Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 18. dopisne seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za okolje in prostor

2. Poročilo Finančne uprave Republike Slovenije o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na dan 31. december 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

3. Poročilo o davčnih izdatkih v letu 2019, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja, Predlagatelj: minister za okolje in prostor 6. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi Prihodek d. o. o., Krško, da lahko posluje kot invalidsko podjetje, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

7. Predlog ugotovitve, da je projekt »Rekonstrukcija regionalne ceste R1-206 Kranjska Gora (Ruska cesta) – Vršič – Trenta – Bovec« prostorska ureditev državnega pomena, Predlagatelj: minister za infrastrukturo

8. Predlog programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

9. Četrto letno poročilo (za obdobje 2017–2020) o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020 in Pregled izvajanja programa v celotnem obdobju 2013–2020, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

10. Poročilo o izvedenih aktivnostih Delovne skupine za vesolje, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

11. Predlog za uvrstitev projekta 2555-21-0019 Protipoplavna varnost od Ločice do Letuša Polzela v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

12. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih postavkah Finančne uprave Republike Slovenije preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

III. ZADEVE EU

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Nova strategija EU za gozdove do leta 2030, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

14. Predlog stališča do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/841 glede področja uporabe, poenostavitve pravil o skladnosti, določitve ciljev držav članic za leto 2030 in zaveze skupnemu doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2035 v sektorju rabe zemljišč, gozdarstva in kmetijstva ter Uredbe (EU) 2018/1999 glede izboljšanja spremljanja, poročanja, spremljanja napredka in pregleda, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2021/90 z dne 28. januarja 2021 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2021 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Sredozemskem in Črnem morju, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

16. Vloga Republike Slovenije za podaljšanje uporabe Izvedbenega sklepa Sveta 2013/54/EU z dne 22. januarja 2013 o dovoljenju Republiki Sloveniji, da uvede poseben ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, Predlagatelj: minister za finance

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 5. oktobra 2021 v Luksemburgu, Predlagatelj: minister za finance

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 6. oktobra 2021 v Luksemburgu, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

19. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na sestanku Delovne skupine za živali in veterinarska vprašanja – vodje veterinarskih služb 29. septembra 2021 na Brdu pri Kranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

20. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, na virtualnem mednarodnem dogodku »30 years of LEADER in EU« od 4. do 7. oktobra 2021, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

21. Izhodišča za udeležbo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na ministrskem srečanju skupine podobno mislečih držav in pri prisostvovanju podpisu deklaracije na temo nove strategije EU za gozdove 4. in 5. oktobra 2021 v Avstriji,  Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

22. Izhodišča za udeležbo Zvoneta Černača, ministra pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko, na mednarodni konferenci »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo«, ki bo v hibridni obliki potekala 1. oktobra 2021 na Gradu Rajhenburg v Brestanici, Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko

23. Informacija o udeležbi mag. Aleša Irgoliča, državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na letni konvenciji Evropskega združenja mlekarjev 1. oktobra 2021 v Bruslju, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

24. Poročilo o udeležbi ministra za infrastrukturo Republike Slovenije Jerneja Vrtovca na Ministrskem srečanju o čezmejni povezljivosti med EU in Zahodnim Balkanom 5. in 6. julija 2021 na Brdu pri Kranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

25. Poročilo o udeležbi ministra za razvoj in EU kohezijsko politiko Zvoneta Černača na dogodku »9. konferenca o vrednotenju v evropski kohezijski politiki« 16. in 17. septembra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

26. Izhodišča za 6. zasedanje Skupnega odbora Slovenija – Koroška 29. septembra 2021 v Celovcu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

27. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška od 1. do 3. oktobra 2021 v Združenih arabskih emiratih, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

28. Izhodišča za udeležbo ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na zasedanju pre-COP26 v okviru priprav na 26. zasedanje UNFCCC (COP26) od 30. septembra do 2. oktobra 2021 v Milanu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za okolje in prostor

29. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Virtualnem zasedanju na visoki ravni v okviru zasedanja Konference pogodbenic Konvencije Združenih narodov o biotski raznovrstnosti, 12. in 13. oktobra 2021 v Kunmingu na Kitajskem in I. delu 15. in 10. zasedanja zasedanja Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (CBD COP15) ter 4. zasedanju Konference pogodbenic, ki bo v virtualni obliki potekalo od 11. do 15. oktobra 2021 v Kunmingu na Kitajskem, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

30. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na 62. zasedanju skupščin unij in generalne skupščine držav članic Svetovne organizacije za intelektualno lastnino od 4. do 8. oktobra 2021 v Ženevi, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

31. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem izrednem zasedanju Svetovnega meteorološkega kongresa od 11. do 22. oktobra 2021, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

32. Informacija o sodelovanju ministrice za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simone Kustec na virtualni 18. okrogli mizi ministrov za znanost in tehnologijo v okviru Foruma STS 2. oktobra 2021, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

33. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na virtualni 15. ministrski konferenci Združenih narodov za trgovino in razvoj (UNCTAD15) od 3. do 7. oktobra 2021 v Bridgetownu na Barbadosu in v Ženevi, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

34. Informacija o sodelovanju mag. Aleša Irgoliča, državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na srečanju kmetijskih ministrov Višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Slovenije 8. oktobra 2021 v Budimpešti, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z nerazumljivim 48. členom ZDoh-2, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za finance

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z reorganizacijo linijskih prevozov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s skrajšanjem potovalnih časov potniških vlakov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z brezplačnimi prevozi v javnem potniškem prometu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za infrastrukturo

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko

40. Predlog mnenja o Zahtevi za oceno ustavnosti četrtega odstavka 74. člena Zakona o davčnem postopku, Predlagatelj: minister za finance