Skoči do osrednje vsebine

Nov javni razpis za ohranjanje in razvoj majhnih kmetij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pretekli petek objavilo tretji javni razpis za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 15,4 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. Podpora je namenjena majhnim kmetijam, ki so razvrščene v območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Z javnim razpisom bodo podprte tudi majhne kmetije s trajnimi nasadi, ki jim ne bo potrebno izpolnjevati pogoja obtežbe z živalmi. V okviru meril za izbor vlog bodo vstopni prag lažje dosegle tudi kmetije, ki niso v problemskih območjih, zato k prijavi na javni razpis ministrstvo vabi tudi vse živinorejske kmetije, ki niso kandidirale na prvih dveh javnih razpisih. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 27. septembra 2021 do vključno 16. decembra 2021 do 13:59. ure.

Gričevnata pokrajina na Dolenjskem

Pokrajina na Dolenjskem | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • v letu 2021 so vložile zbirno vlogo;
 • glede na zbirno vlogo iz leta 2021 imajo v upravljanju najmanj 1,5 ha in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin (PKP), kar npr. pomeni 3 - 11,99 ha trajnih travnikov, 1,5 - 5,99 ha njivskih površin ali 0,37 - 1,5 ha vinogradov;
 • glede na podatke iz evidence rejnih živali iz leta 2021 redijo vsaj 1,5 glav velike živine (GVŽ) in manj kot 15 GVŽ;
 • zagotavljajo obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja;
 • pogoja glede obsega GVŽ in obtežbe s travojedimi živalmi ni potrebno izpolnjevati kmetijam, katerih površine trajnih nasadov (rabe: 1211, 1212, 1221, 1230, 1160, 1240) predstavljajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v upravljanju,
 • kmetijsko gospodarstvo mora biti razvrščeno v OMD;
 • vlogi na javni razpis je treba priložiti enostaven poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem je treba izbrati vsaj en cilj, ki prispeva h gospodarskemu razvoju kmetije, ali vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (okolje, inovacije, podnebne spremembe);
 • kmetiji še ni bila dodeljena podpora iz naslova tega podukrepa v prvih dveh javnih razpisih.

Vnos in oddaja vloge na javni razpis

Vnos bo v celoti potekal elektronsko v informacijski sistem Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP). Vloga na javni razpis se vloži na AKTRP v elektronski obliki. Podpisana mora biti z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Pri vlogi na javni razpis ni predvidenih nobenih dokazil v fizični obliki.

Obveznosti

Upravičenec, ki mu bo izdana odločba o pravici do sredstev, bo moral izpolniti naslednje bistvene obveznosti:

 • cilje iz poslovnega načrta bo moral izpolniti najpozneje v roku 39 mesecev po izdani odločbi, poslovni načrt pa se bo moral začeti izvajati najkasneje v 9 mesecih po izdaji odločbe;
 • do vložitve zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore (2025) ne bo smel zmanjšati obsega PKP za več kot 10 odstotkov, pri čemer obseg PKP ne sme biti manjši od 1,5 PKP;
 • v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore (2024) bo moral zagotavljati povprečno letno obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja, pri čemer povprečni letni skupni obseg GVŽ ne sme biti manjši od 1,5 GVŽ;
 • vsako leto, vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore, bo moral oddati zbirno vlogo.

Višina sredstev in način izplačila

Nepovratna javna sredstva se za namen izvajanja podukrepa zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije. Upravičenci bodo podporo v višini 5.000 evrov prejeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči. Podpora v okviru podukrepa se upravičencu dodeli samo enkrat v programskem obdobju, izplača pa se v dveh obrokih. Prvi obrok podpore v višini 70 % dodeljenih sredstev se izplača po prejemu odločbe o pravici do sredstev, preostalih 30 % pa po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta. Zahtevki za izplačilo drugega obroka podpore se bodo vlagali v letu 2025.

Pomembno

 • potencialne vlagatelje opozarjamo, da se za namen izvajanja ciljev iz naslova tega podukrepa, upoštevajo samo stroški in aktivnosti, ki so nastale po datumu izdaje odločbe o dodelitvi sredstev,
 • poslovni načrt ne sme vsebovati razvojnega cilja, če so bila za stroške za izpolnitev izbranega razvojnega cilja že dodeljena sredstva iz naslova ostalih ukrepov PRP, npr. iz podukrepa 4.1;
 • stroške in aktivnosti, ki bodo izvedene za namen doseganja ciljev iz tega podukrepa, bo treba ob priložitvi drugega zahtevka za izplačilo podpore dokazati, zato potencialne vlagatelje opozarjamo, da hranijo dokazila o izpolnjevanju ciljev (npr.: računi, fotografije, pogodbe, potrdila o plačilu, dovoljenja ipd.);
 • pomemben je tudi pogoj glede začetka izvajanja poslovnega načrta najkasneje v 9 mesecih po izdaji odločbe, katerega izpolnjevanje bo prav tako treba dokazati ob priložitvi drugega zahtevka za izplačilo podpore; v primeru, da v devetih mesecih po izdaje odločbe o dodelitvi sredstev še noben cilj ne bo v celoti realiziran, bo upravičenec izpolnjevanje tega pogoja lahko dokazal tudi s predračuni, avansnim računom, plačilom materiala, ponudbami, analizo trga ipd.;
 • v primeru, da bo upravičenec v poslovnem načrtu izbral cilje, ki predstavljajo dolgoročno vlaganje v kmetijsko dejavnost (npr. nakup strojev in opreme, ureditev trajnih nasadov, pašnikov), in bo za izpolnitev tega cilja namenil celoten znesek podpore iz podukrepa, bo upravičenec za sredstva iz podukrepa oproščen plačila dohodnine. V ta namen bo treba drugemu zahtevku za izplačilo podpore predložiti dokazila o porabljenih sredstvih, kot so računi, kupoprodajne pogodbe in dokazila o nakazilu sredstev, ki se morajo glasiti na upravičenca.

Vse potencialne vlagatelje vabimo, da podrobno preučijo objavljen javni razpis in Uredbo o izvajanju podukrepa za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, številka 47/17, 67/19 74/21 in 134/21), ki natančneje določata pogoje in način dodelitve sredstev. Podrobnejše informacije o podukrepu si lahko preberete na spletni strani Skupne kmetije politike. Informacije o javnem razpisu bodo dostopne tudi pri INFO točkah.