Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 105. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtine KOV-1 za stekleničenje in proizvodnjo pijač, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2022, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2022, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2022, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2022, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.8. Predlog sklepa o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2022, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.9. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi TPV - IN, proizvodnja in inženiring d. o. o., Suhor, da lahko posluje kot invalidsko podjetje, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.10. Predlog za določitev statusa objekta državne infrastrukture odlagališču nizko- in srednjeradiokativnih odpadkov v Vrbini, občina Krško, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.11. Predlog aneksa št. 3 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.12. Predlog načrta izvedbe Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda na krožno gospodarstvo, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.13. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-21-3122 Žaga Otiški vrh v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.14. Predlog rebalansa Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.15. Predlog za povečanje namenskega premoženja in kapitala Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.16. Predlog sklepa o razglasitvi leta 2022 za Tartinijevo leto, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.36. Predlog odločitve glede predloga Varuha človekovih pravic Republike Slovenije glede nadzora nad zakonitostjo dela občin glede izpolnjevanja obveznosti iz Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.37. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Konvenciji za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (Barcelonska konvencija) o sprejetju sklepa o spremembi prilog k Protokolu o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaženjem, ki ga povzročata raziskovanje in izkoriščanje epikontinentalnega pasu ter morskega dna in podzemlja (protokol o dejavnostih na morju), poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.38. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Konvenciji za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (Barcelonska konvencija) o sprejetju sklepa o določitvi Sredozemskega morja kot celote za območje nadzora nad emisijami žveplovih oksidov (Med SOx ECA) na podlagi Priloge VI k Mednarodni konvenciji o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (konvencija MARPOL), poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.39. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v okviru Konvencije za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja glede sprejetja sklepa o sprejetju sprememb regionalnega načrta za ravnanje z morskimi odpadki v Sredozemlju v okviru člena 15 Protokola za varstvo Sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz virov na kopnem, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.40. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Konvenciji za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (Barcelonska konvencija) o sprejetju sklepa o spremembi Priloge k Protokolu za preprečevanje in odpravo onesnaževanja Sredozemskega morja zaradi odmetavanja z ladij in zrakoplovov ali sežiganja na morju (protokol o odmetavanju), poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.41. Predlog stališča do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Konvenciji za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (Barcelonska konvencija) o sprejetju sklepa o spremembi prilog I, II in IV k Protokolu za varstvo Sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz virov in dejavnosti na kopnem (protokol o virih na kopnem), poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.42. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v okviru Konvencije za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (Barcelonska konvencija) glede sprejetja sklepa o sprejetju regionalnih načrtov v okviru člena 15 Protokola za varstvo Sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz virov na kopnem (Protokol o virih na kopnem) o čiščenju komunalne odpadne vode in ravnanju z blatom iz čistilnih naprav, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.43. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 3. decembra 2021 v Bruslju, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.43. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 3. decembra 2021 v Bruslju, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.44. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 7. decembra 2021 v Bruslju, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.45. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 9. decembra 2021 v Bruslju, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.46. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje, socialno politiko) 6. decembra 2021 v Bruslju, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.47. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 9. in 10. decembra 2021 v Bruslju, poročevalec: Aleš Hojs

1.48. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 7. decembra 2021 v Bruslju, poročevalec: Janez Poklukar

1.49. Informacija o udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na konferenci Mladih Evrope o prizadevanjih za boljšo prihodnost podnebja in okoljske politike 8. decembra 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.50. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.51. Informacija o nameravanem podpisu Izjave o Natovem skladu za inovacije, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.53. Predlog Finančnega prispevka Republike Slovenije v podporo izvajanja Protokola o eksplozivnih ostankih vojne (Protokol V), priloženega Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.54. Predlog prispevka Republike Slovenije v podporo projektu Organizacije združenih narodov s področja izboljšanja varnosti mirovnih sil, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.55. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 20. zasedanju Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča od 6. do 11. decembra 2021 v Haagu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.56. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja dr. Stanislava Raščana na ministrski konferenci OZN o ohranjanju miru 7. in 8. decembra 2021 v Republiki Koreji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.57. Informacija o obisku dr. Dejana Valentinčiča, državnega sekretarja na Uradu Vlade Republike za Slovence v zamejstvu in po svetu, pri slovenski skupnosti v Republiki Srbiji 3. in 4. decembra 2021, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

1.58. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na virtualnem dogodku »Vrh za demokracijo« 9. in 10. decembra 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.59. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 5. decembra 2021 v Severni Makedoniji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.60. Informacija o nameravanem podpisu zakonodajnega svežnja reforme Skupne kmetijske politike v imenu Sveta Evropske unije 2. decembra v Bruslju, Belgija, poročevalec: Jernej Vrtovec    

1.61. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-21-3002 Izgradnja čistilne naprave v občini Radenci v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.62. Predlog soglasja k predlogu amandmaja k Predlogu zakona o urejanju prostora, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.63. Predlog soglasja k predlogu amandmajev k Predlogu gradbenega zakona, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Deana Potza    Gradivo

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Deana Potza    Gradivo

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: mag. Stanislav Vrečar

2.4. Poročilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o ugotovitvah nadzora nad spoštovanjem odlokov, izdanih z namenom omejevanja širjenja virusa SARS-COVID 19 v tednu od 22.11. do 28. 11. 2021, poročevalec: dr. Branko Podpečan 

2.5. Predlog sklepa o podaljšanju veljavnosti bonov za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o fiskalnem pravilu – nujni postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

3A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin – skrajšani postopek, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

6. Strateški dokument zunanje politike Republike Slovenije »Slovenija: varna, uspešna in v svetu spoštovana – zunanja politika Republike Slovenije«, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

7. Prispevki Republike Slovenije mednarodnim in drugim organizacijam s področja zunanje politike, mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letu 2021, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

8. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

8.1. Skupščina družbe BORZEN, operater trga z elektriko, d. o. o. – Predlog soglasja za izdajo solidarnega poroštva za okvirni kredit družbi BSP, d. o. o. in imenovanje revizorja družbe, poročevalec: Jernej Vrtovec

8.2. Skupščina družbe SODO d. o. o. – Dolgoročni strateški načrt poslovanja distribucijskega operaterja električne energije podjetja SODO, d. o. o., za obdobje 2022–2026, poročevalec: Jernej Vrtovec

8.3. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Povečanje osnovnega kapitala družbe, poročevalec: Jernej Vrtovec

9. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

9.1. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

9.2. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Komisije Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti

9.3. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

9.4. Predlog Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za umeščanja železniških projektov v prostor

9.5. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča Republike Slovenije na Občino Cerkno

9.6. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča Republike Slovenije na Mestno Občino Celje

10. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

10.1. Predlog soglasja k imenovanju generalnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana, poročevalec: Janez Poklukar

10.2. Predlog razrešitve direktorice Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, poročevalec: Zdravko Počivalšek

10.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma, poročevalec: Zdravko Počivalšek

10.4. Predlog za razrešitev dolžnosti varovanja tajnih podatkov zaradi zaprosila Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o zagotavljanju zaščitne opreme ter ukrepih institucij in nosilcev javnih funkcij za zajezitev širjenja bolezni COVID-19 od 1.2.2020 do odreditve predmetne parlamentarne preiskave, poročevalec: Janez Stušek