Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 20. dopisne seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d., pri nepremičnini, potrebni za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Gerečja vas (Počivališče Dravsko polje sever), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

2. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d., na presežnih zemljiščih pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. Bertoki in Ankaran, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

3. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d., pri nepremičnini, potrebni za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Slivnica (Počivališče Slivnica zahod), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

4. Predlog odvzema statusa javno dobro - javna železniška infrastruktura na nepremičninah v k. o. Pekel in določitev upravljavca Ministrstva za infrastrukturo, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

5. Predlog odvzema statusa javno dobro državnega pomena - državna cesta na nepremičninah v k. o. 1381 Boštanj in vpis lastninske pravice v korist Republike Slovenije ter določitev upravljavca Direkcije Republike Slovenije za vode, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

6. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-21Z213020 na Občino Metlika, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

7. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin v k. o. 1040 Lože, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

8. Predlog določitve Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.,  Celje za upravljavca več nepremičnin v lasti Republike Slovenije v k. o. 2315 Šempeter, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

9. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin v k. o. 1035 Jurklošter, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

10. Predlog določitve Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za upravljavca nepremičnin na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

11. Predlog določitve Prizme Ponikve, posebnega socialno varstvenega zavoda za upravljavca nepremičnin v k. o. 1796 Cesta in k. o. 1800 Podgora, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

12. Predlog določitve Ministrstva za notranje zadeve za upravljavca na nepremičninah v lasti Republike Slovenije na širših območjih mejnih prehodov z Republiko Italijo, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za javno upravo

13. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine z ID znakom: parcela 2266 2183/6, ki v naravi predstavlja zemljišče ob državni regionalni cesti III. reda (R3), številka ceste 604, Ročinj-Lig, predvideno za širitev ceste, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za javno upravo

14. Predlog določitve Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano za upravljavca nepremičnin parcele v k. o. 680 Tezno, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zdravje

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

15. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v dveh pravdnih zadevah, ki tečeta pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. VII Pg 2714/2017 in opr. št. VIII Pg 931/2017, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

16. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Okrožnega sodišča v Ljubljani v upravnih zadevah opr. št. I U 734/2021, I U 735/2021, I U 736/2021, I U 737/2021, I U 738/2021, I U 739/2021 in I U 740/2021, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za pravosodje

17. Predlog mnenja o podelitvi odlikovanj Francoske republike slovenskim državljanom, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

18. Predlog mnenja o podelitvi državnega odlikovanja Republike San Marino slovenskemu državljanu, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

19. Predlog soglasja določitve višjega plačnega razreda ob ponovni zaposlitvi, DOKONČNA OBRAVNAVA, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

20. Predlog javnega poziva za prijavljanje kandidatov za predsednika in dva člana Fiskalnega sveta, Predlagatelj: minister za finance

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

21. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje, Predlagatelj: minister za zdravje

22. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema, Predlagatelj: minister za zdravje

23. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje, Predlagatelj: minister za pravosodje

24. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo, Predlagatelj: minister za kulturo

25. Predlog razrešitve s položaja generalnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

26. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

27. Predlog razrešitve s položaja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

28. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

29. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

30. Predlog imenovanja generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje, organa v sestavi  Ministrstva za okolje in prostor, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

33. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ministrstva, pristojnega za delo za člana sveta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

34. Predlog imenovanja članov Odbora Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

35. Predlog razrešitve in imenovanja članov v Koordinacijskem odboru za vprašanja nasledstva , Predlagatelj: minister za finance

36. Predlog imenovanja nacionalne koordinatorke za odnose Republike Slovenije z Unijo za Sredozemlje, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

37. Predlog Sklepa o imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko