Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 21. dopisne seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi – prva obravnava, Predlagatelj: minister za finance

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku – prva obravnava, Predlagatelj: minister za finance

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih – prva obravnava, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4. Predlog zakona o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu – skrajšani postopek, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

5. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o oskrbi s plini,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

6. Predlog uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

7. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje–Mokronog–Sevnica, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

8. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o navzkrižni skladnosti, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

9. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za nadgradnjo železniške proge št. 80 državna meja–Metlika–Ljubljana na odseku Ivančna Gorica–Ljubljana, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

10. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja za DV 2 x 110 kV Brestanica–Hudo, odsek Brestanica–Družinska vas, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

11. Predlog sporazuma o prenehanju koncesijske pogodbe št. 014-50/2015 z dne 18. 1. 2016 s koncesionarjem družbo Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d. o. o., Predlagatelj: minister za okolje in prostor

12. Predlog soglasja k Strategiji upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom 2021–2023, Predlagatelj: minister za javno upravo

13. Predlog sklepa o izvedbi postopkov za ustanovitev začasne namenske družbe, ki odkupi Selekcijsko poskusni center Ptuj in prenos v upravljanje na primernega upravljalca, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

14. Predlog pooblastila za zastopanje na razčiščevalnem sestanku v zvezi z Osnutkom revizijskega poročila Prenehanje obstoja DUTB, Predlagatelj: minister za finance

15. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in zagotovitvi pravic porabe pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino in zagotovitvi pravic porabe, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

III. ZADEVE EU

16. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/1153 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ v pravni red Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za finance

17. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)7200/26 z dne 29. 9. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/1160 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2011/61/EU v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih naložbenih podjemov v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

18. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)7200/26 z dne 29. 9. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/1161 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz v pravni red Republike Slovenije,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 12. ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) od 29. novembra do 3. decembra 2021 v Ženevi, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 2. decembra 2021 v Bruslju, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

22. Informacija o virtualni udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na konferenci Evropske komisije o novih genomskih tehnikah - napredek pri varnih in trajnostnih inovacijah v agroživilskem sektorju, 29. novembra 2021, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

23. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na izredni seji skupine Raznolikost Evrope, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora "Izboljšanje trajnosti evropske verige preskrbe s hrano" 29. novembra 2021, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

24. Informacija o virtualni udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na delavnici "Uživanje v vinu, evropska umetnost življenja poudarek na bakru" 29. novembra 2021 v Bordeauxu v Franciji, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

25. Informacija o virtualni udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na konferenci "Prihodnost hrane" 30. novembra 2021, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

26. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve 28. oktobra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

27. Poročilo o obisku ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča in srečanja s sogovorniki na Evropski komisiji od 25. do 27. oktobra 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo

28. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 47. sestanku Odbora za evropski statistični sistem 29. oktobra 2021 v Varšavi,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: generalni direktor Statističnega urada Republike Slovenije

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

29. Informacija o udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na dogodku ob svetovnem dnevu oljke 26. novembra 2021 v Parizu, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

30. Poročilo o udeležbi državne sekretarke na Ministrstvu za finance dr. Katje Lautar na srečanju veleposlanic in veleposlanikov držav članic Evropske unije 26. oktobra 2021 v Bukarešti,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s pooblaščanjem v davčnih postopkih,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z ignoriranjem Finančne uprave glede izdanih sklepov o obnovi postopkov odmere dohodnine za pretekla leta,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z odgovornostjo uslužbencev Finančne uprave,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance