Skoči do osrednje vsebine

243. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela nov Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji, novelo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter sprejela aneks k Dogovoru med vlado in MOL po Zakonu o glavnem mestu za obdobje 2020 – 2023. Vlada tudi soglaša s povečanjem vpisnih mest na študijskih programih Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete. Sprejela je sklep o sklenitvi Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za inovacije in tehnologijo Madžarske, komisarjem vlade Madžarske za razvoj obrambe, Vlado Republike Slovenije, slovenskim podjetjem Pipistrel d.o.o. in madžarskim podjetjem Genevation Aircraft Ltd.

Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 26. julija do vključno 1. avgusta letos in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Glede na hiter porast okužb z različico delta v državah članicah EU, zaradi česar obstaja možnost poslabšanja epidemioloških razmer zaradi novega koronavirusa v Sloveniji, je vlada sprejela nov Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, upoštevaje vsebino Načrta sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 iz 7. januarja 2021, ki je bil zaradi pojenjanja pandemije spremenjen 9. aprila 2021.

S predlaganim odlokom se spremeni dikcija nočnih klubov in diskotek v tako imenovane storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure. Besedna zveza »COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna« pa se nadomesti z besedno zvezo »Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna«.

V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave ter strežbe jedi in pijač, so lahko samo potrošniki, ki izpolnjujejo pogoj PCT. Pri tem dokazilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ne sme biti starejše od 72 ur od odvzema brisa, dokazilo s testom HAG pa ne sme biti starejše od 48 ur od odvzema brisa. Ta pogoj ne velja v zunanjih prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, če je zagotovljena razdalja najmanj tri metre med robovi miz.

Določena je tudi obveznost ponudnika blaga in storitev, da preverja izpolnjevanje pogoja PCT za potrošnike pred vstopom v igralnice, igralne salone in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvene obrate, v notranje prostore, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v prostore gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostore, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave ter strežbe jedi in pijač. Ponudniki blaga in storitev morajo prav tako na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti potrošnike, da je izpolnjevanje pogoja (PCT) člena obvezno v vseh zgoraj navedenih prostorih.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Memorandum o sodelovanju med Ministrstvom za inovacije in tehnologijo Madžarske, komisarjem vlade Madžarske za razvoj obrambe, Vlado Republike Slovenije, slovenskim podjetjem Pipistrel d. o. o. in madžarskim podjetjem Genevation Aircraft Ltd.

Vlada je sprejela sklep o sklenitvi Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za inovacije in tehnologijo Madžarske, komisarjem vlade Madžarske za razvoj obrambe, Vlado Republike Slovenije, slovenskim podjetjem Pipistrel d. o. o. in madžarskim podjetjem Genevation Aircraft Ltd. S strani Vlade RS se za podpis memoranduma pooblašča Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, s strani madžarske vlade pa bosta memorandum podpisala dr. László Palkovics, minister za inovacije in tehnologijo, ter dr. Gáspár Maróth, vladni komisar za razvoj obrambe.

Slovenija si prizadeva za povečanje medsebojne menjave med državama, tudi investicijske. Omenjena investicija predstavlja pomemben signal na področju slovenskih investicij na Madžarsko, saj gre za visokotehnološko investicijo, podjetje Pipistrel d. o. o. pa je eno izmed najbolj inovativnih in tehnološko naprednih slovenskih podjetij, ki delujejo na področju letalstva.

Memorandum določa obseg pogodbenih pogajanj oziroma dogovorov o predvidenem industrijskem in poslovnem sodelovanju ter za nadaljnji razvoj in proizvodnjo ultralahkega modela letal Pipistrel SW 121 v času veljavnosti tega memoranduma, to je najkasneje do 15. septembra 2021, tako za madžarski trg kot tudi širše. Memorandumu je priložen tudi sporazum o zaupnosti, katerega podpišejo vsi podpisniki memoranduma.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vlada o predlogu Uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Vlada je sprejela Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S predlaganimi dopolnitvami se Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju usklajuje z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki je med drugim določil tri nove dodatke, zato se v tej zvezi v Uredbi določajo nove šifre izplačila.

Gre za dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem, ki opravljajo delo v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, visokega šolstva in v raziskovalni dejavnosti in ravnateljem vrtcev in šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Drugi je dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine, za katerega ZNUPZ določa, da so zdravniki, ki jim je bila odobrena specializacija iz družinske medicine na podlagi nacionalnega razpisa ali na podlagi razpisa za izvajalca v letih 2021 in 2022, upravičeni do dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne plače specializanta.

Tretji pa je dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 funkcionarjem plačne podskupine A5 iz Priloge 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), županom in podžupanom, ki funkcijo opravljajo nepoklicno, direktorjem občinskih uprav in načelnikom upravnih enot.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada sprejela aneks k Dogovoru med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana (MOL) po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020 – 2023

Vlada je potrdila besedilo Aneksa k Dogovoru med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020 – 2023 s seznamom programov in nalog, ki so kot priloga njegov sestavni del.

Ministrstva vodijo vse potrebne aktivnosti za realizacijo programov in nalog s seznama iz prejšnje točke, s katerim se dopolnjuje Seznam programov in nalog, ki je sestavni del Dogovora o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije, podpisan dne 6. 5. 2021 in Ministrstvu za javno upravo enkrat letno do 30. junija poročajo o izvajanju programov in nalog.

Vlada je za podpis Aneksa k Dogovoru o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije pooblastila ministra za javno upravo Boštjana Koritnika.

V skladu z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije Vlada Republike Slovenije in Mestna občina Ljubljana kot glavno mesto Republike Slovenije podpišeta dogovor, v katerem so opredeljene naloge glavnega mesta in državnih organov pri izvajanju programov in nalog, pomembnih tako za razvoj glavnega mesta kot za razvoj državnih institucij v prihodnjih letih ter uredila druge medsebojne pravice in obveznosti.

Drugi dogovor je bil podpisan 6. 5. 2021 za obdobje 2020 – 2023 in vsebuje 29 programov in nalog. V skladu s V. točko dogovora lahko vsaka stran predlaga dopolnitev programov in nalog.

Na podlagi dodatnih predlogov Mestne občine Ljubljana in več ministrstev Ministrstvo za javno upravo predlaga dopolnitev seznama programov in nalog z 21 programi in nalogami. V dopolnjeni seznam programov in nalog so uvrščeni le tisti programi in naloge, s katerimi soglašata obe strani.

Finančna sredstva za izvedbo zagotavlja vsak stran v skladu s sprejetimi proračunskimi dokumenti.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Soglasje povečanju števila vpisnih mest na študijskih programih Univerze na Primorskem

Vlada je sprejela Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2021/2022, ki ga je Vlada RS sprejela na 73. redni seji dne 5. 5. 2021

Vlada na predlog Univerze na Primorskem soglaša s povečanjem vpisnih mest na študijskih programih Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete, in sicer predšolske vzgoje za 10 mest ter razrednega pouka za 10 mest. S povečanjem vpisnih mest se kandidatom omogoča izbiro vpisa na omenjenih smereh za zavode z italijanskim učnim jezikom.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport