Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 99. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2028, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvodnjo pijač, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.5. Predlog operativnega plana aktivnosti v obliki Poslovnega načrta Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d. o. o., za leto 2022, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.6. Predlog načrta upravljanja za kulturni spomenik državnega pomena Visoko pri Poljanah – Ambient Visoške in Debeljakove domačije na Visokem pri Poljanah (Spomenik Visoko), poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.7. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« družbi Schmitz Cargobull trgovina, posredništvo, storitve d. o. o., v firmi družbe »Schmitz Cargobull Slovenija d. o. o.«, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.8. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.9. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.10. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana, za leto 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), o trgovinskem standardu za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.12. Pobuda za sklenitev mednarodnega sporazuma o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.14. Predlog sklepa o potrditvi Dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in ministrom za obrambo Francoske republike o napotitvi francoskega častnika za povezavo na Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije za podporo predsedovanju Svetu EU v drugi polovici leta 2021, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.15. Izhodišča za srečanje ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Anžeta Logarja z ministrom za zunanje zadeve Helenske republike Nikosom Dendiasom 3. novembra 2021 v Helenski republiki, poročevalec: dr. Anže Logar

1.16. Izhodišča za obisk ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča na 18. Svetovnem srečanju in razstavi Mednarodne zveze za ceste od 6. do 8. novembra 2021 v Dubaju, poročevalec: Mark Boris Andrijanič

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na drugem izrednem zasedanju Konference pogodbenic »Konvencije Združenih narodov o boju proti dezertifikaciji v tistih državah, ki doživljajo hudo sušo in/ali dezertifikacijo, zlasti v Afriki« od 6. do 9. decembra 2021, virtualno, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.18. Informacija o udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na EXPO 2020 1. in 2. novembra 2021 v Dubaju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.19. Informacija o udeležbi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na otvoritvi 2. faze projekta NEDO 4. novembra 2021 v Ljubljani, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.20. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti v Republiki Italiji – Furlaniji Julijski krajini 8. in 9. novembra 2021, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

1.21. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, poročevalec: Boštjan Koritnik  

1.22. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta Republike Slovenije o Rednem letnem poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj  

1.23. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) o upravljanju programa Boxer s strani OCCAR, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 41. zasedanju generalne konference UNESCO od 9. do 24. novembra 2021 v Parizu, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.25. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.26. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.27. Predlog soglasja k predlogu sprememb amandmajev in umiku dveh amandmajev k predlogu Zakona o urejanju prostora, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

2B. Dopolnjena izhodišča za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije – tarifni del, poročevalec: Janez Poklukar

2C. Predlog soglasja k predlogu dopolnitve in sprememb amandmajev k Predlogu gradbenega zakona, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

3. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

3.1. Skupščina DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Letno poročilo družbe DRI d. o. o. za leto 2020 in konsolidirano poročilo skupine DRI za leto 2020, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor

4.2. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Dom starejših Rakičan

4.3. Predlog spremembe sklepa o ustanovitvi odborov kot delovnih skupin Vlade Republike Slovenije in imenovanju njihovih članov

4.4. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

4.5. Predlog sklepa o seznanitvi z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji, Direkcijia Republike Slovenije za vode, ki se vodi na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani pod opr. št. I Pd 770/2020

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog kandidata Republike Slovenije za člana Evropskega računskega sodišča, poročevalec: mag. Andrej Šircelj