Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 93. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.2. Predlog spremembe in dopolnitve Načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o zagotovitvi pogojev za prebivanje 14 državljanov Islamske republike Afganistan v Republiki Sloveniji na podlagi izraženega interesa Republike Slovenije za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.4. Predlog dodatka št. 3 k Pogodbi o razpolaganju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in pridobivanju gozdov št. 2330-16-000114, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravice porabe v letu 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.6. Predlog za uvrstitev projekta 2431-21-0161 Nadgradnja žel. proge Ljubljana–Divača - 2. faza v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.7. Predlog za uvrstitev projekta 1714-21-0010 Rešitev prostorske problematike pomorske PP Koper v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Aleš Hojs

1.8. Predlog za uvrstitev novega projekta 2030-21-0015 Nakup dela poslovnega objekta na naslovu Prešernova 18, Celje v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2021–2024, poročevalec: Marjan Dikaučič    Gradivo

1.9. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 2550-21-0056 Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.10. Predlog skupnega odzivnega poročila Vlade Republike Slovenije na Poročila Varuha človekovih pravic za leto 2020: Odzivno poročilo Vlade Republike Slovenije na Letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020 in Odzivno poročilo Vlade RS na Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2020, poročevalec: Marjan Dikaučič   

1.11. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)6000/26 z dne 23. 7. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/883 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, spremembi Direktive 2010/65/EU in razveljavitvi Direktive 2000/59/ES v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.12. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)6000/26 z dne 23. 7. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)6000/26 z dne 23. 7. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)6000/26 z dne 23. 7. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/2177 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) (prenovitev), poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o pristopu Evropske unije h Konvenciji o priznavanju in izvrševanju tujih sodnih odločb v civilnih ali gospodarskih zadevah, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov in ministric, pristojnih za varstvo potrošnikov 23. in 24. septembra 2021 na Brdu pri Kranju, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (raziskave) 28. septembra 2021 v Bruslju, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg in industrija) 29. septembra 2021 v Bruslju, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.20. Izhodišča za udeležbo Zvonka Černača na dogodku »Visoki forum o regionalnih okrevanjih in odpornosti« Evropski odbor regij 24. septembra 2021 v Lipici, poročevalec: Zvonko Černač

1.21. Informacija o udeležbi mag. Monike Kirbiš Rojs, državne sekretarke v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, na dogodku »Kohezija kot vrednota - koristi in stroški za mlade pri prehodu v svet po covidu«, ki ga organizira Evropski odbor regij, in bo potekal v hibridni obliki 23. septembra 2021 v Lipici, poročevalec: Zvonko Černač

1.22. Informacija o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na gala večerji Konvencije evropskih policijskih šefov 29. septembra v Haagu, poročevalec: Aleš Hojs

1.23. Informacija o sodelovanju ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na konferenci pobude BIOEAST »Podnebno nevtralna prihodnost je odvisna od trajnostnih biogospodarstev«, ki se bo izvedla prek spleta 27. septembra 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.24. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na virtualni konferenci Pollinator Week 2021 27. in 30. septembra 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.25. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na mednarodnem dogodku »Posvet LAS: pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo« 30. septembra 2021 v Krškem in Brestanici, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.26. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Severne Makedonije in Svetom ministrov Republike Albanije, Svetom ministrov Bosne in Hercegovine, Vlado Črne gore, Vlado Republike Srbije in Vlado Republike Slovenije o ureditvah države gostiteljice glede statusa Stalnega sedeža Balkanskih zdravstvenih namenskih sil in njenega osebja, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.27. Predlog zagotovitve prostovoljnih prispevkov Republike Slovenije Konvenciji o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska konvencija), poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.28. Izhodišča za delovni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše 30. septembra 2021 v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, poročevalec: dr. Anže Logar

1.29. Izhodišča za srečanje ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije dr. Anžeta Logarja z ministrom za zunanje zadeve in namestnikom predsednika vlade Gruzije Davidom Zalkalianijem ob delovnem obisku 15. oktobra 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.30. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 7. zasedanju pogodbenic Aarhuške konvencije, 4. zasedanju pogodbenic Protokola o PRTR, ter skupnega segmenta na visoki ravni, ki bo od 18. do 22. oktobra 2021 v hibridnem formatu potekalo v Ženevi, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.32. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 9. zasedanju pogodbenic Konvencije o varstvu in rabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer od 29. septembra 2021 do 1. oktobra 2021 v Ženevi, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.33. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na virtualni konferenci "International Day of Awareness of Food Loss and Waste" 29. septembra 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.34. Informacija o sodelovanju ministrice za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simone Kustec v panelni razpravi ob 10. obletnici Deklaracije OZN o izobraževanju in usposabljanju za človekove pravice 29. septembra 2021, v obliki videokonference, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.35. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob uradnem obisku predsednika Republike Latvije Egilsa Levitsa od 27. do 30. septembra 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.36. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku 1. oktobra 2021 v Republiki Moldaviji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.37. Predlog mnenja o Predlogu sprememb in dopolnitev Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.38. Predlog odgovora na poslansko pobudo Jožeta Tanka v zvezi z uvrstitvijo Termoelektrarne Brestanica na seznam kritične infrastrukture, poročevalec: Jernej Vrtovec   

1.40. Predlog mnenja o zahtevi Informacijskega pooblaščenca za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19, Odloka o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter vseh ostalih odlokov, ki določajo omejitve izvajanja dejavnosti pod pogojem izpolnjevanja pogojev cepljenosti, prebolelosti in testiranja, poročevalec: Janez Poklukar  

II. LISTA B

3. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

4. Predlog uredbe o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

5. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2021, poročevalec: Zvonko Černač

6. Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

7.2. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za zdravstveno ekonomiko

7.3. Predlog imenovanja članov Nadzornega sveta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

7.4. Predlog razrešitve in imenovanja člana Sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

7.5. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Slovenski šolski muzej

7.6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda »Gimnazija Murska Sobota«

7.7. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Republike Slovenije za otroke in družino

7.8. Predlog sklenitve pogodbe za brezplačno odsvojitev nepremičnega premoženja države parcele v k. o. 1583 Gotenica

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije pod opr. št. II U 266/2021, poročevalec: Janez Poklukar