Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 96. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.2. Predlog odloka o Strategiji skladnega upravljanja državne meje Republike Slovenije (IBM Strategija), poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za prenosni plinovod R42/1 Anže–Brestanica, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog opredelitve do predloga najustreznejše variante državnega prostorskega načrta za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog odgovora na priporočila Komisije za preprečevanje korupcije za proučitev možnosti spremembe Zakona o zavodih oziroma področne zakonodaje, ki ureja imenovanje vršilcev dolžnosti poslovodnih oseb ter izvedbo postopka javnega razpisa glede imenovanja poslovodne osebe v primeru imenovanja vršilca dolžnosti, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.6. Predlog odgovora na ugotovitve Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z odrejeno karanteno po vrnitvi iz Turčije konec julija 2021, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.7. Predlog soglasja Prometni šoli Maribor za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Energetska sanacija stavbe Prometna šola Maribor«, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.8. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.9. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-21-0079 Prenova Dunajska 104 in Kardeljeva ploščad 1 v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.10. Predlog za uvrstitev dveh projektov 3330-21-0077 Rekonstrukcija bazena v Športnem centru Ribnica in 3330-21-0078 Kopališče Radovljica – 1. Faza v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.11. Poročilo o delu delovnih skupin #NGS1 in #NGS2 za pripravo Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost ter pripravo nabora in spremljanja izvajanja pomembnih projektov/programov v okviru NG EU ter predlogi za nadaljnje delo delovnih skupin, poročevalec: Zvonko Černač    Gradivo

1.12. Poročilo Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za pripravo predlogov za učinkovitejše varovanje državne meje, preprečevanje ilegalnih migracij in boju proti tihotapljenju ljudi, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.13. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2021 v obdobju januar–junij, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

1.14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz prvega odstavka 4. člena Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti iz drugega in petega odstavka 13. člena Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.16. Predlog odgovora Republike Slovenije na Uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)2210 final z dne 9. 6. 2021 v predsodnem postopku zaradi neizpolnitve obveznosti iz nekaterih določb Direktive 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.17. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)3613 final z dne 9. 6. 2021 zaradi domnevne neskladnosti slovenske zakonodaje z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za sladkor v zvezi s spremembo Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Sredozemskem in Črnem morju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za telekomunikacije 14. oktobra 2021, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zdravje 11. in 12. oktobra 2021 na Brdu pri Kranju, poročevalec: Janez Poklukar

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 15. oktobra 2021 v Luksemburgu, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.23. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 10. obletnici urada EASO 14. in 15. oktobra 2021 v Valletti, poročevalec: Aleš Hojs

1.24. Informacija o virtualni udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na mednarodni konferenci Od vil do vilic – »Zgradimo trajnostni prehranski sistem« 14. oktobra 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.25. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani s sklepno listino, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.26. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora o prispevku Švedskih oboroženih sil k delovanju Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo (Nato CCD COE), poročevalec: mag. Matej Tonin

1.27. Izhodišča za pogovor ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z ministrico za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine dr. Bisero Turković ob njenem delovnem obisku 12. oktobra 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.28. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Sredozemski konferenci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 12. in 13. oktobra 2021 na Dunaju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.29. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 11. do 17. oktobra 2021 ter zasedanju ministrov za finance in guvernerjev centralnih bank skupine G20 13. oktobra 2021 v Washingtonu, D.C., ZDA, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.30. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 168. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 13. oktobra 2021 preko video povezave, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.31. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem zasedanju Konference pogodbenic Konvencije Minamata o živem srebru (MC COP-4) od 1. do 5. novembra 2021, poročevalec: Janez Poklukar

1.32. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke v Ministrstvu za okolje in prostor dr. Metke Gorišek na Ministrski konferenci za okolje v okviru Srednjeevropske pobude (SEP) 8. oktobra 2021 v Trstu, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.33. Informacija o obisku dr. Helene Jaklitsch, ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti v Južni Ameriki od 8. do 17. oktobra 2021 v Argentini in Braziliji, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

1.34. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, poročevalec: mag. Andrej Vizjak  

1.35. Predlog mnenja o predlogu priporočila v zvezi z načrtnim finančnim izčrpavanjem hrbtenice slovenskega novinarstva STA s strani Vlade Republike Slovenije, poročevalec: dr. Vasko Simoniti  

1.36. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na neformalnem zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 11. oktobra 2021, preko avdio-video konference, poročevalec: dr. Anže Logar

1.38. Predlog odgovora na interpelacijo o delu in odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec, poročevalka: dr. Simona Kustec

II. LISTA B

2. Predlog zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost – prva obravnava, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog ugotovitvene odločbe o prenehanju državnotožilske funkcije okrožni državni tožilki svetnici na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

4.2. Predlog kandidata Republike Slovenije za člana Evropskega računskega sodišča

4.3. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje

4.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor

4.5. Predlog imenovanja članov Sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije

4.6. Predlog sklepa o spremembi sklepa Vlade Republike Slovenije o imenovanju članov medresorske Komisije za odpravljanje posledic dela z azbestom

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog ukrepanja Vlade Republike Slovenije po sodbi Upravnega sodišča opr. št. I U 1175/2021 z dne 4. 10. 2021, Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar