Skoči do osrednje vsebine

293. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, da Slovenska vojska, zaradi hitrega porasta števila hospitaliziranih zaradi COVID-19, s svojimi zdravstvenimi zmogljivostmi podpre delovanje zdravstvenega sistema. Soglašala je tudi s predlogom amandmaja k predlogu sprememb proračuna za leto 2022.

Slovenska vojska bo zaradi COVID-19 s svojimi zdravstvenimi zmogljivostmi podprla delovanje zdravstvenega sistema

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, da Slovenska vojska, zaradi hitrega porasta števila hospitaliziranih zaradi COVID-19, s svojimi zdravstvenimi zmogljivostmi podpre delovanje zdravstvenega sistema. Slovenska vojska se bo s svojimi zdravstvenimi zmogljivostmi, s katerimi razpolaga vključila v zdravstveni sistem in pomagala pri zdravljenju in negi pacientov.

Republika Slovenija se sooča s hitrim porastom števila hospitaliziranih zaradi COVID-19, kar pomembno vpliva na obremenitve zdravstvenih delavcev pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, še posebej v bolnišnicah. Pri slednjih se Ministrstvo za zdravje sooča s pomanjkanjem ustrezno usposobljenega kadra za zdravljenje in nego pacientov.

Na osnovi izvedene analize razpoložljivih virov in izkazanih potreb Ministrstva za zdravje bo Slovenska vojska zagotovila pomoč javnim zdravstvenim zavodom pri zdravljenju in negi pacientov, z aktiviranjem zmogljivosti vojaške zdravstvene enote, ki imajo ustrezno usposobljen zdravstveni kader. Slovenska vojska bo vzpostavila 4 skupine za pomoč, v vsaki skupini bo do 5 oseb in sicer: diplomirano medicinsko sestro ali zdravstvenika, zdravstvenega tehnika, vojaškega bolničarja ter dva bojna reševalca. Tako strukturo Slovenska vojska lahko zagotavlja na dolgi rok ob pogoju, da so skupine razporejene skupaj po zdravstvenih ustanovah.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Vlada soglaša s predlogom amandmaja k predlogu sprememb proračuna za leto 2022

Vlada soglaša s predlogom amandmaja k predlogu sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 s katerim se občinam za namen uravnoteženja razvitosti občin zagotovi sredstva v višini osmih odstotkov skupne primerne porabe občin, kar je za dva odstotka več, kot to določa Zakon o financiranju občin.

Ob upoštevanju dejstva, da se v preteklih letih deleža sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje investicij občinam ni zagotavljalo v višini, kot jo je določal Zakon o financiranju občin, ampak je bil ta obseg vrsto let nižji, se z amandmajem določa za 2% višji znesek, kot je za uravnoteženje razvitosti občin določen v Zakonu o financiranju občin. V proračunu za leto 2022 bo za ta namen tako zagotovljenih dobrih 26 milijonov evrov.

Vir: Ministrstvo za finance