Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 104. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o navzkrižni skladnosti, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za nadgradnjo železniške proge št. 80 državna meja–Metlika–Ljubljana na odseku Ivančna Gorica–Ljubljana, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja za DV 2 x 110 kV Brestanica–Hudo, odsek Brestanica–Družinska vas, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o izvedbi postopkov za ustanovitev začasne namenske družbe, ki odkupi Selekcijsko poskusni center Ptuj in prenos v upravljanje na primernega upravljavca, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.8. Predlog sporazuma o prenehanju koncesijske pogodbe št. 014-50/2015 z dne 18. 1. 2016 s koncesionarjem družbo Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d. o. o., poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.9. Predlog pooblastila za zastopanje na razčiščevalnem sestanku v zvezi z Osnutkom revizijskega poročila Prenehanje obstoja DUTB, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.10. Predlog mnenja o zahtevi Okrajnega sodišča v Mariboru za oceno ustavnosti tretjega odstavka 65. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.11. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/1153 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 12. ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) od 29. novembra do 3. decembra 2021 v Ženevi, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 2. decembra 2021 v Bruslju, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura) 30. novembra 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

1.16. Izhodišča za sodelovanje ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča na trialogu za dosje odstop terjatev 1. decembra 2021 v Bruslju, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.17. Izhodišča za sodelovanje ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča na trialogu za dosje e-CODEX 8. decembra 2021 v Bruslju, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.18. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na regionalnem forumu Unije za Sredozemlje ter ministrskem srečanju EU in predstavnic Južnega sosedstva 28. in 29. novembra v Barceloni, poročevalec: dr. Anže Logar

1.19. Informacija o virtualni udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na konferenci Evropske komisije o novih genomskih tehnikah - napredek pri varnih in trajnostnih inovacijah v agroživilskem sektorju, 29. novembra 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.20. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na izredni seji skupine Raznolikost Evrope, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora »Izboljšanje trajnosti evropske verige preskrbe s hrano« 29. novembra 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.21. Informacija o virtualni udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na delavnici »Uživanje v vinu, evropska umetnost življenja – poudarek na bakru« 29. novembra 2021 v Bordeauxu v Franciji, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.22. Informacija o virtualni udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na konferenci »Prihodnost hrane« 30. novembra 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.23. Informacija o nameravanem podpisu Protokolov med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in posameznimi državami jugovzhodne Evrope o sodelovanju na področju boja proti trgovini z ljudmi in zlorabi otrok, poročevalec: Aleš Hojs

1.24. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Italijanske republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o sodelovanju v okviru operacije UNIFIL, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.26. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na 28. zasedanju Ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) od 1. do 3. decembra 2021 v Stockholmu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.27. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Konferenci Rome MED 2021 – Sredozemski dialogi 3. decembra 2021 v Rimu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na drugem izrednem zasedanju Generalne skupščine Svetovne zdravstvene organizacije od 29. novembra do 1. decembra 2021, poročevalec: Janez Poklukar

1.29. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti na Hrvaškem in v Črni gori od 26. do 28. novembra 2021, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

1.30. Informacija o udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na dogodku ob svetovnem dnevu oljke 26. novembra 2021 v Parizu, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.31. Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti mag. Stanka Baluha na proslavi ob 75. obletnici ustanovitve ansambla Italijanske drame 26. novembra 2021 na Reki, poročevalec: mag. Stanko Baluh

1.32. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o delovnem obisku 29. novembra 2021 v Republiki Kosovo, poročevalec: dr. Anže Logar

1.33. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju, poročevalec: Janez Cigler-Kralj  

1.34. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.35. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan    Gradivo

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Eva Kompan    Gradivo

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: Danijel Žibret

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi – nujni postopek, Poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

4. Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi – prva obravnava, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – prva obravnava, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

5A. Predlog zakona o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih – skrajšani postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih – prva obravnava, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

7. Predlog zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu – skrajšani postopek, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

7A. Informacija o poslovanju bolnišnic v obdobju januar – september 2021, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

8. Predlog soglasja k Strategiji upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom 2021–2023, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

8A. Predlog odgovora na interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka, poročevalec: mag. Andrej Vizjak 

9. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

9.1. Predlog imenovanja direktorice Slovenskega filmskega centra

9.2. Predlog razrešitve direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

9.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

9.4. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Ormož

9.5. Predlog imenovanja okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu

9.6. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

9.7. Predlog imenovanja člana Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa kot predstavnika uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe

9.8. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Metlika

9.9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Škofja Loka

9.10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vzgojni zavod Kranj

9.11. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Črnomelj

9.12. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost)

9.13. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo akcijskega načrta postopka repatriacije oseb slovenskega rodu iz Bolivarske republike Venezuele v Republiko Slovenijo in nadaljnje spremljanje in koordiniranje postopka repatriacije

9.14. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč Republike Slovenije na Mestno Občino Koper

9.15. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč Republike Slovenije na Občino Žalec

10. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

10.1. Predlog sklepa o ustanovitvi in imenovanju Sveta Vlade Republike Slovenije za odprta vprašanja z Evangeličansko cerkvijo AV v Republiki Sloveniji, poročevalec: Peter Šuhel

10.2. Predlog imenovanja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok, poročevalec: Janez Poklukar

10.3. Izraz interesa Republike Slovenije za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, Poročevalec: dr. Anže Logar