Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 90. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o prenehanju uporabe Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o prenehanju uporabe Uredbe o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi finančnih uradov Finančne uprave Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.5. Predlog smernic za delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.6. Polletno poročilo Ministrstva za finance o učinkih izvedenih ukrepov na podlagi Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.7. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021, v letu 2021, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.8. Predlog sprememb št. 2 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.9. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2020 v Sloveniji, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.10. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.11. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-21-0201 Celovita prenova informacijskega sistema Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.12. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-21-0908 Izgradnja nove bivalne enote VDC SAŠA, enota Velenje v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 9. člena, tretjega odstavka 11. člena, 12. in 20. člena Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejetje predhodne odločbe v zadevi C-235/21, RAIFFEISEN LEASING, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih zelenih obveznicah, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.16. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Antona Hareja na neformalnem sestanku generalnih direktorjev za lovstvo od 13. do 16. septembra 2021 v Postojni in okolici, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.17. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Uradom predsednika Vlade Madžarske o pospeševanju stabilizacije, okrevanja in sprave prek humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja v odziv na humanitarne krize in preganjanje verskih manjšin po vsem svetu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.18. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Obrambnim poveljstvom Danske, ki ga zastopa Poveljstvo za specialne operacije, o zagotavljanje podpore države gostiteljice za vajo Night Hawk 2021 od 18. septembra do 10. oktobra 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.19. Izhodišča za sodelovanje delegacije Republike Slovenije na 20. zasedanju Skupnega odbora za delitev premoženja diplomatskih in konzularnih predstavništev nekdanje SFRJ (Priloga B Sporazuma o vprašanjih nasledstva) 13. in 14. septembra 2021 v Sarajevu ali po avdio video povezavi, poročevalec: dr. Anže Logar

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 65. zasedanju generalne konference Mednarodne agencije za atomsko energijo od 20. do 24. septembra 2021 na Dunaju, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.22. Izhodišča o udeležbi ministra za zdravje Janeza Poklukarja in izvedbi aktivnosti na Evropskem zdravstvenem forumu Gastein od 27. septembra do 1. oktobra 2021 v Gasteinu v Avstriji, poročevalec: Janez Poklukar

1.23. Izhodišča za udeležbo ministra za finance mag. Andreja Širclja na Slovenskem večeru 17. septembra 2021 v Celovcu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.24. Informacija o obisku ministrice, odgovorne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, dr. Helene Jaklitsch pri slovenski skupnosti v Združenih državah Amerike od 15. do 26. septembra 2021, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

1.25. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na Medverskem forumu G20 12. in 13. septembra 2021 v Bologni in na srečanju skupine Arraiolos 15. septembra 2021 v Rimu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.27. Predlog soglasja k predlogu amandmaja k Predlogu zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031, poročevalec: Janez Poklukar

1.28. Izhodišča za srečanje predsednikov vlad Republike Slovenije in Madžarske z delegacijama 15. septembra 2021 v Celju, poročevalec: dr. Anže Logar 

1.29. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Ministrskem srečanju na visoki ravni o humanitarnih razmerah 13. septembra 2021 v Afganistanu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.30. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo Aleša Miheliča na konferenci »Železniški vrh Zahodnega Balkana« 12. in 13 septembra 2021 v Beogradu, Srbija, poročevalec: Jernej Vrtovec

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Eva Kompan

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: mag. Stanislav Vrečar

2.4. Poročilo o realizaciji sklepa Vlade Republike Slovenije o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja, poročevalec: Boštjan Koritnik

2.5. Predlog odloka o spremembah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.7. Predlog odloka o spremembah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje–Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije - skrajšani postopek, poročevalec: Jernej Vrtovec  

4A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika - prva obravnava - prva obravnava, poročevalec: Marjan Dikaučič    Gradivo

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog razrešitve in imenovanje člana v Komisiji za pospeševanje mednarodne menjave

5.2. Predlog o spremembi Sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev

5.3. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS d. d. na nepremičninah, potrebnih za opravljanje dejavnosti vzdrževanja avtocest v k. o. Dob (Avtocestna baza Ljubljana Izpostava Dob)

5.4. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja – stanovanjska hiša v lasti Univerze v Mariboru

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za finance, poročevalec: mag. Andrej Šircelj