Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 56. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 – nujni postopek, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1B. Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2021, Poročevalec: Zvonko Černač

2. Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II.  ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

4. Predlog uredbe o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog dodatka št. 3 k Pogodbi o razpolaganju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in pridobivanju gozdov št. 2330-16-000114, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

7. Poročilo o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2020,Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravice porabe v letu 2021 (Računsko sodišče, Fiskalni svet, DRSV, MGRT, MZ, FURS, MF, UIKS, MKGP, MDDSZ), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9. Predlog za uvrstitev projekta 2431-21-0161 Nadgradnja žel. proge Ljubljana–Divača - 2. faza v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Jernej Vrtovec

10. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta  2550-21-0056 Sanacija vrtcev Luna, Iskrica in Center v Celju v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. ZADEVE EU

11. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)6000/26 z dne 23. 7. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

11A. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)6000/26 z dne 23. 7. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/883 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, spremembi Direktive 2010/65/EU in razveljavitvi Direktive 2000/59/ES v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

12. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)6000/26 z dne 23. 7. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/2034 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU in 2014/65/EU v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)6000/26 z dne 23. 7. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/2177 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II), Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)6000/26 z dne 23. 7. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2020/1504 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih določbah za ribolov na območju Sporazuma GFCM (Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju) (prenovitev), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov in ministric, pristojnih za varstvo potrošnikov 23. in 24. septembra 2021 na Brdu pri Kranju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (raziskave) 28. septembra 2021 v Bruslju, Poročevalka: dr. Simona Kustec

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg in industrija) 29. septembra 2021 v Bruslju, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

19. Izhodišča za udeležbo Zvoneta Černača na dogodku »Visoki forum o regionalnih okrevanjih in odpornosti« Evropski odbor regij 24. septembra 2021 v Lipici, Poročevalec: Zvonko Černač

19A. Informacija o udeležbi mag. Monike Kirbiš Rojs, državne sekretarke v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, na dogodku »Kohezija kot vrednota - koristi in stroški za mlade pri prehodu v svet po covidu«, ki ga organizira Evropski odbor regij, in bo potekal v hibridni obliki 23. septembra 2021 v Lipici, Poročevalec: Zvonko Černač

20. Informacija o sodelovanju ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na spletni konferenci pobude BIOEAST »Podnebno nevtralna prihodnost je odvisna od trajnostnih biogospodarstev« 27. septembra 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

21. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na virtualni konferenci Pollinator Week 2021 27. in 30. septembra 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

22. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na mednarodnem dogodku »Posvet LAS: pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo« 30. septembra 2021 v Krškem in Brestanici, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

23. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanje ministrov EU za kmetijstvo - Krepitev dialoga med urbanimi in ruralnimi območji od 5. do 7. septembra na Brdu pri Kranju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

23A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem 16. zasedanju upravnega odbora Centra za razvoj financ 21. septembra 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 7. zasedanju pogodbenic Aarhuške konvencije, 4. zasedanju pogodbenic Protokola o PRTR, ter skupnega segmenta na visoki ravni, ki bo od 18. do 22. oktobra 2021 v hibridnem formatu potekalo v Ženevi, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

24A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na rednem zasedanju in ministrskem srečanju držav pogodbenic Konvencije o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika (OSPAR konvencija) od 27. septembra do 1. oktobra 2021 v Cascaisu na Portugalskem,Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

24B. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 9. zasedanju pogodbenic Konvencije o varstvu in rabi čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer od 29. septembra 2021 do1. oktobra 2021 v Ženevi, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

24C. Izhodišča za odločanje in glasovanje na 15. zasedanju Generalne skupščine Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet – OTIF 28. in 29. septembra 2021 v Bernu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

24Č. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Blaža Košoroka na ministrskem srečanju Partnerstva za transatlantsko sodelovanje na področju energetike in podnebja 23. septembra v Varšavi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

25. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na virtualni konferenci "International Day of Awareness of Food Loss and Waste" 29. septembra 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

26. Predlog za zagotovitev prostovoljnih prispevkov Republike Slovenije Konvenciji o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov (Bernska konvencija), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z nevarnim azbestom, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s sanacijo ekološke katastrofe v Botaničnem vrtu Univerze Maribor Pivola, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

29. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana v zvezi z implementacijo ustavne določbe vezane na zaščito pravice do pitne vode, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s transparentno porabo sredstev EU, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

31. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Dejana Židana v zvezi z nujno potrebnimi zemljiškimi operacijami (komasacije) in zmotno razlago zakonodaje s strani Ministrstva za finance, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj