Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 17. dopisne seje Odbora za gospodarstvo

I.  ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah – prva obravnava, Predlagatelj: minister za finance

2. Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2020 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2020, Predlagatelj: minister za finance

II.  ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za nadgradnjo železniške proge št 21 Ljubljana Šiška–Kamnik Graben, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

5. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo podzemne vode za proizvodnjo pijač iz vrtin V-E, V-C, V-7A, V-74A, V-N in V-D, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

6. Predlog sporazuma o prenehanju koncesijske pogodbe št. 35503-17/2005 z dne 25. 7. 2005 za odvzem podzemne vode iz vodnega vira VČM-1/100 za proizvodnjo pijač, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

7. Predlog dodatka št. 1 k Pogodbi št. 1/2021-AM o povečanju namenskega premoženja za izvajanje finančnih produktov skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 sklenjena z Javnim skladom Republike Slovenije za podjetništvo, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

9. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Poročilo revizijske hiše Ernst & Young o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

10. Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2020, Predlagatelj: minister za javno upravo

11. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-21-5557 IMPULZ B - Paloma PIS v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

12. Predlog spremembe projekta 2550-20-0011 Nadhod Sonce Rogaška Slatina v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, Predlagatelj: minister za okolje in prostor

13. Predlog spremembe projekta 2550-21-0026 Izgradnja kolesarskih povezav v občini Ormož v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, – (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za okolje in prostor

14. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (Ministrstvo za okolje in prostor), Predlagatelj: minister za finance

15. Predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije nastalega iz poslovanja v letu 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

III. ZADEVE EU

16. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2021)6000/26 z dne 23. 7. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/633 Evropskega Parlamenta In Sveta z dne 17. aprila 2019 o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. Predlog stališča do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede spremembe opredelitve »zrnja« ali »zrn« Konvencije o trgovanju z žitom iz leta 1995, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2022 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Baltskem morju, ter o spremembi Uredbe (EU) 2021/92 glede nekaterih ribolovnih možnosti v drugih vodah, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ohranitvenih in upravljalnih ukrepov za ohranitev južnega modroplavutega tuna, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Konvenciji o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika glede sklepa o razmejitvi in priporočila o upravljanju morskega zavarovanega območja Severnoatlantskega toka in podmorske gore Evlanova (North Atlantic Current and Evlanov Seamount, NACES), Predlagatelj: minister za okolje

21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na osmem zasedanju pogodbenic Sporazuma o ohranjanju afriško-evrazijskih selitvenih vodnih ptic v zvezi z nekaterimi spremembami Priloge 3 k Sporazumu, Predlagatelj: minister za okolje

22. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani glede Gibraltarja, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

23. Informacija o sopodpisu deklaracije s strani ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška, s katero bo 23. september razglašen kot ekološki dan Evropske unije, 23. septembra 2021 v Bruslju, Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

24. Izhodišča za udeležbo Zvoneta Černača, ministra pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko na dogodku, ki bo potekal v obliki hibridne konference z naslovom 9. konferenca o vrednotenju v evropski kohezijski politiki, 16. in 17. septembra 2021 v Portu, Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko

IV.  ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

25. Informacija o nameravani sklenitvi Dogovora med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Svetom za znanstvenotehnično raziskovanje Turčije o kritju stroškov izmenjave izvedencev, znanstvenikov in drugih strokovnjakov, Predlagateljica: ministrica za izobraževanje, znanost in šport

26. Izhodišča za bilateralna srečanja ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na Mednarodnem obrtnem sejmu 2021 15. septembra 2021 v Celju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

27. Izhodišča za udeležbo mag. Bojana Pograjca, državnega sekretarja v Kabinetu predsednika vlade in nacionalnega koordinatorja za pobudo Tri morja, na »Three Seas Generation Freedom Conference« od 17. do 19. septembra 2021 v Varšavi, Predlagatelj: minister za zunanje zadeve

28. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na svetovnem sejmu ONE WITH NATURE med 24. in 26. septembrom 2021 v Budimpešti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Predlagatelj: minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano