Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 92. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.2. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o podelitvi pooblastila Javnemu zavodu Park vojaške zgodovine Pivka za opravljanje državne javne službe muzejev za področje vojaške premične in nesnovne kulturne dediščine širšega pomena, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za nadgradnjo železniške proge št 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač iz vrtin V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N in V-D, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.6. Predlog sporazuma o prenehanju koncesijske pogodbe št. 35503-17/2005 z dne 25. 7. 2005 za odvzem podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.7. Predlog dodatka št. 1 k Pogodbi št. 1/2021-AM o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 sklenjena z Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.8. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-21-5557 IMPULZ B - Paloma PIS v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.9. Predlog spremembe projekta 2550-20-0011 Nadhod Sonce Rogaška Slatina v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.10. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.11. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe v okviru finančnega načrta Ministrstva za okolje in prostor, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

1.12. Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.13. Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2020 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.14. Poročilo o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja, o ustreznosti vključevanja stroke in regulacije strokovnih vprašanj s tega področja ter o potrebi po ustanovitvi zbornice, poročevalec: Marjan Dikaučič    Gradivo

1.15. Predlog stališča do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede spremembe opredelitve »zrnja« ali »zrn« Konvencije o trgovanju z žitom iz leta 1995, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Baltskem morju, ter o spremembi Uredbe (EU) 2021/92 glede nekaterih ribolovnih možnosti v drugih vodah, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih in upravljalnih ukrepov za ohranitev južnega modroplavutega tuna, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Konvenciji o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika glede sklepa o razmejitvi in priporočila o upravljanju morskega zavarovanega območja Severnoatlantskega toka in podmorske gore Evlanova (North Atlantic Current and Evlanov Seamount, NACES), poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na osmem zasedanju pogodbenic Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic v zvezi z nekaterimi spremembami Priloge 3 k Sporazumu, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani glede Gibraltarja, poročevalec: dr. Anže Logar

1.21. Predlog stališča do predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP glede spremembe Protokola 31 k Sporazumu EGP o sodelovanju na posebnih področjih, za katera ne veljajo štiri temeljne svobode (program Ustvarjalna Evropa), poročevalec: dr. Vasko Simoniti

1.22. Informacija o sopodpisu deklaracije s strani ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška, s katero bo 23. september razglašen kot ekološki dan Evropske unije, 23. septembra 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.23. Izhodišča za udeležbo Zvoneta Černača, ministra pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko na dogodku, ki bo potekal v obliki hibridne konference z naslovom 9. konferenca o vrednotenju v evropski kohezijski politiki, 16. in 17. septembra 2021 v Portu, poročevalec: Zvonko Černač

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 21. septembra 2021 v Bruslju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 14. srečanju Evropske platforme za vključevanje Romov (video konferenca) 21. septembra 2021, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.26. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve Gašperja Dovžana na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta 5. oktobra 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.27. Predlog zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem, predlagatelj: dr. Anže Logar    Gradivo

1.28. Informacija o nameravani sklenitvi Dogovora med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Svetom za znanstvenotehnično raziskovanje Turčije o kritju stroškov izmenjave izvedencev, znanstvenikov in drugih strokovnjakov, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.29. Predlog humanitarnega prispevka Republike Slovenije Mednarodni federaciji Rdečega križa in rdečega polmeseca (IFRC) za pomoč prebivalcem Haitija po potresu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.30. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na vrhu Sredozemskih držav, t.i. MED-7 17. septembra 2021 v Atenah, poročevalec: dr. Anže Logar

1.31. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na demografskem vrhu 23. in 24. septembra 2021 v Budimpešti, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.32. Izhodišča za udeležbo mag. Bojana Pograjca, državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade in nacionalnega koordinatorja za pobudo Tri morja, na »Three Seas Generation Freedom Conference« od 17. do 19. septembra 2021 v Varšavi, poročevalec: dr. Anže Logar

1.33. Informacija o udeležbi ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na Dnevih Nata 17. in 18. septembra 2021 v Ostravi na Češkem, predlagatelj: mag. Matej Tonin

1.34. Poročilo o izpolnjevanju priporočil Republike Slovenije v petem krogu ocenjevanja glede spodbujanja integritete in preprečevanja korupcije v zvezi s funkcionarji izvršilne veje oblasti ter organi preiskave, s poudarkom na varovanju meje, GRECO Compliance Report Slovenia (Confidential), GrecoRC5(2020)1, z dne 29. 10. 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.35. Predlog uredbe o ratifikaciji Protokola o začasni uporabi k Sporazumu o Enotnem sodišču za patente, poročevalec: dr. Anže Logar   

1.36. Predlog za spremembo podpisnika Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani in Ukrajino na drugi strani, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.37. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Skupnem neformalnem zasedanju prometnih in energetskih ministrov, vključno s sestankom na visoki ravni Pobude CESEC in medinstitucionalno sejo TEN-T od 21. do 23. septembra 2021, Brdo pri Kranju, poročevalec: Jernej Vrtovec  

1.38. Predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 – tretja obravnava, poročevalec: Janez Poklukar  

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Predlog odloka o spremembi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.2. Predlog odloka o spremembah Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.4. Predlog odloka o spremembi Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem bolezni COVID-19, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – prva obravnava, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

5. Predlog zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške – skrajšani postopek, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

5A. Predlog izhodišč o predvidenih vsebinah pogajanj oziroma usklajevanj z reprezentativnimi sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva, poročevalec: Janez Cigler-Kralj  

6. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

6.1. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Poročilo revizijske hiše Ernst & Young o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., poročevalec: dr. Jože Podgoršek

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

7.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino

7.2. Predlog imenovanja kandidatke Republike Slovenije za enega izmed sedmih članov Svetovalnega panela za izbiro kandidatov za sodnike Evropskega sodišča za človekove pravice

7.3. Predlog prenehanja funkcije okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

7.4. Predlog soglasja družbi DARS d. d. za izvajanje operacij sistemov brezpilotnih zrakoplovov na območju avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji

7.5. Predlog ugotovitve javne koristi za razlastitev nepremičnine za rekonstrukcijo državne ceste Počehova – Zgornja Kungota

7.6. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnih zemljiščih pridobljenih za potrebe gradnje avtocest v k. o. 1014 Ločica, 1073 Trnovlje, 133 Lipovci, 1455 Bršljin, 1468 Bela Cerkev, 166 Lendava, 1738 Dravlje, 1758 Dragomelj, 1927 Blagovica, 1931 Krašnja, 1958 Brezovica, 1996 Log, 213 Dragotinci, 2155 Hraše, 2158 Mošnje, 2176 Blejska Dobrava, 2388 Kamnje, 2451 Dolnje Ležeče, 2455 Sežana, 2600 Črni Kal, 2602 Rožar,399 Draženci, 540 Cogetinci, 550 Zamarkova, 584 Zgornje Dobrenje, 640 Pekel in 641 Dragučova

7.7. Predlog odvzema statusa javno dobro – javna železniška infrastruktura in določitev upravljavca nepremičninam v k. o. Brezovo, k. o. Konj, k. o. Vipavski Križ in k. o. Ob železnici

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog razrešitve dosedanjih članov in imenovanje nadomestnih članov Upravnega odbora Pedagoškega inštituta, poročevalka: dr. Simona Kustec

9. Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021, Poročevalka: mag. Marijana Bednaš  Gradivo