Skoči do osrednje vsebine

298. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji dala soglasje k predlogom amandmajev k dopolnitvi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, k dopolnjenemu predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi in k noveli Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o soglasju k predlogom amandmajev k predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva.

Predlogi amandmajev se nanašajo na spremembo roka za izplačilo povračila izgubljenega dohodka za obdobje od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021, ki je enoten. Povračilo je izplačano najpozneje do 15. februarja 2022. Možno je podaljšanje upravičenega obdobja za šest mesecev, in sicer na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije v okviru nove dovoljene sheme državnih pomoči.

Upravičencu se povrne delno izgubljeni dohodek zaradi razloga odrejene karantene na domu, nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, če ne more opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu. Med upravičene razloge ni vključena višja sila zaradi zaustavitve javnega prevoza ali zaradi zaprtja mej. Tovrstna razloga tudi nista bila vključena v dosedanjih predpisih, ki so urejali istovrstno upravičenje za samozaposlene, družbenike in kmete.

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka znaša 250 evrov za vsako karanteno ali višjo silo zaradi obveznosti varstva otroka. V enem mesecu lahko prejme upravičenec največ 750 evrov.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k dopolnjenemu predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o soglasju s Predlogi amandmajev k dopolnjenemu predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Jasno se določi, da tudi cena nastanitve in prehrane pri izvajalcu dolgotrajne oskrbe v javni mreži ni pravica iz dolgotrajne oskrbe. Zaradi zagotovitve primerljive dostopnosti do nastanitve in prehrane pri izvajalcu dolgotrajne oskrbe v instituciji, ceno standardne nastanitve in prehrane določi minister, pristojen za zdravje, v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo. Jasneje se tudi zapiše, da oseba pravic iz dolgotrajne oskrbe ne more uveljavljati kumulativno.

Dan, ko je upravičenec npr. napoten v bolnišnico, je še obravnavan tudi pri izvajalcu dolgotrajne oskrbe, zato mora ta dan še biti zagotovljeno tudi kritje stroškov opravljenih storitev dolgotrajne oskrbe. Jasneje se določi, kdaj nastopi mirovanje pravic osebe, ki pravico do dolgotrajne oskrbe koristi v obliki denarnega prejemka.

Natančneje se določi, kdaj oskrbovalec družinskega člana preneha opravljati naloge. Doda se nov razlog prenehanja, in sicer neprimerna oskrba.

Jasneje se določi izključujoči vrstni red družinskih članov, ki lahko podajo privolitev za začetek postopka uveljavljanja upravičenosti do dolgotrajne oskrbe, če zavarovana oseba tega ne zmore sama in določi vlogo pristojnega centra za socialno delo, če privolitve družinskih članov za začetek postopka ni mogoče pridobiti

Določi se, komu in kdo izda profesionalno kartico, ki koordinatorju dolgotrajne oskrbe omogoča dostop do podatkov o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo in do zdravstvenih podatkov upravičenca, kar omogoča kakovostno in varno načrtovanje in izvajanje celostne obravnave.

Nedvoumno se zapiše, da osebe, ki so po trenutnih predpisih s področja socialnega varstva umeščene v I. kategorijo oskrbe, ne glede na izvedeni preoblikovanje iz socialnovarstvenih zavodov v izvajalce dolgotrajne oskrbe v instituciji, lahko dalje bivajo v instituciji, ki postane institucija s področja dolgotrajne oskrbe. Določi se tudi vpis v register za izvajalce, ki se preoblikujejo v izvajalce dolgotrajne oskrbe v instituciji. Jasno se določi izdajo dovoljenja za opravljanje dolgotrajne oskrbe v instituciji za izvajalce, ki se bodo v skladu s prvim odstavkom 128. člena preoblikovali v izvajalce dolgotrajne oskrbe v instituciji. Določi se pogoj, da mora izvajalec dolgotrajne oskrbe na dan uporabe tega zakona v delu, ki ureja dolgotrajne oskrbe v instituciji, imeti zaposlenega koordinatorja dolgotrajne oskrbe, ki je ključen za načrtovanje in koordinacijo izvajanja dolgotrajne oskrbe za upravičenca. Ostale kadrovske pogoje izvajalci dolgotrajne oskrbe prilagodijo oziroma dopolnijo ekipe obstoječih zaposlenih v roku šestih mesecev od uporabe tega zakona v delo, ki se nanaša na urejanje področja dolgotrajne oskrbe v institucijah.

Jasno se določi, da so osebe, ki trenutno bivajo v posebnih zavodih za odrasle, varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, glede upravičenosti do dolgotrajne oskrbe ocenjene po uradni dolžnosti, odločba glede upravičenosti pa izdaja najkasneje do 31. decembra 2022.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada sprejela predlog amandmajev k  predlogu novele Zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik

Vlada je sprejela Predlog amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije.

Predlog amandmajev k posameznim členom Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije je tehnične narave in je pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in upošteva predloge podane s strani te službe.

Dokončanje vseh zapiralnih del, izvedba dokončne sanacije okolja in vložitev zahteve za izdajo odločbe o prenehanju pravic in obveznosti nosilca rudarske pravice za izkoriščanje na celotnem pridobivalnem prostoru Trbovlje-Hrastnik se izvede do 31. decembra 2022, postopek za izdajo odločbe o ukinitvi pravic in obveznosti ter likvidacija družbe RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o. – v likvidaciji, pa se izvede do 31. decembra 2023.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo