Skoči do osrednje vsebine

284. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela posebni vladni projekt za spodbujanje precepljenosti oseb v populaciji proti covid-19 in odločila, da bo donirala cepivo Janssen v instrument COVAX. Soglašala je tudi s predlogi amandmajev k predlogu gradbenega zakona in predlogu zakona o urejanju prostora.

Posebni vladni projekt za spodbujanje precepljenosti oseb v populaciji proti covid-19

Vlada Republike Slovenije sprejela posebni vladni projekt za spodbujanje precepljenosti oseb v populaciji proti covid-19.

S povečanjem obsega opravljanja zdravstvenih storitev za promocijo in izvedbo cepljenja in z izplačevanjem delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela se bo zagotovilo ustrezno plačilo zdravstvenim delavcem v timu družinske medicine, ki bodo opravili dodatno delo in s tem zagotovili večjo precepljenost proti COVID-19 pri njih opredeljenih oseb.

Cilj projekta je povečanje precepljenosti proti COVID-19, predvsem pri osebah, starejših od 50 let. Izvajalci programa so timi družinske medicine v javnih zdravstvenih zavodih in pri drugih izvajalcih javne zdravstvene službe.

Kot tim družinske medicine se za potrebe izvajanja tega projekta štejeta zdravnik in srednja medicinska sestra oziroma diplomirana medicinska sestra, glede na vzpostavljeno in obstoječo organizacijo dela v posamezni ambulanti družinske medicine, pri čemer se pri nagradi za delovno uspešnost upošteva sorazmerni delež zaposlitve v timu družinske medicine. 

Na ravni izvajalcev PVP so do možnosti dodatnega nagrajevanja v obliki delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela upravičeni samo zdravstveni delavci v timih družinske medicine, ki najmanj 2 uri na teden opravljajo naslednje naloge:

 • aktiven in oseben pristop do posameznih opredeljenih pacientov preko obstoječih komunikacijskih kanalov, ki jih tim družinske medicine tudi sicer uporablja za druge zdravstvene storitve (elektronska pošta, telefonski klic, družabna omrežja za mlajše paciente…)
 • promocija cepljenja in izvedba cepljenja v okviru referenčnih ambulant in Centrov za krepitev zdravja (diplomirane medicinske sestre)
 • sodelovanje pri aktivnostih promocije v lokalnem okolju (udeležba v oddajah lokalnih elektronskih medijev, priprava poljudnega članka o pomembnosti cepljenja za lokalni časopis, izvedba strokovnega predavanja za razna društva, priprava ali udeležba na okroglih mizah na temo cepljenja…)
 • izvajanje cepljenja v okviru »dneva odprtih vrat«  - tisk in razdeljevanje promocijskega gradiva v fizični obliki, ki je že pripravljeno in objavljeno na spletni strani »Cepimo se«
 • promocija cepljenja ob sočasnem hišnem obisku zdravnika ali patronažne medicinske sestre (kratke in jasne informacije o dobrobiti cepljenja za vse družinske člane, ki še niso cepljeni, in imajo morda pomisleke, dileme, strahove…) in
 • pri svojih opredeljenih pacientih, dosežejo, da se v posameznem mesecu cepi najmanj 20 do 49 pacientov ali da se pri opredeljenih pacientih, starejših od 50 let v posameznem mesecu cepi najmanj 10 do 19 pacientov, v višini  do 10 % od bruto osnovne plače ali 
 • pri svojih opredeljenih pacientih, dosežejo, da se v posameznem mesecu cepi najmanj 50 do 79 pacientov ali da se pri opredeljenih pacientih, starejših od 50 let v posameznem mesecu cepi najmanj 20 do 39 pacientov, v višini  do 20 % od bruto osnovne plače;
 • pri svojih opredeljenih pacientih, dosežejo, da se v posameznem mesecu cepi najmanj 80 pacientov ali da se pri opredeljenih pacientih, starejših od 50 let v posameznem mesecu cepi najmanj 40 pacientov, v višini  do 30 % od bruto osnovne plače.

Dodatno nagrajevanje v obliki delovne uspešnosti iz naslova posebnega vladnega projekta lahko izvajalci uveljavljajo takrat, ko izkažejo vsaj 45 % opredeljenih pacientov, cepljenih s prvim odmerkom, ali vsaj 55 % opredeljenih pacientov, starejših od 50 let, cepljenih s prvim odmerkom. 

Posebni vladni projekt se sprejema na podlagi drugega odstavka 22.d člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki določa, da se posebni projekti, za izvajanje katerih je dovoljeno izplačevati del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, za javne uslužbence določijo z aktom vlade, za javne uslužbence drugega državnega organa pa z aktom tega državnega organa, če so za to zagotovljena namenska sredstva v proračunu. Za izvajanje projekta bodo zagotovljena sredstva v proračunu Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada bo donirala cepivo Janssen v instrument COVAX

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se preostale dobave cepiva COVID-19 Vaccine Janssen, proizvajalca Janssen Pharmaceutica NV (Beerse, Belgium), ki jih je Republika Slovenija naročila na podlagi skupnega EU javnega naročila in bi bile predvidoma dobavljene v letu 2021, donira v instrument COVAX. Gre za predvidoma 612.064 odmerkov cepiva pri čemer jih bo Vlada prednostno usmerila v Afriko. 

