Skoči do osrednje vsebine

289. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor na predlog Varuha človekovih pravic Republike Slovenije ter odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

Vlada sprejela odgovor na predlog Varuha človekovih pravic Republike Slovenije

Vlada je sprejela odgovor na predlog Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi s potrebami študentov, ki za dostop do študijskih dejavnosti potrebujejo javni prevoz.

Vlada je pojasnila, da je pravna podlaga Odloka zagotovljena v tretji alineji prvega odstavka 32. člena, prvem odstavku 39. člena, prvem odstavku 9. člena in drugem odstavku 31. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21; v nadaljnjem besedilu: ZNB).

Na podlagi mnenja strokovne skupine za Covid-19 vlada pojasnjuje, da je samotestiranje, kadar gre za udeležbo pri študijskih dejavnostih, uvedeno v študijskem okolju, kjer se posameznik večinoma giba v mehurčku, prav tako je v takem okolju omogočen nadzor nad samotestiranjem. Študentje se vračajo vsaj enkrat tedensko v domače okolje, kar predstavlja povečano tveganje za vnos okužb v domače okolje.

Hkrati glede na strokovne študije javni prevoz sodi med najnevarnejše kraje za prenos okužbe, poleg tega tudi ni moč zagotoviti nadzora nad samotestiranjem. Zaradi navedenega je za uporabo javnega prevoza potrebno izpolnjevanje pogoja PCT. Pogoj PCT je vzpostavljen z namenom zagotavljanja varnega okolja, ker bomo le na ta način družbo lahko ohranili odprto. Pri tem Vlada RS dodaja, da je cepljenje brezplačno in najbolj učinkovita zaščita proti Covid-19. Vlada RS meni, da je vse prebivalce treba spodbujati k cepljenju (in ne testiranju), saj je cepljenje varen in najučinkovitejši ukrep za zaščito pred  virusom SARS-CoV-2. Samo cepljenje proti Covid-19 bo pripomoglo, da se bomo lahko čimprej vrnili v normalno življenje, kot smo ga bili vajeni pred Covid-19. Prebivalci Republike Slovenije imajo možnost cepljenja v bolnišnicah, zdravstvenih domovih in tudi v mobilnih enotah, kar tudi koristijo.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada o proračunskih prerazporeditvah

Vlada je danes odločila o prerazporeditvah in razporeditvah pravic porabe v letošnjem državnem proračunu.

Med drugim bomo zagotovili pravice porabe proračunskim uporabnikom v skladu s 123. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 v višini 35.488.267,12 evra. Na podlagi omenjenega člena se sredstva za financiranje dodatka po 11. točki prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor delodajalcem v javnem sektorju zagotovijo v državnem proračunu.

Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bomo razporedili sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 39.329.690,20 evra za vračilo začasno prerazporejenih pravic porabe.

Ministrstvo za obrambo bo prerazporedilo pravice porabe v skupni višini 6.298.635,60 evra na proračunsko postavko za plače pri Generalštabu Slovenske vojske.

Ministrstvo za pravosodje bo v finančni načrt Ministrstva za finance, v splošno proračunsko rezervacijo, prerazporedilo neporabljene pravice porabe v višini 8.397.221 evrov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo sredstva v višini 14.787.825,04 evra za covid–19 izdatke, med drugim za finančno nadomestilo proizvajalcem vina, enkratni solidarnostni dodatek za člane kmetij in različna finančna nadomestila.

Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bosta neporabljene pravice porabe prerazporedila v finančni načrt Ministrstva za finance v rezervo za obvladovanje posledic covida-19 v skupni višini 35.323.971,18 evra. Prerazporedila bosta tudi sredstva znotraj svojega finančnega načrta v skupni višini 26.101.032,78 evra za covid-19 izdatke, med drugim za sofinanciranje upravljavcev žičniških naprav in smučišč, nadomestila izvajalcem občasnega prevoza in povračilo stroškov za zaščitno opremo.

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport bo znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo pravice porabe v višini 21.898.707,25 evra, in sicer za zaščitno opremo za zavode vzgoje in izobraževanja ter znanosti in za brezplačni vrtec za družine, ki imajo v vrtcu hkrati več otrok.

Ministrstva in vladne službe bodo poleg tega prerazporedile sredstva iz svojega finančnega načrta v splošno proračunsko rezervacijo pri Ministrstvu za finance v skupni višini 100,1 milijona evrov. S tem zagotavljamo sredstva s postavk namenskih sredstev EU, ki ne bodo realizirana v letu 2021, na postavko rezerve za obvladovanje posledic covida-19.

Vir: Ministrstvo za finance