Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 97. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.2. Predlog uredbe o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o kategorizaciji državnih cest, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o prenosu delov državnih cest med občinske ceste, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.8. Predlog odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.9. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.10. Predlog akcijskega programa za invalide 2022–2030, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.12. Predlog odgovora na poizvedbo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi s prizadevanji Republike Slovenije za sprožitev mehanizma na ravni EU v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.13. Informacija o nominaciji za nagrado Sveta Evrope Raoul Wallenberg za leto 2022 za izjemne dosežke na humanitarnem področju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.14. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.15. Predlog za uvrstitev projekta 2550-21-0063 Programi prehoda na krožno gospodarstvo v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.16. Predlog za uvrstitev projekta 3340-21-0119 Adaptacija stavbe nekdanjega Muralista v Murski Soboti za potrebe enote za Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.17. Poročilo o izvajanju nacionalnega gozdnega programa v obdobju 2015–2019, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.18. Poročilo o delu Delovne skupine vlade za delovanje Nacionalne kontaktne točke Slovenija za izvajanje Smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalne družbe za leti 2019 in 2020, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.19. Predlog mnenja o Zahtevi Višjega sodišča v Mariboru za oceno ustavnosti tretjega odstavka 169. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.20. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, poročevalka: mag. Mateja Lekan Štrukelj    Gradivo

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o splošni varnosti proizvodov, spremembi Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 87/357/EGS in Direktive 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Unije zastopa na letnih posvetovanjih z Združenim kraljestvom za dogovor o celotnih dovoljenih ulovih, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi obnovljivih in nizkoogljičnih goriv v pomorskem prevozu ter spremembi Direktive 2009/16/ES, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi o spremembi Direktive 2003/87/ES v zvezi z obveščanjem o poravnavi v okviru globalnega tržnega ukrepa za operatorje zrakoplovov s sedežem v Uniji, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.25. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev za trajnostni zračni prevoz, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spodbujanja energije iz obnovljivih virov ter razveljavitvi Direktive Sveta (EU) 2015/652, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.27. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive evropskega parlamenta in Sveta o energijski učinkovitosti (prenovitev), poročevalec: Jernej Vrtovec

1.28. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.29. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/631 glede krepitve standardov emisijskih vrednosti CO2 za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila v skladu s povečano podnebno ambicijo Unije, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.30. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji, Sklepa (EU) 2015/1814 o vzpostavitvi in delovanju rezerve za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov ter Uredbe (EU) 2015/757, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.31. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2003/87/ES v zvezi s prispevkom letalstva k cilju Unije glede zmanjšanja emisij v celotnem gospodarstvu in ustreznem izvajanju globalnega tržnega ukrepa, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.32. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa (EU) 2015/1814 glede količine pravic za vključitev v rezervo za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov do leta 2030, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.33. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij »Pripravljeni na 55«: uresničevanje podnebnega cilja EU za leto 2030 na poti do podnebne nevtralnosti, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.34. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/842 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.35. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi mehanizma za ogljično prilagoditev na mejah, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.36. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o prestrukturiranju okvira Unije za obdavčitev energentov in električne energije (prenovitev), poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.39. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 19. oktobra 2021 v Luksemburgu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.40. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem Tripartitnem socialnem vrhu 20. oktobra 2021, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.41. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in zvezno ministrico za obrambo Republike Avstrije o skupnem usposabljanju sil za specialno delovanje na ozemlju Republike Slovenije, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.42. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na Natovi vaji kibernetske obrambe »Cyber Coalition 2021 – CC21«, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.43. Predlog zaprosila mednarodnim organizacijam s sedežem v Republiki Sloveniji za objavo in posodobitev seznama svojih vidnih javnih funkcij, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.44. Predlog stališč Republike Slovenije na 16. zasedanju Mednarodne konference za zakonsko meroslovje in 56. zasedanju Mednarodnega odbora za zakonsko meroslovje (CIML), ki bosta potekali preko spleta od 18. do 22. oktobra 2021, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.45. Izhodišča za delovni obisk ministra za obrambo mag. Mateja Tonina v Črni gori in udeležbo na forumu "To Be Secure" 14. in 15. oktobra 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.46. Izhodišča za obisk gospodarske delegacije pod vodstvom državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simona Zajca na EXPO 2020 – vesolje od 20. do 24. oktobra 2021 v Dubaju, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.47. Informacija o sodelovanju državnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damirja Orehovca na virtualnem Mednarodnem vrhu o učiteljskem poklicu (ISTP 2021) od 19. do 21. oktobra 2021, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.48. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, poročevalec: Janez Cigler-Kralj   

1.49. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, poročevalec: Jernej Vrtovec  

1.50. Predlog mnenja o Predlogu za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, poročevalec: Boštjan Koritnik  

1.51. Predlog za uvrstitev projekta 1811-21-0012 Nakup z menjavo in prilagoditev objekta SPBR/VBR v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: dr. Anže Logar

1.52. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-21-0016 Rešitev prostorske problematike PP Logatec v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Aleš Hojs

1.53. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-21-0023 Rešitev prostorske problematike policijske postaje Ivančna Gorica v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Aleš Hojs

1.54. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-21-0014 Rešitev prostorske problematike PU Maribor v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Aleš Hojs  

1.55. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Dejana Valentinčiča na konferenci »Identiteta nacionalnih manjšin v različnih skupnostih: evropske perspektive" 19. oktobra 2021 v Strasbourgu, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch    Gradivo

1.56. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o srečanju s predsednikom Republike Hrvaške ob slovesnem odkritju spomenika dr. Francetu Prešernu v Zagrebu in spomenika Ljudevitu Gaju v Ljubljani 18. oktobra 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

II. LISTA B

2. Informacija o problematiki izredne rasti cen energentov na energetskih trgih, Poročevalec: Jernej Vrtovec 

2B. Predlog uredbe o koncesijah za rabo vode za odvzem naplavin na delih reke Save, Save Dolinke, Soče, Tolminke in Bače, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

3.2. Predlog ugotovitvene odločbe o prenehanju državnotožilske funkcije okrožnemu državnemu tožilcu svetniku na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

3.3. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Dom upokojencev Vrhnika

3.4. Predlog imenovanja članice nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

3.5. Predlog plačila stroška najemnine za prostore ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti za leto 2021

3.6. Predlog odločbe o pritožbi Društva za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 215-21/2021-2550-4 z dne 24. 5. 2021

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.1. Predlog imenovanja državne sekretarke v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, poročevalec: Peter Šuhel

4.2. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek

4.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, poročevalec: Zdravko Počivalšek

4.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, poročevalec: Peter Šuhel