Skoči do osrednje vsebine

Več kot 50.000 evrov za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis za oddajo vloge za ukrep Vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 50.120 evrov, kar ustreza sofinanciranju petih učnih čebelnjakov.

Cilj ukrepa je zagotoviti kakovostno praktično usposabljanje in izobraževanje o čebelarstvu. Z vzpostavitvijo čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.

Upravičeni stroški sofinanciranja učnega čebelnjaka so stroški izdelave in postavitve novega lesenega tipiziranega učnega čebelnjaka površine do 20 m2 s pripadajočo novo osnovno opremo. Upravičeni stroški se dodelijo v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 10.024 evrov za en učni čebelnjak.

Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev. Vlagatelj mora ob oddaji vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje:

  • izvaja dejavnost usposabljanja ali izobraževanja na področju čebelarstva;
  • nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov;
  • ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje;
  • ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
  • izdela poslovni načrt in seznam stroškov naložbe.

Rok za oddajo vloge na javni razpis začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu in bo trajal do vključno 30. 11. 2021.

Podrobnosti o javnem razpisu: