Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 249. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog sklepa o cepljenju proti COVID-19 oseb, ki so v Republiki Sloveniji in jim cepljenje ni zagotovljeno na podlagi Nacionalne strategije cepljenja proti COVID-19, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

2. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, Predlagatelj: minister za finance

3. Predlog odgovora na poizvedbo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije glede odrejene karantene pri vrnitvi iz Turčije, Predlagatelj: minister za notranje zadeve

4. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije, št. C(2021)2199 final, z dne 9. 6. 2021, zaradi neizpolnitve obveznosti iz točke (f) prvega odstavka 11. člena Direktive Sveta 2003/109/ES z dne 25. novembra 2003 o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za daljši čas, Predlagatelj: minister za pravosodje

5. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2021)3640 final z dne 9. 6. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev v pravni red Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

6. Predlog odgovora na tožbo tožečih strank zoper sklep Vlade Republike Slovenije, odgovor na predlog za izdajo začasne odredbe in pooblastilo Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje, Predlagateljica: vršilka dolžnosti generalnega sekretarja vlade

7. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Predlagatelj: minister brez resorja, pristojen za digitalno preobrazbo