskoletnih turističnih bonov, ki so bili uvedeni z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 in sicer da bi bilo možno izkoristiti bon do vključno 31. julija 2022, in ne do 31. decembra 2021, kot je trenutno uveljavljeno.

Vlada Republike Slovenije ne podpira predloga Zakona o spremembah Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 - skrajšani postopek, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisana Janja Sluga).

Z julijem se namreč prične glavna turistična sezona, kjer se interes za dopustovanja poveča zaradi poletnih dopustov. Ker namen sprejetja turističnih bonov ni bil povečanje interesa za dopustovanje v poletnih mesecih, temveč pomoč turistični in gostinski industriji po dolgotrajnem zaprtju dejavnosti, po prvem in drugem valu epidemije, so meseci podaljšanja do poletne sezone bistvenejši, kot pa v času dopustov, ko je interes po dopustovanju sam po sebi večji, kot izhaja tudi iz statističnih podatkov, ki izkazujejo, da je glavna sezona v času od 1. julija do 31. avgusta. Vlada meni, da predlagani datum 31. julij 2022 ni primeren. Poleg tega je vlada pripravila predlog interventnega zakona, v katerega je med drugim vključila podaljšanje veljavnosti lanskoletnih turističnih bonov, in sicer do 30. junija 2022.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Podpis Memoranduma o soglasju na področju digitalne preobrazbe s podjetjem Google

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z vsebino in nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju, ki ga skleneta Google in Služba vlade za digitalno preobrazbo za oblikovanje in implementacijo programov in rešitev za digitalno preobrazbo, ter za zagotavljanje podpore raziskavam na področju umetne inteligence v Sloveniji s ciljem pospeševanja celovite in strukturirane digitalne preobrazbe slovenske družbe.

Tovrstno sodelovanje bo prispevalo k pospešitvi preboja Slovenije med digitalno najnaprednejše države EU, ugledu Republike Slovenije v mednarodni skupnosti in na področju digitalne družbe, kakor tudi k zasledovanju ciljev Republike Slovenije, zlasti Službe vlade za digitalno preobrazbo k realizaciji njenih ključnih ukrepov in s tem tudi k uspešnemu nadaljevanju poti k ustvarjanju visokokvalificiranega digitalnega znanja v slovenski družbi in gospodarstvu.

Vir: Služba vlade za digitalno preobrazboza digitalno preobrazbo