Skoči do osrednje vsebine

Vlada sprejela mnenje k predlogu novele Zakona o prevozih v cestnem prometu

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev. Vlada meni, da predlagana novela Zakona ni potrebna, ker že dosedanja ureditev daje zadostno pravno podlago za ureditev brezplačnega prevoza v mestih za navedene skupine upravičencev.

Predlagatelj želi poleg obstoječega brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu zagotoviti pravno podlago za brezplačno uporabo tudi mestnega prevoza za upokojence, starejše od 65 let, imetnike evropske kartice ugodnosti za invalide ter vojne veterane.

Zakon o prevozih v cestnem prometu določa upravičence do nakupa subvencionirane vozovnice. Med subvencionirane vozovnice sodijo tudi brezplačne vozovnice (100% subvencija). Ti določajo upravičence do brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem in železniškem prometu. Upravičenci do subvencioniranega brezplačnega prevoza v medkrajevnem linijskem prevozu potnikov so upokojenci, osebe starejše od 65 let, invalidi, imetniki evropske kartice ugodnosti za invalide, ter osebe s statusom vojnega veterana. V zakonu je ministru podeljeno pooblastilo, da predpiše način in postopek izvajanja brezplačnega prevoza, poročanje ter izvajanje nadzora nad delom izvajalcev. Določba je v povezavi z delom, ki določa, da se pravica do nakupa subvencionirane vozovnice (torej tudi za brezplačni prevoz, ki je v bistvu 100% subvencioniran) za mestni linijski prevoz potnikov zagotavlja le, če je sklenjena pogodba med upravljavcem mestnega linijskega prevoza potnikov in organom JPP in je mestni prevoz vključen v sistem subvencionirane vozovnice. S pogodbo se podrobno uredijo medsebojne finančne obveznosti med organom JPP in upravljavcem mestnega linijskega prevoza potnikov.

Določbe veljavnega zakona že sedaj ustrezno urejajo možnost ureditve brezplačnih prevozov upravičencev tudi v mestnem prevozu. Poleg tega je bila v juniju 2021 v državnem zboru sprejeta novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki določa, da minister predpiše tudi postopek za sklenitev pogodbe na podlagi drugega odstavka 114. c člena tega zakona. Na osnovi teh določb je Ministrstvo za infrastrukturo kot organ že sklenilo pogodbi z izvajalcema mestnih prevozov v Ljubljani in Mariboru (LPP in Marprom) ter pripravlja vse potrebne tehnične rešitve, da bo podobne pogodbe sklenilo tudi z ostalimi upravljavci mestnih prevozov v Republiki Sloveniji.

Glede na navedeno vlada meni, da predlagani Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu ni potreben, ker že dosedanja ureditev daje zadostno pravno podlago za ureditev brezplačnega prevoza v mestih za navedene skupine upravičencev. Minister za infrastrukturo je na podlagi zakonskega pooblastila sprejel pravilnik, s katerim je uredil podrobnosti sklepanja pogodb z upravljavci mestnega prevoza potnikov tudi za brezplačne prevoze v mestnem prometu.

Poleg tega pa je bila na podlagi sprememb ZPCP2H in navedeni spremembi pravilnika izvedena tudi poenostavitev sistema subvencioniranih vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih ter registrirane športnike. Namesto dosedanjih relacijskih vozovnic od doma do šole, so študentje in dijaki s 1. septembrom 2021 pridobili vozovnico Slovenija. Ta jim omogoča tudi potovanja za obvezno prakso, za vse interesne dejavnosti tudi na področju kulture, potovanja na dve različni izobraževalni ustanovi in čez vikend tudi za izlete in obiske prijateljev ali sorodnikov. Sprememba je bila uvedena brez zahtev za dodatno plačilo upravičencev in brez dodatnih obremenitev proračuna Republike Slovenije. Predlog zakona vlagatelja vsebuje tudi nekatere neustrezne rešitve v 3. členu, ki posega v že sprejete poenostavitve vozovničnega sistema, obenem pa prenormira področje veljavnosti subvencioniranih vozovnic, ki je že vrsto let urejeno v podzakonskih aktih.

Vlada meni, da je ocena finančnih posledic v višini 3,8 mio EUR za brezplačni prevoze upokojencev, vojnih veteranov, invalidov in oseb starejših od 65 let v mestnih prevozih, ki jo je predložil predlagatelj, prenizka. Ocene vseh stroškov kažejo, da se finančne posledice izpada prihodkov na letni ravni za vsa mesta, ki imajo mestne prevoze, gibajo med 7 in 10 mio EUR, če ne bo potreb za povečanje zmogljivosti mestnega prevoza, kar bi povzročilo še dodatne stroške. Zaradi navedenega vlada nasprotuje sprejemu predloga Sprememb in dopolnitev zakona o prevozih v cestnem prometu.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo