Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 86. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o Pomorskem prostorskem planu Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o merilih in kriterijih za spodbujanje in sofinanciranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.7. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave, poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar    Gradivo

1.8. Predlog uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 150. obletnici rojstva slikarja Matije Jame, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.9. Predlog glavnih znamenj spominskega kovanca ob 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.10. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2022, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.11. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.13. Predlog za sklenitev Pogodbe o financiranju inventariziranja (popisovanja), digitalizacije, digitalne hrambe in spletne dostopnosti dediščine javnosti s Katoliškim inštitutom, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.15. Predlog sklepa o ugotovitvi javnega interesa države na podlagi 67. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, da se Občini Lendava, v okviru sistema financiranja občin v letu 2021, zagotovijo dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.16. Predlog soglasja k ustanovitvi zastavne pravice na stavbnih pravicah za pridobitev kredita za prenovo hotela Maestoso, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.17. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.18. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-21-0003 Vzpostavitev sistema vstopa in izstopa v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Aleš Hojs

1.19. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-21-0302 Investicijski program za področje investicij v premično in nepremično premoženje Zavoda RS za zaposlovanje v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.20. Predlog za uvrstitev novega projekta 3340-21-0090 Oprema in investicijsko vzdrževanje ZVKDS 2021 v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, odgovornih za konkurenčnost (raziskave), 19. julija 2021 na Brdu pri Kranju, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov, pristojnih za konkurenčnost (notranji trg in industrija), 22. julija 2021 v Ljubljani, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za evropske zadeve 22. in 23. julija 2021 na Brdu pri Kranju, poročevalec: dr. Anže Logar

1.25. Informacija o predstavitvi prednostnih nalog predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v povezavi z reformo Skupne kmetijske politike, Strategije od vil do vilic, Strategije o biotski raznovrstnosti ter gozdarstvu predstavnikom Evropskega združenja lastnikov zemljišč (ELO) s strani državnega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Antona Hareja, ob vljudnostnem obisku ELO 21. julija 2021 v Ljubljani, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.27. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost in Agencijo Kraljevine Maroko za jedrsko in sevalno varnost in varovanje o izmenjavi tehničnih podatkov in sodelovanju na področjih jedrske in sevalne varnosti, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.28. Sedmo periodično poročilo Republike Slovenije o uresničevanju določil Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.29. Izhodišča za 76. zasedanje Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN), poročevalec: dr. Anže Logar

1.30. Izhodišča za bilateralno srečanja francoskega delegiranega ministra za zunanjo trgovino in ekonomsko privlačnost Francka Riesterja in ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška 16. julija 2021 v Ljubljani, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.31. Izhodišča za udeležbo Republike Slovenije na virtualnem zasedanju konferenc pogodbenic Baselske konvencije (BC COP-15), Rotterdamske konvencije (RC COP-10) in Stockholmske konvencije (SC COP-10) od 26. do 30. julija 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.32. Informacija o izvedbi virtualne konference na temo regulacije umetne inteligence z etičnega vidika in vidika temeljnih pravic 20. julija 2021, poročevalec: Marjan Dikaučič

1.33. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o urejanju trga dela, poročevalec: Janez Cigler-Kralj  

1.34. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih in socialnih sodiščih, poročevalec: Marjan Dikaučič  

1.36. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na zaključku cestne kolesarske dirke Tour de France 18. julija 2021 v Parizu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.37. Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, poročevalec: Peter Šuhel    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID-19

2.1. Predlog odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti – skrajšani postopek, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

7. Poročilo o razpoložljivih sredstvih evropske kohezijske politike 2014–2020 na dan 30. 6. 2021, poročevalec: Zvonko Černač

7B. Dopolnitev Poslovnika Vlade Republike Slovenije, poročevalec: mag. Janja Garvas Hočevar    Gradivo

7C. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o izvajanju finančne podpore za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije, poročevalec: dr. Helena Jaklitsch    Gradivo

8. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

8.1. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo

8.2. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

8.3. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik

8.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ekonomska šola Novo mesto

8.5. Predlog razrešitve in imenovanja člana v Svet Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje

8.7. Predlog imenovanja Medresorske komisije iz 12. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti

8.8. Predlog sklepa o ustanovitvi medresorske delovne skupine za pripravo stališč o predlogu podnebno energetskega paketa »Pripravljeni za 55«

8.9. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS d. d. na presežnih zemljiščih, pridobljenih za potrebe gradnje avtocest

9. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

9.1. Predlog imenovanja člana nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

10. Predlog uredbe o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov, Poročevalec: Zdravko Počivalšek   Gradivo