Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 19. dopisne seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije – skrajšani postopek, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

2. Predlog stališča do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije glede skladnosti Odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2020 do 2022 s fiskalnimi pravili, Predlagatelj: minister za finance

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost, Predlagatelj: minister za finance

4. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

5. Predlog aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi št. 01407-5/2020 z dne 21. 9. 2020 za rabo termalne vode iz izvira Klevevška toplica za ogrevanje, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

6. Predlog aneksa št. 2 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

7. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Spremembe in dopolnitve Pravil družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o oddajanju gozdov v lasti Republike Slovenije v najem, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

8. Poročilo o izvedenih ukrepih v letu 2020 iz Akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 (»Les je lep«), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

9. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev za povečanje namenskega premoženja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja Ribnica, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

10. Predlog za uvrstitev projektov »Investicijskega vzdrževanja, manjših obnov JŽI in kolesarnic« v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

11. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MF, MZI, FURS, MNZ, MK), Predlagatelj: minister za finance

12. Predlog sklepa o zagotovitvi pravic porabe Ministrstvu za okolje in prostor iz sredstev proračunske rezerve, Predlagatelj: minister za finance

13. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in zagotovitvi pravic porabe Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

14. Predlog imenovanja izvajalca revidiranja letnega poročila Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leta 2021, 2022 in 2023,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

III. ZADEVE EU

15. Predlogi projektov Republike Slovenije za tehnično pomoč v okviru instrumenta za tehnično podporo za leto 2022, Predlagatelj: minister za finance

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s protokolom (2021–2026) o izvajanju Sporazuma o partnerstvu za trajnostno ribištvo med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo ter protokola o izvajanju navedenega sporazuma, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Protokola (2021–2024) o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Protokola (2021–2024) o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na izrednem Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 26. oktobra 2021 v Luksemburgu, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve 28. oktobra 2021, Predlagatelj: minister za finance

22. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za finance dr. Katje Lautar na srečanju veleposlanic in veleposlanikov držav članic Evropske unije 26. oktobra 2021 v Bukarešti, Predlagatelj: minister za finance

23. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Skupnem neformalnem zasedanju prometnih in energetskih ministrov, vključno s sestankom na visoki ravni Pobude CESEC in medinstitucionalno sejo TEN-T od

21. do 23. septembra 2021 na Brdu pri Kranju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

24. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (raziskave) 28. septembra 2021 v Bruslju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

25. Poročilo o udeležbi ministra za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvoneta Černača na Mednarodni konferenci »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo« 1. oktobra 2021 na Gradu Rajhenburg, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

26. Izhodišča za obisk ministra za kmetijstvo Ruske federacije in sopredsedujočega Medvladni slovensko-ruski komisiji za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje Dmitrija Patruševa 22. oktobra 2021 v Republiki Sloveniji, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

27. Izhodišča za udeležbo Republike Slovenije na Virtualnemu izrednem zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (Ramsar ExCOP-3) 25., 28. in 29. oktobra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za okolje in prostor

28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 26. zasedanju Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (COP26) med 31. oktobrom in 14. novembrom 2021 v Glasgowu, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

29. Informacija o srečanju dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, z ruskim ministrom za kmetijstvo Dmitrijem Patruševim, ter podpisu Akcijskega načrta med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Ruske federacije za krepitev sodelovanja na področju kmetijstva v obdobju 2022–2023 21. oktobra 2021 v Ljubljani, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

30. Informacija o sodelovanju dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na zasedanju ministrov za kmetijstvo držav članic pobude Tri morja 24. in 25. oktobra 2021 v Krakovu, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

31. Poročilo o udeležbi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na Mednarodnem obrtnem sejmu MOS 2021 15. septembra 2021 v Celju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

32. Poročilo o udeležbi ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča na konferenci »CEE Digital Summit Warsaw 2021« 7. in 8. oktobra 2021 v Varšavi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

33. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 4., 7., 30., 31., 35., 36., 39. in 45. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, Predlagatelj: minister za finance