Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 88. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Kolpa v občini Kostel, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o nameri ustanovitve javnega visokošolskega zavoda, univerze s sedežem v Novem mestu, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.5. Predlog odločbe o dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na naslovu Letališka cesta 1, Ljubljana, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.6. Predlog odločbe o dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na naslovu Vinogradniška pot 9, Ankaran, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.7. Predlog odločbe o dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na naslovu Volčja Draga 61, Volčja Draga, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.8. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu »Admiral Casino Mediteran – igralni salon Kozina«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.9. Predlog odločbe o izboru koncesionarja za rabo termalne vode iz vrtine V-18/18 za ogrevanje in potrebe kopališča v Čateških Toplicah, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.10. Predlog odločbe o ugotovitvi prenehanja koncesije za rabo podzemne vode iz vrtine JAN-1/04 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.11. Predlog stališča do poizvedbe Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o pravnih podlagah dokazovanja in preverjanja zdravstvenih pogojev potrošnikov, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.12. Predlog za uvrstitev novega projekta 2330-21-0023 Odprava motenj v vinskem sektorju v letu 2021 – COVID 19 v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.13. Predlog za uvrstitev novega projekta 2550-21-0040 Podnebni cilji in vsebine v izobraževanju v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.14. Predlog za uvrstitev projekta 3330-21-0019 Dozidava in rekonstrukcija Gimnazije Bežigrad v veljavni Načrt razvojnih programov 2021-2024, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.15. Predlog spremembe vrednosti projekta 3330-19-0041 Telovadnica - Srednja zdravstvena šola Murska Sobota v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.16. Letno poročilo o izvedbi ukrepov Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 v letu 2020, stanje na dan 31. 12. 2020, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.17. Poročilo o izvajanju Izvedbenega načrta Jamstva za mlade 2016–2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.18. Poročilo delovne skupine o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 za leto 2020, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.19. Predlog mnenja o zahtevi Okrajnega sodišča v Mariboru za oceno ustavnosti prvega odstavka 2. člena in 32. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o potrošniških kreditih, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES glede uporabe dokumentov s ključnimi podatki s strani družb za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP), poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1286/2014 v zvezi s podaljšanjem prehodne ureditve za družbe za upravljanje, investicijske družbe in osebe, ki svetujejo o enotah kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) in skladov, ki niso KNPVP, ali jih prodajajo, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi uredb (EU) 2019/1919, (EU) 2021/91 in (EU) 2021/92 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2021 v vodah Unije in vodah zunaj Unije, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2019/440 o dodelitvi ribolovnih možnosti na podlagi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko ter njegovega Protokola o izvajanju, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.25. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o začasni opustitvi uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Bangladešem, poročevalec: dr. Anže Logar

1.26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o začasni opustitvi uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Gambijo, poročevalec: dr. Anže Logar

1.27. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani, v zvezi s podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva med EU in Alžirijo, dokler EU in Alžirija ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov, poročevalec: dr. Anže Logar

1.28. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim pridružitvenim sporazumom o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani, v zvezi s podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva med EU in Libanonom, dokler EU in Libanon ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov, poročevalec: dr. Anže Logar

1.29. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi, v zvezi s podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva med EU in Jordanijo, dokler EU in Jordanija ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov, poročevalec: dr. Anže Logar

1.30. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani, v zvezi s podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva med EU in Egiptom, dokler EU in Egipt ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov, poročevalec: dr. Anže Logar

1.31. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani, v zvezi s podaljšanjem strateških prednostnih nalog EU in Tunizije, dokler EU in Tunizija ne sprejmeta novih posodobljenih skupnih dokumentov, poročevalec: dr. Anže Logar

1.32. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbenega sklepa Sveta o začasni opustitvi uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z Irakom, poročevalec: dr. Anže Logar

1.33. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o vzpostavitvi in delovanju ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1053/2013, poročevalec: Aleš Hojs

1.34. Izhodišča za predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije na področju pravosodja s strani Marjana Dikaučiča, ministra za pravosodje, Odboru Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) 1. septembra 2021 in Odboru Evropskega parlamenta za pravne zadeve (JURI) 9. septembra 2021, poročevalec: Marjan Dikaučič    

1.35. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na neformalnem srečanju ministrov za obrambo Evropske unije 1. in 2. septembra 2021 v Ljubljani in na Brdu pri Kranju, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.36. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve 6. septembra 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.38. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Drugega dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.39. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in Dodatnega protokola k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.40. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o ratifikaciji Konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet pripravil na podlagi 34. člena Pogodbe o Evropski uniji, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.41. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.42. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o skupni izvedbi opazovalnega leta v letih 2021 in 2022, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.43. Predlog sklepa o potrditvi Dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o napotitvi nemškega častnika za povezavo na Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije za podporo predsedovanju Svetu EU v drugi polovici leta 2021, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.44. Izhodišča za srečanje ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja z ministrom za zunanje zadeve, EU in sodelovanje Kraljevine Španije Joséjem Manuelom Albaresom Buenom 30. avgusta 2021 v Kraljevini Španiji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.45. Izhodišča za obisk ministra za zunanje zadeve Indije dr. Subrahmanyama Jaishankarja od 1. do 4. septembra 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.46. Izhodišča za delovni obisk ministra za obrambo mag. Mateja Tonina od 26. do 28. avgusta 2021 v Republiki Severni Makedoniji, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.47. Izhodišča za udeležbo ministra za finance, mag. Andreja Širclja, na Evropskem Forumu Alpbach 30. avgusta 2021 v Alpbachu v Avstriji, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.48. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na festivalu Mittelfest 2021 28. avgusta 2021 v Čedadu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.51. Predlog stališča do sklepov Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ, sprejetih na 29. nujni seji, 24. 6. 2021 ob obravnavi točke »Ali vlada leta 2022 načrtuje zniževanje pokojnin?«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.52. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na izrednem srečanju ministrov EU za notranje zadeve glede razmer v Afganistanu 31. avgusta 2021 v Bruslju, poročevalec: Aleš Hojs   

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Deana Potza

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Deana Potza

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: dr. Anton Olaj

2.4. Poročilo o realizaciji sklepa Vlade Republike Slovenije o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja, poročevalec: Boštjan Koritnik

2.5. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

2.6. Predlog odloka o dopolnitvi odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.10. Predlog odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

3. Predlog zakona o oskrbi s plini – prva obravnava, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

5. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

5.1. Skupščina družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o. – Soglasje k Aneksom št. 2 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja, poročevalec: Jernej Vrtovec

5.2. Skupščina družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. – Letno poročilo družbe in letno poročilo skupine za leto 2020, uporaba bilančnega dobička, podelitev razrešnice nadzornemu svetu in poslovodstvu družbe, prejemki poslovodstva družbe in članov nadzornega sveta v letu 2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo

6.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo

6.3. Predlog imenovanja direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

6.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Zavoda za gozdove Slovenije

6.5. Predlog imenovanja zastopnika pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Murska Sobota

6.6. Predlog imenovanja predstavnikov ministrstev, pristojnih za preskrbo in industrijo, finance, kmetijstvo in energetiko ter predstavnika delavcev v Upravni odbor Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve ter za imenovanje predsednika Upravnega odbora

6.7. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

6.8. Predlog sklepa o spremembi sklepov, ki se nanašajo na Konzulat Republike Slovenije v Istanbulu

6.9. Predlog soglasja k prodaji stvarnega premoženja v k. o. 1722 Trnovsko predmestje v lasti Univerze v Ljubljani

6.10. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na parcelah v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Naravoslovno tehnične fakultete, Fakultete za farmacijo in Akademije za gledališče, radio, film in televizijo in razveljavitev Sklepa Vlade RS, št. 47803-17/2021/3 z dne 28. 1. 2021

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog razrešitve državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje, poročevalec: Marjan Dikaučič

7.2. Predlog razrešitve državne sekretarke v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, poročevalec: Peter Šuhel