Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 89. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog odloka o sofinanciranju stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin iz sredstev podnebnega sklada, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.5. Predlog aneksa št. 1 h Koncesijski pogodbi št. 2555-19-430029 za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda za izvajanje del in storitev čiščenja gladine celinskih voda, preprečevanja onesnaženja vodnih in priobalnih zemljišč celinskih voda ter obalne linije morja iz okvira javne službe zaradi naravnih in drugih nesreč na celotnem območju Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.7. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-21-0907 Odkup in rekonstrukcija objekta v Črenšovcih za potrebe nove enote Doma starejših Rakičan v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.8. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije, št. C(2021)6000/26, z dne 23. 7. 2021, zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/713 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o boju proti goljufijam in ponarejanju v zvezi z negotovinskimi plačilnimi sredstvi ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/413/PNZ v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija za financiranje prehoda na trajnostno gospodarstvo, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.10. Informacija o nameravanem podpisu Protokola o sodelovanju o ustanovitvi mreže generalnih direktorjev evropskih kriznih centrov, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov EU za kmetijstvo - Krepitev dialoga med urbanimi in ruralnimi območji od 5. do 7. septembra 2021 na Brdu pri Kranju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za ekonomske in finančne zadeve 10. in 11. septembra 2021 na Brdu pri Kranju, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.13. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Aleša Irgoliča na neformalnem sestanku generalnih direktorjev za gozdarstvo od 7. do 9. septembra 2021 v Mariboru in okolici, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualni konferenci tria predsedujočih držav Svetu EU "Principi uspešnega vključevanja bolnikov v raziskave raka – pot naprej" 7. septembra 2021, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.15. Izhodišča za udeležbo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na videokonferenčnem srečanju na visoki ravni o boju proti nelegalni trgovini s strelnim orožjem v jugovzhodni Evropi 7. septembra 2021, poročevalec: Aleš Hojs

1.16. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo, civilno zaščito in šport Švicarske konfederacije in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o uporabi letalskega simulatorja AS 332 L1 v letalski bazi Emmen v letu 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.17. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska in Kopensko vojsko Združenih držav za Evropo o tristranski vaji Triglavska zvezda 21 na ozemlju Republike Slovenije, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.18. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Države Izrael glede podpore izvedbi komemorativnega dogodka »Lightning of Heavens«, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.20. Izhodišča za udeležbo ministra za zdravje Janeza Poklukarja na Mednarodni konferenci o primarnem zdravstvenem varstvu v Avstriji in Evropi: »Inovacije za odporne zdravstvene sisteme« 9. septembra 2021 na Dunaju, poročevalec: Janez Poklukar

1.21. Izhodišča za pogovore ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z generalno sekretarko Sveta Evrope Marijo Pejčinović Burić 16. septembra 2021 v Strasbourgu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.22. Izhodišča za obisk podpredsednika Vlade in ministra za obrambo Republike Latvije dr. Artisa Pabriksa 2. in 3. septembra 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.23. Izhodišča za udeležbo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na virtualni ministrski konferenci na temo Bonskega izziva oziroma obnove gozdov in gozdne krajine, ki bo s strani Organizacije združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO), Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE), ter Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN) organizirana 12. oktobra 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.24. Informacija o udeležbi dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na mednarodni konferenci »Pametne vasi za zeleno, digitalno in odporno Evropo« 1. oktobra 2021 v Brestanici, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.25. Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti mag. Stanka Baluha na slovesnosti ob obeležitvi 30. obletnice delovanja Zveze Slovencev na Madžarskem 4. septembra 2021 v Monoštru na Madžarskem, poročevalec: mag. Stanko Baluh

1.26. Predlog resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.27. Predlog materialne pomoči Republiki Haiti ob potresu, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.28. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.29. Predlog soglasja k predlogu amandmajev k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, poročevalec: Janez Poklukar   

II. LISTA

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.2. Predlog odloka o spremembi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, poročevalec: Aleš Hojs   

2.3. Informacija o vzpostavitvi Enotne kontaktne točke za koordinacijo aktivnega sodelovanja v instrumentu Evropske unije za delitev cepiv in instrumentu COVAX ter imenovanje predstavnikov Republike Slovenije v organa COVAX, poročevalec: Janez Poklukar 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo – prva obravnava, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

3A. Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju – nujni postopek, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

3C. Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o drugačni ureditvi dodatka za nevarnost v času razglašene epidemije s predlogom aneksa št. 13 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, poročevalec: Boštjan Koritnik    

4. Pismo o nameri med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje, poročevalec: Zdravko Počivalšek

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

5.2. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje, poročevalec: Janez Poklukar