Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 102. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o cestninskih cestah in cestnini, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.2. Predlog soglasja k Splošnemu aktu o cestninjenju, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.3. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Tomaževe hiše v Črni vasi za kulturni spomenik državnega pomena, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o določitvi deležev odpadne električne in elektronske opreme, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2021 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog časovnice ureditve prevzema zaposlenih, finančnih sredstev ter dokumentacije informacijsko strojne in programske opreme med Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za javno upravo, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.6. Predlog za uvrstitev projekta 3330-21-0135 Nakup športne opreme in rekvizitov zavodom v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.7. Predlog za uvrstitev projekta 2431-21-0176 Nadomestila zaradi ovir v prometu na JŽI 2018-2020 v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.8. Predlog spremembe investicijskega projekta 1620-18-0003 Vzdrževanje in nadgradnja IS za izmenjavo podatkov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.9. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 za obdobje 2016–2020, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.10. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 4. člena, prvega in drugega odstavka 7. člena, devete alineje 13. člena, drugega odstavka 16. člena, 22., 24., 25., 31., 33., 34., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

1.11. Predlog karte regionalne pomoči za obdobje 2022–2027 za priglasitev Evropski komisiji, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.12. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)7200/26 z dne 29. 9. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/770 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalne vsebine in digitalnih storitev v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)7200/26 z dne 29. 9. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/771 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi Uredbe (EU) 2017/2394 in Direktive 2009/22/ES ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejetje predhodne odločbe v zadevi C-405/21; Nova kreditna banka Maribor, ki na podlagi predloga Višjega sodišča v Mariboru z dne 30. 6. 2021 teče pred Sodiščem Evropske unije, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/53/EU o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.18. Predlog stališča do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kriptosredstev (prenovitev), poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.19. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmih, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, in razveljavitvi Direktive (EU) 2015/849, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Socialnega sklada za podnebje, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o okviru ukrepov za zagotavljanje oskrbe s kriznimi zdravstvenimi protiukrepi v primeru izrednih razmer v javnem zdravju na ravni Unije, poročevalec: Janez Poklukar

1.22. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na Svetu za zunanje zadeve Evropske unije 15. in 16. novembra 2021 v Bruslju, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.24. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 19. novembra 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 15. novembra 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve (kohezijska politika) 18. novembra 2021 v Bruslju, poročevalec: Zvonko Černač

1.27. Izhodišča za sodelovanje ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na sestanku Sveta Evropske vesoljske agencije (ESA) na nivoju ministrov 19. novembra 2021 v Matosinhosu, Portugalska, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.29. Izhodišča za udeležbo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na znanstvenem dogodku o Evropski strategiji za genske vire 30. novembra 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.30. Informacija o udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na medparlamentarnem srečanju Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta in odborov, pristojnih za kmetijstvo in razvoj podeželja v nacionalnih parlamentih držav članic EU, na temo priprave strateških načrtov SKP 18. novembra 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.31. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Aleša Irgoliča na spletnem srečanju nacionalnih mrež za podeželje 18. novembra 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.32. Informacija o udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na letni konferenci o izvajanju finančnih instrumentov v okviru politike razvoja podeželja 2014–2020 in bodoče perspektive 18. novembra 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.33. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Saudove Arabije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.34. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Čile, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.36. Predlog odgovorov na vprašalnik glede izvajanja Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi v tretjem krogu ocenjevanja, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.37. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na Ministrskem forumu Mednarodnega zavezništva za versko svobodo ali prepričanje (IRFBA) 23. novembra 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.38. Izhodišča za udeležbo Antona Hareja, državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na 15. zasedanju kmetijskih ministrov z območja Jugovzhodne Evrope 16. in 17. novembra 2021 v Tirani, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.39. Informacija o udeležbi ministra za zdravje Janeza Poklukarja na virtualnem Svetovnem vrhu Svetovne zdravstvene organizacije na temo z dokazi podprto oblikovanje politik v zdravstvu od 15. do 17. novembra 2021, poročevalec: Janez Poklukar

1.40. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na zasedanju Upravnega odbora Evropske agencije za mejno in obalno stražo in direktorjev mejnih policij Zahodnega Balkana 16. novembra 2021, poročevalec: Aleš Hojs

1.41. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o njegovem delovnem obisku od 13. do 15. novembra 2021 v Velikem vojvodstvu Luksemburg, poročevalec: dr. Anže Logar

1.42. Predlog mnenja o Predlogu zakona o ravnanju z odpadki, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.43. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

1.44. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, poročevalec: Janez Poklukar

1.45. Informacija o zagotavljanju prevozov visokih predstavnikov Republike Slovenije v času predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.46. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MNZ, MP, MKGP, MOP MDDSZ, UE CELJE, MIZŠ, Vrhovno sodišče in Višje sodišče), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.47. Predlog soglasja Vlade Republike Slovenije k predlogom amandmajev k Predlogu zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

1.48. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Eva Kompan

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: mag. Stanislav Vrečar

2.6. Predlog odloka o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.7. Predlog sklepa o uporabi kadrovskih zmogljivosti Civilne zaščite Republike Slovenije za izvajanje pomoči pri oskrbi bolnikov v zdravstvenih ustanovah ali socialno-varstvenih ustanovah, poročevalec: mag. Matej Tonin  

3. Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – prva obravnava, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

4. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici – nujni postopek, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

6. Predlog uvedbe zajema fotografije za izdajo identifikacijskega dokumenta pri pristojnem organu, poročevalec: Aleš Hojs

9. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

9.1. Predlog sklepa o nesoglasju k imenovanju direktorja Pedagoškega inštituta

9.2. Predlog imenovanja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava

9.3. Predlog imenovanja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran - Ginnasio e Istituto nautico e elettronica Pirano

9.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

9.5. Predlog imenovanj na seznam arbitrov pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov

9.6. Predlog obvestila o razlogih za razrešitev direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

9.7. Predlog odvzema statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura v k. o. 2661 Gaj, k. o. 2201 Bohinj, k. o. 1783 Grosuplje-naselje ter k. o. 2713 Ob železnici in določitev upravljavca nepremičninam

9.8. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d., na presežnih zemljiščih pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. 104 Rakičan, 127 Krog, 397 Hajdina, 399 Draženci, 1452 Hmeljčič, 1467 Družinska vas in v k. o. 1816 Hudo

10. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

10.1. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo, poročevalec: Boštjan Koritnik

10.2. Predlog imenovanja direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino v Ministrstvu za obrambo, poročevalec: mag. Matej Tonin

10.3. Predlog seznanitve Vlade Republike Slovenije s sklenitvijo izvensodne poravnave med Veleposlaništvom Republike Slovenije v Buenos Airesu in nekdanjim lokalno zaposlenim voznikom zaradi neustreznega pogodbenega razmerja, poročevalec: dr. Anže Logar