Evropska unija je državam z nizkim in srednjim dohodkom v okviru pobude COVAX dostavila približno 87 milijonov odmerkov cepiva. EU je aktivno pristopila tudi k implementaciji Agende EU-ZDA za boj proti globalni pandemiji, da bi bilo do naslednjega leta cepljenih 70% svetovnega prebivalstva. Slovenska usmeritev v Afriko je skladna s Strategijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije, ki določa prednostna geografska območja, vključno z južnim sosedstvom in podsaharsko Afriko, ter dejanskimi potrebami držav prejemnic. Regija Afrike beleži najnižjo precepljenost, hkrati pa higienske in druge razmere, vključno z dostopom do pitne vode, onemogočajo učinkovit boj proti pandemiji. 

Donacija v instrument COVAX se izvede preko mehanizma, ki ga je razvila Evropska komisija v tesnem sodelovanju z državami članicami in vključuje posredno državo članico, to je Kraljevina Belgija, ki že ima sklenjeno pogodbo z Gavi Alliance, upravljalcem instrumenta COVAX in dobaviteljem cepiva Janssen Pharmaceutica NV, za donacijo omenjenega cepiva v svojem imenu in v imenu drugih držav članic EU. 

Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za zdravje, da izvrši vse potrebno za izvedbo donacije in pooblastila ministra, pristojnega za zdravje, za podpis pogodbene dokumentacije oziroma pooblastilo za donacijo preko posredne države članice EU, Kraljevine Belgije, v instrument COVAX.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Vlada sprejela Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa Vlade RS z dne 28. september 2021

Vlada Republike Slovenije je  28. septembra 2021 sprejela Sklep o nabavi dodatnih 100.000 odmerkov cepiva z lastniškim imenom COVID-19 Vaccine Janssen suspenzija za injiciranje proizvajalca Janssen. Vlada je omenjeni Sklep sprejela predvsem zaradi takratnih epidemioloških razmer in izraženega interesa prebivalcev Republike Slovenije po cepljenju proti COVID-19 z navedenim cepivom.

Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ v zapisniku z dne 7. oktobra 2021 predlaga, da se vektorska cepiva, med katere spada tudi cepivo Janssen, uporabljajo omejeno, to je le v primeru kontraindikacij za cepljenje z mRNA cepivi ali na izrecno željo osebe, ob seznanitvi z možnimi neželenimi učinki. V vmesnem času (do 15. oktora 2021) je Slovenija prejela redne dobave cepiva Janssen v višini 79.200 odmerkov, ki so trenutno v skladišču. 

Posledično v Sloveniji ni več potrebe po dodatnih odmerkih cepiva Janssen, zato Sklep št 18100-21/2021/2 z dne 28. 9. 2021 o nabavi dodatnih 100.000 odmerkov cepiva z lastniškim imenom COVID-19 Vaccine Janssen suspenzija za injiciranje proizvajalca Janssen, preneha veljati.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Soglasje vlade k Predlogom amandmajev k Predlogu gradbenega zakona

Vlada Republike Slovenije soglaša s Predlogi amandmajev k Predlogu gradbenega zakona.
S predlaganimi amandmaji se v večjem delu upoštevajo predlogi in pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki so pretežno nomotehnične narave. S tem so se  med drugim spremenile naslednje določbe:

 • 10. členu se bolj natančno določa, da nadzor nad gradnjo nezahtevnih objektov izvajajo poleg gradbenega inšpektorja tudi občinski inšpektorji,
 • v 13. členu se med obveznosti investitorja doda tudi obveznost ureditve gradbišča,
 • v 17. členu se dodatno določa, da je odgovornost izvajalca, da izvaja dela samo na ograjenem, zavarovanem in označenem gradbišču,
 • v 39. členu se določi mesto objave pravil stroke, ki jih sprejmeta poklicni zbornici, v 153. členu pa se določi rok enega leta, v katerem morata to opraviti,
 • v 52. členu se določba o videokonferenčni obravnavi dopolni in se določba približa ureditvi, ki jo vsebuje Zakon o splošnem upravnem postopku, ne da bi se pri tem postopek podaljšal,
 • v 61.  in 72. členu se možnost spreminjanja gradbenega dovoljenja omejuje na dobo 10 let,
 • v 67. členu se nevladnim organizacijam v javnem interesu na področju varstva okolja in ohranjanja narave ter civilnim iniciativam daje možnost pridobitve status stranskega udeleženca,
 • v 68. členu se v povezavi s spremenjenim 67. členom določa način obveščanje javnosti in pravice zainteresirane javnosti do sodelovanja v postopku izdaje integralnega gradbenega dovoljenja,
 • v 70. členu se ureja možnost podaljšanja roka za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja v primeru vstopa stranskega udeleženca v postopek in drugo. 

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o urejanju prostora 

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o urejanju prostora. S predlaganimi amandmaji se v večjem delu upoštevajo predlogi in pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, ki so pretežno nomotehnične narave. 

Med drugim je rok za vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč (ESZ) je prestavljen na 31. 12. 2026. Sprememba se navezuje na zaključek Načrta za okrevanje in odpornost, kjer je predvideno sofinanciranje občin za izdelavo ESZ.  Natančno se tudi razmejuje, na katerem delu priobalnega zemljišča v morju ima katera od občin pristojnost načrtovanja. Predlog zakona o urejanju prostora se usklajuje tudi z zakonom, ki ureja javno naročanje (ZJN-3). 

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor