Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 103. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta Vozlišče v vojašnici Petra Petriča Kranj, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.6. Predlog odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.7. Predlog spremembe in dopolnitve sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi s povračilom stroškov občinam ob zunanji schengenski meji, nastalih kot posledica povečanega nadzora meje v letu 2021, poročevalec: Aleš Hojs

1.8. Predlog odgovora na poziv Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za odpravo neenakih obravnavanj v zvezi s povračili stroškov in plačilom drugih prejemkov v zvezi z delom, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.9. Predlog dopolnitve Programa obeležitve 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne in neodvisne države Republike Slovenije ministrstev in drugih organov, poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

1.10. Predlog soglasja k pobudi Občine Logatec za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice, na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parc. št. 833/1, 833/2, 834/2, 862, 863/1, 1635/1 in 1635/2, vsa v k. o. Blekova vas, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.11. Predlog soglasja k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.12. Predlog sklepa o odprtju nove proračunske postavke in zagotovitvi pravic porabe pri proračunskem uporabniku Ministrstvo za finance, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.13. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-21-0128 Reševanje prostorske problematike Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.14. Predlog za uvrstitev novega projekta 1541-21-0003 Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI) v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Zvonko Černač    Gradivo

1.15. Predlog za uvrstitev projekta 2550-21-0089 Ureditev parkirišč in ceste Soča-Lepena v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.16. Predlog mnenja o pobudi Strokovnega združenja lekarnarjev Slovenije in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti druge povedi drugega odstavka 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, poročevalec: Janez Poklukar  

1.17. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)6000/26 z dne 23. 7. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.18. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)6000/26 z dne 23. 7. 2021 zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/789 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, in spremembi Direktive Sveta 93/83/EGS v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.19. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2021)6397 final z dne 23. 9. 2021 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz drugega in petega odstavka 7. člena in četrtega odstavka 8.a člena Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, spremenjene z Direktivo 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.20. Predlog odgovora Republike Slovenije na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2021)6420 final z dne 23. 9. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (prenovitev) v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/746 v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere in vitro diagnostične medicinske pripomočke in odloženo uporabo zahtev za interne pripomočke, poročevalec: Janez Poklukar

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 23. novembra 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino in šport 29. in 30. novembra 2021 v Bruslju, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg in industrija) 25. novembra 2021 v Bruslju, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (raziskave in vesolje) 26. novembra 2021 v Bruslju, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za urbani razvoj 26. novembra 2021 na Brdu pri Kranju, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.27. Izhodišča za udeležbo na ministrskem zasedanju EU – Zahodni Balkan na področju pravosodja in notranjih zadev od 1. do 3. decembra 2021 na Brdu pri Kranju, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.28. Predlog za sklenitev Sporazuma o statističnem prenosu obnovljive energije med Republiko Slovenijo in Češko republiko ter Borzenom d. o. o. kot sopodpisnikom sporazuma, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.29. Predlog prispevka Evropskemu sodišču za človekove pravice, poročevalec: Marjan Dikaučič    Gradivo

1.30. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 12. ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije od 30. novembra do 3. decembra 2021 v Ženevi, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.31. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 53. zasedanju Sveta Evropskega gospodarskega prostora 24. novembra 2021 v Bruslju, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.32. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 22. zasedanju držav pogodbenic Konvencije o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemlja (Barcelonska konvencija) s protokoli (COP 22) od 7. do 10. decembra 2021 v Antaliji, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.33. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na visokem forumu o zaščiti proti avtoritarizmu "Prihodnost demokracije" 19. in 20. novembra 2021 v Vilni, poročevalec: dr. Anže Logar

1.34. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 9. zasedanju Konference držav pogodbenic Konvencije Združenih narodov proti korupciji, ki bo v hibridnem formatu, od 13. do 17. decembra 2021 v Sharm El-Sheikhu, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.35. Informacija o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na drugih medinstitucionalnih pogajanjih o reviziji mandata Europola 30. novembra 2021 v Bruslju in 14. decembra 2021 v Strasbourgu, poročevalec: Aleš Hojs

1.36. Predlog mnenja o Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu Predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035, poročevalec: mag. Matej Tonin  

1.37. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.38. Predlog sklepa o razpisu koncesij za izvajanje visokošolskih študijskih programov prve in druge stopnje, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.39. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (FURS, MGRT, MKGP, MOP, MIZŠ), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.40. Predlog odgovora v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2021)6418 final z dne 23. 9. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/1808 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) glede na spreminjajoče se tržne razmere v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: dr. Vasko Simoniti   

1.41. Izhodišča za srečanje predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše s predsednikom Vlade Republike Hrvaške Andrejem Plenkovićem ob odkritju spominske plošče ob 30. obletnici sestankov delegacij vlad Republike Slovenije in Republike Hrvaške 22. novembra 2021 na Otočcu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.42. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, poročevalec: Janez Poklukar

1.43. Predlog soglasja k Predlogu amandmajev k Predlogu zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalec: Eva Kompan    Gradivo

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalec: Eva Kompan    Gradivo

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: mag. Stanislav Vrečar

2.4. Predlog odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij – nujni postopek, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

4. Predlog zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti – prva obravnava, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij – prva obravnava, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – prva obravnava, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

7. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

8. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

8.1. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Načrt izpolnjevanja priporočil, danih na podlagi izvedenega forenzičnega pregleda v družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., z dne 6. 4. 2021 in Spremljanje izvajanja načrta realizacije priporočil, danih na podlagi izvedenega forenzičnega pregleda v družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., poročevalec: dr. Jože Podgoršek

8.2. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Spremembe in dopolnitve Pravil o načinu, pogojih in merilih izbire izvajalcev pri oddaji posameznih del upravljanja z državnimi gozdovi, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

8A. Predlog seznanitve z odgovorom na interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, Poročevalec: Aleš Hojs 

9. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

9.2. Predlog Sklepa o seznanitvi Vlade Republike Slovenije z zaprtjem Konzulata Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru

9.3. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za zdravstveno varstvo v Ministrstvu za zdravje

9.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno varstvo v Ministrstvu za zdravje

9.5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem v Ministrstvu za javno upravo, poročevalec: Boštjan Koritnik

9.6. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za multilateralo in razvojno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje zadeve

9.7. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Hiša za otroke

9.8. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica

9.9. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant

9.10. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Nacionalnega inštituta za javno zdravje

9.11. Predlog za razrešitev in imenovanje člana Nacionalnega sveta za kulturo

9.12. Predlog imenovanja članov v Svet javnega zavoda Hiša za otroke

9.13. Predlog sklepa o dopolnitvi Sklepa o imenovanju članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport

9.14. Predlog sklepa o dopolnitvi Sklepa o imenovanju Komisije za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa

9.15. Predlog razrešitve in imenovanja članov Delovne skupine za usklajevanje priprave projekcij javnih izdatkov, ki so posledica staranja prebivalstva

9.16. Predlog razrešitve in imenovanja članov slovenskega dela Stalne mešane slovensko-bavarske komisije

9.17. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu lastništva nepremičnin Republike Slovenije na Univerzo v Mariboru za potrebe izvajanja dejavnosti Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru

9.18. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča Republike Slovenije na Občino Žalec

9.19. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča Republike Slovenije na Občino Piran

9.20. Predlog vpisa lastninske pravice v korist Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. 104 Rakičan, 399 Draženci, 681 Pobrežje, 1428 Zagorica, 1467 Družinska vas, 1695 Karlovško predmestje, 1958 Brezovica, 1963 Študa, 2155 Hraše in 2175 Jesenice

9.21. Predlog odvzema statusa javno dobro – javna železniška infrastruktura nepremičninam v k. o. 1293 Veliki Obrež in k. o. 1294 Rigonce ter določitev upravljavca nepremičninam

10. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

10.1. Predlog imenovanja nacionalne koordinatorke in strokovnjakov za implementacijo spremljanja Strategije jugovzhodne Evrope 2030, poročevalec: Zvonko Černač

11. Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 – nujni postopek, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj 

11A. Predlog seznanitve s predlogom Državnotožilskega sveta za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev, poročevalec: Marjan Dikaučič    

12. Vizija razvoja javne železniške infrastrukture; Vizija 2050+, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

14. Predlog za uvrstitev štirih projektov s področja javne železniške infrastrukture v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024 (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo