Skoči do osrednje vsebine

307. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k predlogu novele Zakona o zdravniški službi in 8 novih projektov uvrstila v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Predlagani amandmaji v večji meri sledijo pripombam Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije, in so tako nomotehnične kot vsebinske narave.

Predlogi amandmajev vsebinske narave se nanašajo predvsem na:

  • določnejšo ureditev osnovne licence,
  • določnejšo ureditev dokazil o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika za zdravnike,
  • vsebine obveznega opravljanja sekundariata za obdobje prvih treh mesecev,
  • izjemo za izvajanje posamezne specializacije ob neobstoju prostih delovnih mest za usposabljanje specializantov pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, in sicer pri izvajalcih, ki niso v mreži javne zdravstvene službe,
  • način določanja trajanja, obsega in poteka usposabljanja za pridobitev posebnih znanj ter certifikat o posebnih znanjih,
  • javno pooblastilo Zdravniški zbornici Slovenije za izdajanje potrdil o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenskega strokovnega jezika za zdravnike.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada bo za projekt »Nakup strojev in modernizacije proizvodnega procesa Plastenka« prispevala 916.113 evrov

Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Nakup strojev in modernizacije proizvodnega procesa Plastenka« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 916.113 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.
Načrtovana investicija pomeni za podjetje izboljšanje tehnološke opremljenosti in delovnih pogojev poslovanja z vidika povečanja prihodka, dobička in dodane vrednosti na zaposlenega, krepitev razvojne dejavnosti, povečanje direktnega izvoza in ustvarjanje 21 novih delovnih mest v povezavi s predmetom investicije.

Ocenjena vrednost investicijskega projekta znaša 3.542.702,63 evrov z DDV oziroma 3.445.533,33 evrov brez DDV, pri čemer znaša vrednost upravičenih stroškov 3.445.533,33 evrov. V vrednost upravičenih stroškov so vključeni stroški nakupa strojev in opreme. Med neupravičene stroške so umeščeni stroški plač in DDV, ki znašajo skupaj 97.169,30 evrov. Vlagatelj pričakuje sofinanciranje v višini 916.113,00 evrov, kar znaša 26,59 % upravičenih stroškov – meja sofinanciranja za mala podjetja, med katera se uvršča tudi vlagatelj, je 30 % upravičenih stroškov. Medsebojne pravice in obveznosti bosta pogodbeni stranki določili s pogodbo o sofinanciranju.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za projekt »Širjenje programa v podjetju Iskra d. o. o. PE Semič« bo vlada  prispevala 780.000 evrov

Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Širjenje programa v podjetju Iskra d. o. o. PE Semič« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 780.000 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.
Investicija se izvaja v poslovni enoti podjetja Iskra d. o. o. v Semiču, ki zaradi pandemije covid-19 in zaradi razmer na trgu potrebuje reorganizacijo in nove vire prihodka. Na podlagi analiz je uprava podjetja sprejela odločitev, da se PE Semič prestrukturira s programom, ki zajema dva sklopa: Izdelavo igralnih avtomatov BigStar in razširitev sistemskega dela, ki predvideva proizvodnjo železniških semaforjev in njihovo montažo na mesto uporabe. Na ta način se bodo ohranila delovna mesta in na račun izvedbe projekta podjetje namerava v PE Semič zaposliti 20 novih delavcev.

Ocenjena vrednost investicijskega projekta znaša 4.884.000,00 evrov z DDV, pri čemer znaša vrednost upravičenih stroškov 3.122.000,00 evrov. V vrednost upravičenih stroškov so vključeni stroški opreme in razširitve sistemskega dela. Vlagatelj pričakuje sofinanciranje v višini 780.000,00 evrov, kar znaša 25 % upravičenih stroškov. Medsebojne pravice in obveznosti bosta pogodbeni stranki določili s pogodbo o sofinanciranju.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada bo za projekt »Gradnja objekta in nakup osnovnih sredstev Orodja Erhart«  prispevala 1,6 milijona evrov

Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Gradnja objekta in nakup osnovnih sredstev Orodja Erhart« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 1.611.072,93 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.
Družba načrtuje gradnjo hale v velikosti neto površine 2220 m2 poleg obstoječe hale. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno dne 22. marca 2021. Novo halo bodo opremili z novimi stroji in delno tudi z obstoječimi in tako omogočili lažje delo v obstoječi hali. Izvedba investicijskega projekta poleg izgradnje skladiščne hale vključuje tudi nakup nove tehnološke in strojne opreme, ki bo bistveno izboljšala ekološko stanje v podjetju, saj je investicija izrazito usmerjena v zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.  

Z realizacijo projekta se pričakuje tudi lokalno povečanje 15 novih delovnih mest, ter nadaljnji razvoj in rast poslovanja vlagatelja, kar bo imelo pozitiven vpliv tudi na razvoj regije.

Ocenjena vrednost investicijskega projekta znaša 5.615.739,91 evrov z DDV oziroma 4.603.065,50 evrov brez DDV, pri čemer znaša vrednost upravičenih stroškov do 4.603.065,50 evrov. V vrednost upravičenih stroškov je vključen nakup opredmetenih sredstev. Višina predvidenega sofinanciranja predstavlja 35 % upravičenih stroškov, kar je v meji dovoljene intenzivnosti. Medsebojne pravice in obveznosti bosta pogodbeni stranki določili s pogodbo o sofinanciranju.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za projekt »Robotizirana proizvodna hala Innoduler« 1,8 milijona evrov

Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Robotizirana proizvodna hala Innoduler« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 1,8 milijona evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Investicija predvideva postavitev robotizirane proizvodne hale z mostovnimi dvigali in s pripadajočimi pisarnami. V proizvodnem delu bo investicija obsegala robotizirane linije za proizvodnjo kontejnerjev približno 2000 enot letno, laserski razrez, sestavo elementov, varjenje, razmaščevanje, peskanje, barvanje in manipulacijo. V okviru investicije bo urejen zunanji skladiščni prostor za približno 100 kontejnerjev, postavitev nakladalne rampe za odpremo po tirih, parkirišče za 25 vozil in ureditev dovozov.

Investicija povečuje in razširja proizvodne kapacitete prejemnika spodbude, kar bo pozitivno vplivalo na povečanje dodane vrednosti, zagotovilo nadaljnjo rast podjetja ter zmanjšalo okoljski odtis. 

Ocenjena vrednost upravičenih stroškov projekta znaša 8.640.000 evrov. Vrednost tako upravičenih kot neupravičenih stroškov projekta skupaj pa znaša 11.440.800 evrov (gre za vrednost z DDV). Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prejemniku spodbude odobri subvencijo v višini 20,83 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije, in sicer tako da se vse izplača v letu 2021. Medsebojne pravice in obveznosti bosta pogodbeni stranki določili s pogodbo o sofinanciranju.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za  projekt »Nakup novih strojev Kostroj strojegradnja« 1,2 milijona evrov

Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Nakup novih strojev Kostroj strojegradnja« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 1.241.143,50 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Izvedba investicijskega projekta poleg izgradnje skladiščne hale vključuje tudi nakup nove tehnološke in strojne opreme, ki bo bistveno izboljšala ekološko stanje v podjetju, saj je investicija izrazito usmerjena v zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Predmetni razvojni projekt bo realiziran v manj razviti regiji. Izvedba projekta bo vplivala na izboljšanje tehnološke opremljenosti in delovnih pogojev poslovanja z vidika povečanja prihodka, dobička in dodane vrednosti na zaposlenega, krepitev razvojne dejavnosti in povečanje izvoza, saj je podjetje izrazito razvojno in izvozno usmerjeno, v letu 2020 so direktno izvozili 65,40 celotne realizacije.

Z realizacijo projekta se pričakuje tudi lokalno povečanje vsaj 20 novih delovnih mest, ter nadaljnji razvoj in rast poslovanja vlagatelja, kar bo imelo pozitiven vpliv tudi na razvoj regije.

Ocenjena vrednost investicijskega projekta znaša 3.885.818,05 evrov z DDV oziroma 3.546.124,29 evrov brez DDV, pri čemer znaša vrednost upravičenih stroškov 3.546.124,29 evrov. V vrednost upravičenih stroškov so vključeni stroški gradnje skladiščne hale ter izgradnja temeljev za stroje in stroški strojev oz. tehnološke opreme. Ker podjetje sodi med srednje velika podjetja, lahko zaprosi največ do 35 % vrednosti upravičenih stroškov, kar sovpada z zaprošeno vrednostjo. Medsebojne pravice in obveznosti bosta pogodbeni stranki določili s pogodbo o sofinanciranju.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Uvrstitev projekta Izgradnja in opremljanje proizvodnih obratov GA1 in GA2 v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, s katerim se v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije, uvrsti nov projekt »Izgradnja in opremljanje proizvodnih obratov GA1 in GA2«, ki izhaja iz skupine projektov »Dodeljevanje spodbud za investicije«.
Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv) določa, da ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljevanju: ministrstvo), po prostem  preudarku izda odločbo o dodelitvi subvencije, pri čemer je prosti preudarek omejen na presojo zagotovljenih proračunskih sredstev, in sicer za investicijo, ki bistveno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva in za katero komisija, ki jo imenuje minister, ugotovi, da izpolnjuje pogoje iz 4. člena in merila iz prvega odstavka 5. člena ZSInv za dodelitev subvencije. Vlogi investitorja, ki je hkrati tudi prejemnik spodbude, Gabrijel Aluminium proizvodnja kovinskih izdelkov d. o. o., Pod jelšami 7, 1290 Grosuplje, je bilo ugodeno z odločbo številka 305-10/2021/21 z dne 18. 11. 2021 o dodelitvi subvencije za investicijo » Izgradnja in opremljanje proizvodnih obratov GA1 in GA2«, katere vrednost brez DDV znaša 15.756.000,00 evrov in v okviru katere bo ustvarjenih 60 novih delovnih mest. Iz navedene odločbe izhaja, da se prejemniku spodbude odobri subvencija za upravičene stroške investicije v opredmetena osnovna sredstva do skupne višine 2.284.620,00 evrov, tako da se v letu 2021 izplača največ do 684.400,00 evrov, v letu 2022 največ do 224.750,00 evrov, v letu 2023 največ do 999.920,00 evrov in v letu 2024 največ do 375.550,00 evrov. Sredstva se zagotovijo na proračunski postavki 534310 – Spodbujanje investicij. 

Sredstva za navedeni projekt so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leta 2021, 2022 in 2023, na proračunski postavki 534310 – Spodbujanje investicij. Ministrstvo se zavezuje, da bo načrt razvojnih programov za leto 2024 uskladilo s proračunskimi in ostalimi viri financiranja ob pripravi proračuna za leto 2024.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Uvrstitev projekta Vzpostavitev proizvodnje Li-ion celic v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, s katerim se v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije, uvrsti nov projekt »–  Vzpostavitev proizvodnje Li-ion celic«, ki izhaja iz skupine projektov »Dodeljevanje spodbud za investicije«.

Vlogi investitorja TAB tovarna akumulatorskih baterij d. d., Polena 6, 2392 Mežica, ter prejemnika spodbude TAB-Haidi d. o. o., Polena 6, 2392 Mežica, je bilo ugodeno z odločbo, o dodelitvi subvencije za investicijo »Vzpostavitev proizvodnje Li-ion celic«, katere vrednost znaša 49.990.000,00 evrov in v okviru katere bo ustvarjenih 100 novih delovnih mest, od tega 20 visokokvalificiranih. Iz navedene odločbe izhaja, da se prejemniku spodbude odobri subvencija za upravičene stroške investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva do skupne višine 9.779.293,75 evrov. 

Prvi del spodbude v višini do največ 4.108.125,00 evrov bo izplačan v letu 2021, drugi del spodbude v višini do največ 3.574.068,75 evrov v letu 2022 in tretji del spodbude v višini do največ 2.097.100,00 evrov v letu 2023. Sredstva se zagotovijo na proračunski postavki 534310 – Spodbujanje investicij. 

Sredstva za navedeni projekt so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije za leta 2021, 2022 in 2023.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Za projekt Nova PE Slovenska vas Narayan 2,8 milijona evrov

Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Nova PE Slovenska vas Narayan« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 2.838.375,00 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Obravnavana investicija obsega adaptacijo poslovnih prostorov v Slovenski vasi 1K,Oljarna, novo avtomatizirano linijo za polnitev olja s pametno instalacijo in elementi umetne inteligence na lokaciji Slovenska cesta 1k ter dograditev linije za polnjenje rastlinskih krem in masla.
Vrednost investicije je 7.695.150,00 evrov (z DDV) oz. 6.307.500,00 evrov (brez DDV). Ocenjena vrednost upravičenih stroškov projekta znaša do 6.307.500,00 evrov (brez DDV).

Vlagatelju so bila odobrena nepovratna sredstva za začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva do skupne višine 2.838.375,00 evrov, tako da se v letu 2021 izplača največ do 500.688,08 evrov, v letu 2022 največ do 1.459.921,42 evrov in v letu 2023 največ do 877.765,50 evrov. Medsebojne pravice in obveznosti bosta pogodbeni stranki določili s pogodbo o sofinanciranju.

Vlada Republike Slovenije je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Nova PE Slovenska vas Narayan« in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 2.838.375,00 evrov, in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Obravnavana investicija obsega adaptacijo poslovnih prostorov v Slovenski vasi 1K,Oljarna, novo avtomatizirano linijo za polnitev olja s pametno instalacijo in elementi umetne inteligence na lokaciji Slovenska cesta 1k ter dograditev linije za polnjenje rastlinskih krem in masla.
Vrednost investicije je 7.695.150,00 evrov (z DDV) oz. 6.307.500,00 evrov (brez DDV). Ocenjena vrednost upravičenih stroškov projekta znaša do 6.307.500,00 evrov (brez DDV).

Vlagatelju so bila odobrena nepovratna sredstva za začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva do skupne višine 2.838.375,00 evrov, tako da se v letu 2021 izplača največ do 500.688,08 evrov, v letu 2022 največ do 1.459.921,42 evrov in v letu 2023 največ do 877.765,50 evrov. Medsebojne pravice in obveznosti bosta pogodbeni stranki določili s pogodbo o sofinanciranju.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo