Skoči do osrednje vsebine

Podpisan dogovor z občinami: v letu 2022 dvig povprečnine na 645 evrov in na 647 evrov v letu 2023

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik in predstavniki reprezentativnih združenj občin so podpisali Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023. Povprečnina se iz dosedanjih 628,20 evrov ponovno dviguje, in sicer prihodnje leto najprej za 17 evrov, to je na 645 evrov v letu 2022, in nato na 647 evrov v letu 2023.
podpisniki sedijo za mizo med podpisom

Dogovor so podpisali (od leve proti desni): Matjaž Rakovec (predsednik ZMOS), Peter Misja (predsednik SOS), Boštjan Koritnik (minister za javno upravo) in Robert Smrdelj (predsednik ZOS) | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 3

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji sprejela sklep, da z reprezentativnimi združenji občin sklene Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023, za podpis dogovora pa pooblastila ministra za javno upravo Boštjana Koritnika.

Zvišanje povprečnine je plod uspešnih pogajanj, ki jih je s predstavniki reprezentativnih združenj občin v zadnjem mesecu opravil minister za javno upravo Boštjan Koritnik v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi. Pogovori so se začeli na šesti redni seji delovne skupine, 9. septembra 2021, na kateri je Ministrstvo za finance članicam in članom predstavilo izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za prihodnji dve leti, ki so podlaga za določitev povprečnine za leti 2022 in 2023, na naslednjih sejah so svoja stališča glede določitve višine povprečnine predstavili tudi predstavniki vseh treh združenj občin, včeraj pa je sklep o določitvi višine povprečnine sprejela tudi Vlada.

»Z današnjo določitvijo višjega zneska za povprečnine ponovno dokazujemo, da imamo posluh in nam je mar za lokalno samoupravo,« je ob tem dejal minister Koritnik ter se županjam in županom zahvalil za izjemno korektno sodelovanje ter njihovo predano delo.

Dogovor so podpisali: v imenu Vlade Republike Slovenije minister za javno upravo Boštjan Koritnik, v imenu občin pa župan občine Pivka in predsednik Združenja občin Slovenije (ZOS) Robert Smrdelj, župan občine Podčetrtek in predsednik Skupnosti občin Slovenije (SOS) Peter Misja in župan Mestne občine Kranj in predsednik Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) Matjaž Rakovec.

Na podlagi Zakona o financiranju občin vlada pred predložitvijo predloga državnega proračuna v državni zbor sklene z reprezentativnimi združenji občin dogovor o višini povprečnine za naslednji dve proračunski leti. Povprečni stroški za financiranje občinskih nalog se izračunajo kot povprečni stroški na prebivalca za naslednji dve proračunski leti ob upoštevanju:

  • tekočih odhodkov in tekočih transferov za te naloge v preteklih štirih letih, ki jih občine sporočajo ministrstvu, pristojnemu za finance, na podlagi zakona oziroma predpisa, izdanega na njegovi podlagi;
  • povečanega ali zmanjšanega obsega ocenjenih tekočih odhodkov in tekočih transferov za tekoče leto, zaradi učinkov novih in spremenjenih predpisov, sprejetih v preteklem in tekočem letu, ki jih ugotovi ministrstvo, pristojno za področje občinskih nalog iz prejšnjega člena;
  • zmanjšanja tekočih odhodkov in tekočih transferov za sredstva sofinanciranja teh nalog iz državnega proračuna in od uporabnikov javnih storitev ter zmanjšanja za obvezne dajatve, določene v področnih predpisih, za te naloge, v prejšnjih štirih letih.