Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 57. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani s sklepno listino, Poročevalec: dr. Anže Logar

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3. Predlog mnenja o Predlogu resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog opredelitve do sklepov Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo, okolje in prostor, sprejetih ob obravnavi točke »Skrb vzbujajoče ugotovitve najnovejšega poročila Medvladnega odbora za podnebne spremembe pod okriljem Združenih narodov za Republiko Slovenijo«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2021 v obdobju januar–junij, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

6. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za prenosni plinovod R42/1 Anže–Brestanica, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog opredelitve do predloga najustreznejše variante državnega prostorskega načrta za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

8. Predlog soglasja Prometni šoli Maribor za sprejem odločitve o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Energetska sanacija stavbe Prometna šola Maribor«, Poročevalka: dr. Simona Kustec

9. Poročilo o delu delovnih skupin #NGS1 in #NGS2 za pripravo Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost ter pripravo nabora in spremljanja izvajanja pomembnih projektov/programov v okviru NG EU ter predlogi za nadaljnje delo delovnih skupin, Poročevalec: Zvonko Černač

10. Predlog soglasja k Statutu javnega zavoda Slovenska akreditacija, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, MNZ, MP, MKGP, Vrhovno sodišče RS, Okrožno sodišče v Krškem), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

12. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz prvega odstavka 4. člena Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnitve obveznosti iz drugega in petega odstavka 13. člena Uredbe (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

14. Predlog odgovora Republike Slovenije na Uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)2210 final z dne 9. 6. 2021 v predsodnem postopku zaradi neizpolnitve obveznosti iz nekaterih določb Direktive 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)3613 final z dne 9. 6. 2021 zaradi domnevne neskladnosti slovenske zakonodaje z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za sladkor v zvezi s spremembo Mednarodnega sporazuma o sladkorju iz leta 1992, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Sredozemskem in Črnem morju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 11. in 12. oktobra 2021 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

18A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za telekomunikacije 14. oktobra 2021, Poročevalec: Boštjan Koritnik

19. Informacija o virtualni udeležbi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na mednarodni konferenci Od vil do vilic – »Zgradimo trajnostni prehranski sistem« 14. oktobra 2021 v Bruslju, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

20. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve 6. septembra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 82. seji UNECE Odbora za urbani razvoj, stanovanja in zemljiško politiko z ministrskim segmentom med 6. in 8. oktobrom 2021 v Ženevi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

22. Izhodišča za udeležbo ministra za digitalno preobrazbo Marka Borisa Andrijaniča na konferenci CEE Digital Summit Warsaw 2021 7. in 8. oktobra 2021 v Varšavi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Mark Boris Andrijanič

22A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na letnem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 11. do 17. oktobra 2021 ter zasedanju ministrov za finance in guvernerjev centralnih bank skupine G20 13. oktobra 2021 v Washingtonu, D.C., ZDA, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

23. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke na Ministrstvu za okolje dr. Metke Gorišek na Ministrski konferenci za okolje v okviru Srednjeevropske pobude (SEP) 8. oktobra 2021 v Trstu, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 168. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 13. oktobra 2021 preko video povezave, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem zasedanju Konference pogodbenic Konvencije Minamata o živem srebru (MC COP-4) od 1. do 5. novembra 2021, Poročevalec: Janez Poklukar

26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Ministrskem zasedanju Sveta Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj 5. in 6. oktobra 2021 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

27. Poročilo o udeležbi ministra za finance mag. Andreja Širclja na Evropskem Forumu Alpbach 30. avgusta 2021 v Alpbachu v Avstriji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franceta Trčka v zvezi s sestankom s predstavniki regionalne Microsoft korporacije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Mark Boris Andrijanič

29. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Marka Koprivca za omogočenje donacije neporabljenih bonov v humanitarne namene, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj