Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 95. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.2. Predlog programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi Prihodek d. o. o., Krško, da lahko posluje kot invalidsko podjetje, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.5. Predlog odgovora na poizvedbe Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi z omejevanjem svobode zbiranja zaradi preprečevanja širjenja COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs

1.6. Predlog ugotovitve,da je projekt »Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206 Kranjska Gora (Ruska cesta) – Vršič – Trenta – Bovec« prostorska ureditev državnega pomena, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.8. Predlog za uvrstitev projekta 2555-21-0019 Protipoplavna varnost od Ločice do Letuša-Polzela v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.10. Četrto letno poročilo (za obdobje 2017–2020) o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 in Pregled izvajanja programa v celotnem obdobju 2013–2020, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.11. Poročilo o izvedenih aktivnostih Delovne skupine za vesolje, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.12. Poročilo o delu Delovne skupine za obravnavo romske problematike od januarja do junija 2021 s predlogi sistemskih in drugih sprememb na podlagi opravljenega dela delovne skupine, predlagatelj: Aleš Hojs

1.13. Poročilo z vključenimi priporočili Skupine strokovnjakov in strokovnjakinj Sveta Evrope za ukrepanje proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini (GREVIO) o uresničevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija) v Republiki Sloveniji, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.14. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti četrtega odstavka 74. člena Zakona o davčnem postopku, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Svetu za sodelovanje, ustanovljenem s Sporazumom o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Azerbajdžansko republiko na drugi strani v zvezi s podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva EU-Azerbajdžan, poročevalec: dr. Anže Logar

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Nova strategija EU za gozdove do leta 2030, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.17. Predlog stališča do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/841 glede področja uporabe, poenostavitve pravil o skladnosti, določitve ciljev držav članic za leto 2030 in zaveze skupnemu doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2035 v sektorju rabe zemljišč, gozdarstva in kmetijstva ter Uredbe (EU) 2018/1999 glede izboljšanja spremljanja, poročanja, spremljanja napredka in pregleda, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2021/90 z dne 28. januarja 2021 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2021 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Sredozemskem in Črnem morju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.19. Vloga Republike Slovenije za podaljšanje uporabe Izvedbenega sklepa Sveta 2013/54/EU z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.20. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na neformalni večerji predsednikov vlad/držav EU in na Vrhu Evropska unija – Zahodni Balkan 5. in 6. oktobra 2021 na Brdu pri Kranju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve (pravosodje) 7. in 8. oktobra 2021 v Luksemburgu, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 5. oktobra 2021 v Luksemburgu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 6. oktobra 2021 v Luksemburgu, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.24. Izhodišča za udeležbo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na ministrskem srečanju skupine podobno mislečih držav in pri prisostvovanju podpisu deklaracije na temo nove strategije EU za gozdove 4. in 5. oktobra 2021 v Avstriji, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.25. Izhodišča za udeležbo Zvoneta Černača, ministra pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko, na mednarodni konferenci »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo«, ki bo v hibridni obliki potekala 1. oktobra 2021 na Gradu Rajhenburg v Brestanici, predlagatelj: Zvone Černač

1.26. Informacija o udeležbi mag. Aleša Irgoliča, državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na letni konvenciji Evropskega združenja mlekarjev 1. oktobra 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.26. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, na virtualnem mednarodnem dogodku »30 years of LEADER in EU« od 4. do 7. oktobra 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.27. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.28. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora o zagotavljanju podpore države gostiteljice za vajo Bison Counter 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.30. Predlog sklepa o donaciji Republike Slovenije Republiki Litvi v obliki tehničnih ovir, predlagatelj: Aleš Hojs

1.31. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od 1. do 3. oktobra 2021 v Združenih arabskih emiratih, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.32. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na 62. zasedanju skupščin unij in generalne skupščine držav članic Svetovne organizacije za intelektualno lastnino od 4. do 8. oktobra 2021 v Ženevi, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.33. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Virtualnem zasedanju na visoki ravni v okviru zasedanja Konference pogodbenic Konvencije Združenih narodov o biotski raznovrstnosti, 12. in 13. oktobra 2021 v Kunmingu na Kitajskem in I. delu 15. in 10. zasedanja zasedanja Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (CBD COP15) ter 4. zasedanju Konference pogodbenic, ki bo v virtualni obliki potekalo od 11. do 15. oktobra 2021 v Kunmingu na Kitajskem, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.34. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem izrednem zasedanju Svetovnega meteorološkega kongresa od 11. do 22. oktobra 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.35. Informacija o sodelovanju ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča na konferenci ministrov za pravosodje Sveta Evrope 4. in 5. oktobra 2021 v Budimpešti, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.36. Informacija o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na srečanju ministrov za notranje zadeve Višegrajske skupine, Republike Avstrije in Republike Slovenije 5. oktobra 2021 v Budimpešti, predlagatelj: Aleš Hojs

1.37. Informacija o sodelovanju ministrice za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simone Kustec na virtualni 18. okrogli mizi ministrov za znanost in tehnologijo v okviru Foruma STS 2. oktobra 2021, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.38. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na virtualni 15. ministrski konferenci Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD15) od 3. do 7. oktobra 2021 v Bridgetownu na Barbadosu in v Ženevi, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.39. Informacija o sodelovanju mag. Aleša Irgoliča, državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na srečanju kmetijskih ministrov Višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Slovenije 8. oktobra 2021 v Budimpešti na Madžarskem, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.40. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, poročevalka: dr. Simona Kustec   

1.41. Predlog mnenja o Predlogu zakona za urejanje položaja študentov, poročevalka: dr. Simona Kustec  

1.42. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualni konferenci na visoki ravni o COVIDU-19 (HLCC 2021) »Enotna vizija trajnostnega zračnega prevoza po globalni pandemiji« od 12. do 22. oktobra 2021, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.43. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.44. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o oskrbi z električno energijo, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.45. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.46. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Eva Kompan

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: mag. Stanislav Vrečar

2.4. Poročilo o realizaciji sklepa Vlade Republike Slovenije o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja, poročevalec: Boštjan Koritnik

2.5. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 , poročevalec: Janez Poklukar

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah – prva obravnava, poročevalec: Marjan Dikaučič    Gradivo

4. Predlog zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije – prva obravnava, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

4A. Predlog uredbe o namenitvi dela dohodnine za donacije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

4B. Predlog sprememb in dopolnitev Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2021–2024, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje

5.2. Predlog razrešitve generalnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

5.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

5.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo

5.5. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje

5.6. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema

5.7. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

5.8. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo

5.9. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor

5.10. Predlog imenovanja generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje, organa v sestavi Ministrstva za okolje in prostor

5.11. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ministrstva, pristojnega za delo, za člana sveta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

5.12. Predlog imenovanja članov Odbora Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja

5.13. Predlog razrešitve in imenovanja članov v Koordinacijskem odboru za vprašanja nasledstva

5.14. Predlog imenovanja nacionalne koordinatorke za odnose Republike Slovenije z Unijo za Sredozemlje

5.15. Predlog sklepa o imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

5.18. Predlog javnega poziva za prijavljanje kandidatov za predsednika in dva člana Fiskalnega sveta

5.19. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v dveh pravdnih zadevah, ki tečeta pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. VII Pg 2714/2017 in opr. št. VIII Pg 931/2017

5.20. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d., pri nepremičnini, potrebni za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Gerečja vas (Počivališče Dravsko polje sever)

5.21. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. Bertoki in Ankaran

5.22. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. pri nepremičnini, potrebni za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Slivnica (Počivališče Slivnica zahod)

5.23. Predlog odvzema statusa javno dobro – javna železniška infrastruktura na nepremičninah v k. o. Pekel in določitev upravljavca

5.24. Predlog odvzema statusa javno dobro državnega pomena – državna cesta na nepremičninah v k. o. 1381 Boštanj in vpis lastninske pravice v korist Republike Slovenije ter določitev upravljavca Direkcije Republike Slovenije za vode

5.25. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-21Z213020 na Občino Metlika

5A. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5A. Predlog imenovanja direktorja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

5B. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalne direktorice v Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za upravne notranje zadeve, poročevalec: Aleš Hojs    

6. LISTA B

6.1. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6.2. Predlog proračunskega memoranduma 2022–2023 (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6.3. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

6.4. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

6.5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 – nujni postopek (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6.6. Predlog skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2021 in 2022 (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Boštjan Koritnik

6.7. Predlog zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2021 in 2022 (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Boštjan Koritnik