Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 87. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja sadja za obdobje 2021–2023, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.7. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.8. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Hiša za otroke, poročevalec: Marjan Dikaučič    Gradivo

1.9. Predlog sklepa o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2021/2022, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.10. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja družbi Blisk trgovina d. o. o., Limbuš, da lahko posluje kot invalidsko podjetje, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.11. Predlog letnega načrta razpolaganja z lipicanskimi konji za leto 2021, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.12. Predlog sofinanciranja izgradnje centra za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in medgeneracijskega centra v Radmožancih, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.13. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.14. Predlog za uvrstitev projekta 3340-21-0086 Kulturni spomeniki – spomeniško varstveni projekti in intervencije za leti 2021 in 2022 v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.15. Predlog za uvrstitev projekta 2430-21-0006 Sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav za prevoz oseb v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.16. Predlog za uvrstitev projekta 1511-21-0001 Investicije v IT infrastrukturo za 2021-2024 v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

1.17. Predlog za povečanje vrednosti projekta 1537-18-0001 Vzorčna turistično-izobraževalna kmetija Gorski kotar v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch    Gradivo

1.18. Letno poročilo Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve za leto 2020 in pokritje bilančne izgube, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.19. Deseto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 za leto 2019, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.20. Predlog mnenja o Pobudi za oceno ustavnosti Zakona o lokalni samoupravi, Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D29/1 BRINJE 1« in Sklepa o sprejemu Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje »D29/1 BRINJE 1«, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci (akt o umetni inteligenci) in spremembi nekaterih zakonodajnih aktov unije, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strojih in strojni opremi, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Uredbe (EU) št. 537/2014 glede poročanja podjetij o trajnostnosti, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve 26. julija 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj 

1.25. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o sporazumu o prostranem omrežju Evropske unije za delovanje (MOU EU OPS WAN), poročevalec: mag. Matej Tonin

1.26. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in zvezno ministrico za obrambo Republike Avstrije o sodelovanju na področju vojaških službenih psov, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.27. Predlog sklepa o potrditvi Dogovora o podpori usposabljanju (TSA) med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Kopensko vojsko Združenih držav Amerike v Evropi in Afriki (USAREUR-AF) o usposabljanju in vajah na določenih vadiščih na ozemlju Zvezne republike Nemčije, poročevalec: dr. Anže Logar

1.28. Poročilo o delovanju Slovenske nacionalne komisije za UNESCO 2019–2020, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.29. Izhodišča za udeležbo ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na ministrskih konzultacijah glede priprav na 26. zasedanje pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (UNFCCC) - COP26 25. in 26. julija 2021 v Londonu, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.30. Izhodišča za udeležbo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na pripravljalnem zasedanju za vrh Združenih narodov o prehranskih sistemih od 26. do 28. julija 2021 v Rimu, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.31. Predlog mnenja o Predlogu zakona o ustavitvi postopkov o prekrških po 14. točki prvega odstavka 57. člena v povezavi z drugo in tretjo točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in povrnitvi škode zaradi neustavne prepovedi omejitve gibanja in zbiranja prebivalstva zaradi preprečitve vnosa oziroma širjenja nalezljive bolezni covid-19 v državi in s tem povezanih izrečenih kazenskih sankcij za kršitve teh prepovedi oziroma omejitev, poročevalec: Janez Poklukar

1.32. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.34. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.35. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in zagotovitvi pravic porabe pri Ministrstvu za notranje zadeve, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

1.36. Informacija o donaciji Republike Slovenije Republiki Litvi v obliki tehničnih ovir, poročevalec: Aleš Hojs   

1.37. Predlog materialne pomoči Litvi ob povečanem migracijskem toku, poročevalec: mag. Matej Tonin   

1.38. Predlog materialne pomoči Bosni in Hercegovini za preprečevanje širjenja pandemije koronavirusa COVID-19, poročevalec: mag. Matej Tonin   

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Eva Kompan

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: dr. Anton Olaj

2.4. Poročilo o realizaciji Sklepa Vlade Republike Slovenije o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja, poročevalec: Boštjan Koritnik

2.5. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.6. Predlog odloka o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.7. Predlog odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2.8. Predlog odloka o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2.9. Predlog odloka o spremembah Odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode v Republiki Sloveniji , poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2.11. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

2.12. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.14. Predlog odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

3. Noveliran načrt realizacije zavez iz Koalicijske pogodbe o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije 2020–2021 na dan 30. 6. 2021, poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

3A. Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, poročevalec: Peter Šuhel    Gradivo

4. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

4.3. Odpoklic in imenovanje neizvršnih direktorjev Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavnega zdravstvenega inšpektorja Republike Slovenije

5.2. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Dom starejših Lendava

5.3. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Dom starejših občanov Kočevje

5.4. Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi z določitvijo razdalj za namen povračil stroškov prevoza na delo in z dela

5.5. Predlog seznanitve z vsebino sodne poravnave v pravdni zadevi, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Piranu, pod opr. št. P 16/2021

5.6. Predlog seznanitve z namero sklenitve izvensodne poravnave med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za okolje in prostor, in Mestno občino Maribor zaradi povračila založenih sredstev izplačanih subvencij najemnin za tržna in hišniška stanovanja za leto 2016

5.7. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 302-8/2016-26 z dne 31. 3. 2021, glede podelitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2020 in 2021 – trajni in začasni prenosi kvot med organi državne uprave, poročevalec: Boštjan Koritnik

7. Delno poročilo o poteku kampanje za promocijo cepljenja s predlogi nadaljnjih aktivnosti, Poročevalec: mag. Uroš Urbanija