Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 61. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti – prva obravnava, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij – nujni postopek,  Poročevalec: Zdravko Počivalšek

1B. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – prva obravnava, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

II.  ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta Vozlišče v vojašnici Petra Petriča Kranj, Poročevalec: mag. Matej Tonin

3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2022 izdajo priložnostni kovanci, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice, Poročevalec: Jernej Vrtovec

5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

6. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

7. Predlog odloka o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

8. Predlog soglasja k pobudi Občine Logatec za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice, na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parc. št. 833/1, 833/2, 834/2, 862, 863/1, 1635/1 in 1635/2, vsa v k. o. Blekova vas, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog soglasja k tretjemu odstavku 3. člena Sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

10. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Načrt izpolnjevanja priporočil, danih na podlagi izvedenega forenzičnega pregleda v družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., z dne6. 4. 2021 in Spremljanje izvajanja načrta realizacije priporočil, danih na podlagi izvedenega forenzičnega pregleda v družbi Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

10A. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Spremembe in dopolnitve Pravil o načinu, pogojih in merilih izbire izvajalcev pri oddaji posameznih del upravljanja z državnimi gozdovi, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

11. Predlog za uvrstitev novega projekta 1541-21-0003 Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI) v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Zvonko Černač

11A. Predlog za uvrstitev projekta 2550-21-0089 Ureditev parkirišč in ceste Soča-Lepena v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

11B. Predlog sklepa o odprtju nove proračunske postavke in zagotovitvi pravic porabe pri proračunskem uporabniku Ministrstvo za finance, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

12. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)7200/26 z dne 29. 9. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/2162 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o izdajanju kritih obveznic in javnem nadzoru kritih obveznic ter o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2014/59/EU v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)6000/26 z dne 23. 7. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)6000/26 z dne 23. 7. 2021 zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/789 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, in spremembi Direktive Sveta 93/83/EGS v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2021)6397 final z dne 23. 9. 2021 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz drugega in petega odstavka 7. člena in četrtega odstavka 8.a člena Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, spremenjene z Direktivo 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

16. Predlog odgovora Republike Slovenije na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2021)6420 final z dne 23. 9. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (prenovitev) v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Boštjan Koritnik

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg in industrija) 25. novembra 2021 v Bruslju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 53. zasedanju Sveta Evropskega gospodarskega prostora 24. novembra 2021 v Bruslju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (raziskave in vesolje) 26. novembra 2021 v Bruslju, Poročevalka: dr. Simona Kustec

19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za urbani razvoj 26. novembra 2021 na Brdu pri Kranju, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

20. Predlog za sklenitev Sporazuma o statističnem prenosu obnovljive energije med Republiko Slovenijo in Češko republiko ter Borzenom d. o. o. kot sopodpisnikom sporazuma, Poročevalec: Jernej Vrtovec

21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 12. ministrski konferenci Svetovne trgovinske organizacije od 30. novembra do 3. decembra 2021 v Ženevi, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 22. zasedanju držav pogodbenic Konvencije o varstvu morskega okolja in obalnih območij Sredozemlja (Barcelonska konvencija) s protokoli (COP 22) od 7. do 10. decembra 2021 v Antaliji, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

24. Poročilo o obisku ministra za kmetijstvo Ruske federacije in so-predsedujočega Medvladni slovensko-ruski komisiji za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje Dmitrija Patruševa 21. in 22. oktobra 2021 v Republiki Sloveniji,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z oživitvijo slovenske globalne gospodarske skupnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

26. Predlog odgovora na poslansko pobudo Janija Ivanuše v zvezi z znižanjem davka na les za ogrevanje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo Aleksandra Reberška v zvezi z uvedbo kavcijskega sistema za zbiranje embalaže za pijače, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

28. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z novelacijo aktov, povezanih s3.a razvojno osjo Ljubljana/Škofljica/Kočevje/Ribnica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

29. Predlog odgovora na vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi z regulacijo cen na področju kmetijstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek