Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 60. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – prva obravnava, (PONOVNA OBRAVNAVA ), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o ravnanju z odpadki, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

2. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Predlogu sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

3. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Predlogu Proračuna Republike Slovenije za leto 2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

3A. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k dopolnjenemu Predlogu zakona o urejanju prostora, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog uredbe o cestninskih cestah in cestnini, Poročevalec: Jernej Vrtovec

6. Predlog soglasja k Splošnemu aktu o cestninjenju, Poročevalec: Jernej Vrtovec

7. Predlog sklepa o določitvi deležev odpadne električne in elektronske opreme, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2021 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 za obdobje 2016–2020, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog za uvrstitev projekta 2431-21-0176 Nadomestila zaradi ovir v prometu na JŽI 2018-2020 v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Jernej Vrtovec

10. Predlog za uvrstitev treh projektov s področja javne železniške infrastrukture v  veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Jernej Vrtovec

10A. Predlog za uvrstitev štirih projektov s področja javne železniške infrastrukture v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Jernej Vrtovec

11. Predlog spremembe investicijskega projekta 1620-18-0003 Vzdrževanje in nadgradnja IS za izmenjavo podatkov v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

12. Predlog sklepa o povečanju namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

III. ZADEVE EU

13. Predlog karte regionalne pomoči za obdobje 2022–2027 za priglasitev Evropski komisiji,Poročevalec: Zdravko Počivalšek

14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)7200/26 z dne 29. 9. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/770 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalne vsebine in digitalnih storitev v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)7200/26 z dne 29. 9. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/771 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi Uredbe (EU) 2017/2394 in Direktive 2009/22/ES ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Predlog stališča Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejetje predhodne odločbe v zadevi C-405/21; Nova kreditna banka Maribor, ki na podlagi predloga Višjega sodišča v Mariboru z dne 30. 6. 2021 teče pred Sodiščem Evropske unije, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma,Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

19. Predlog stališča do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kriptosredstev (prenovitev), 54924-27/2021Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

20. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmih, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, in razveljavitvi Direktive (EU) 2015/849, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/53/EU o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Socialnega sklada za podnebje, Poročevalec: Jernej Vrtovec

23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 15. novembra 2021 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve (kohezijska politika) 18. novembra 2021 v Bruslju, Poročevalec: Zvonko Černač

25. Izhodišča za sodelovanje ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na sestanku Sveta Evropske vesoljske agencije (ESA) na nivoju ministrov 19. novembra 2021 v Matosinhosu, Portugalska, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

26. Izhodišča za udeležbo ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča na konferenci »Razmišljajmo skupaj za prihodnost Evrope« 17. in 18. novembra 2021 v Rotterdamu,Poročevalec: Mark Boris Andrijanič

27. Izhodišča za udeležbo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na znanstvenem dogodku o Evropski strategiji za genske vire 30. novembra 2021 v Bruslju,Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

28. Informacija o udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na medparlamentarnem srečanju Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropskega parlamenta in odborov, pristojnih za kmetijstvo in razvoj podeželja v nacionalnih parlamentih držav članic EU, na temo priprave strateških načrtov SKP 18. novembra 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

29. Informacija o udeležbi mag. Aleša Irgoliča, državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na spletnem srečanju nacionalnih mrež za podeželje 18. novembra 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

30. Informacija o udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na letni konferenci o izvajanju finančnih instrumentov v okviru politike razvoja podeželja 2014–2020 in bodoče perspektive 18. novembra 2021 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

31. Poročilo o udeležbi ministra za finance mag. Andreja Širclja na Vrhu o okrevanju 30. junija 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

32. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 5. oktobra 2021 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

33. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg in industrija) 29. septembra 2021 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

34. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 11. in 12. oktobra 2021 v Luksemburgu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

35. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Saudove Arabije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

36. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Čile, Poročevalec: Jernej Vrtovec

36A. Informacija o nameravanem pristopu Republike Slovenije k Izjavi o ničelnih emisijah ladijskega prometa do leta 2050 in Izjavi o spodbujanju tranzicije k brezogljičnim osebnim in lahkim tovornim vozilom v okviru Dneva prometa na Podnebni konferenci Združenih narodov (COP26)10. novembra 2021 v Glasgowu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

37. Izhodišča za udeležbo Antona Hareja, državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na 15. zasedanju kmetijskih ministrov z območja Jugovzhodne Evrope 16. in 17. novembra 2021 v Tirani, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

V.  ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z izogibanjem Finančne uprave za spremembo nezakonitih odločb o rezidentskih statusih, (DOKONČNA OBRAVNAVA),  Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s postopkom pridobitve nove blagovne znamke »slovensko tradicionalno oglje«,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z oglarstvom,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s članstvom Slovenije v Evropski vesoljski agenciji,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vlaganjem sredstev v Evropsko vesoljsko agencijo,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z nenormalnimi cenami goriv, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z iskanjem opravičila, da se ne implementira ustavna določba, vezana na zaščito pravice do pitne vode, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

45. Predlog odgovora na pobudi državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z ukinjanjem NLB Poslovalnice Muta in nekaterih drugih enot, v katerih se izvajajo storitve v javnem interesu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

46. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata glede možnosti proučitve unovčenja BON in BON21 za kritje stroškov storitev domov za starejše, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

47. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 4. člena, prvega in drugega odstavka 7. člena, devete alineje 13. člena, drugega odstavka 16. člena, 22., 24., 25., 31., 33., 34., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj