Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 51. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o elektronskih komunikacijah – prva obravnava, Poročevalec: Boštjan Koritnik

2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o urejanju trga dela, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

3. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih in socialnih sodiščih, Poročevalec: Marjan Dikaučič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, Poročevalec: Boštjan Koritnik

4A. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, Poročevalec: Boštjan Koritnik

4B. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave, Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

5. Predlog za sklenitev Pogodbe o financiranju inventariziranja (popisovanja), digitalizacije, digitalne hrambe in spletne dostopnosti dediščine javnosti s Katoliškim inštitutom, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

6. Predlog sklepa o ugotovitvi javnega interesa države na podlagi 67. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, da se Občini Lendava, v okviru sistema financiranja občin v letu 2021, zagotovijo dodatna sredstva za delovanje Javnega zavoda Knjižnica – Kulturni center Lendava – Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

7. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditev pravic porabe (Policija, FURS, MZ, MF, ARSO, IRSOP, DRI, MGRT, MJU, MZZ, MDDSZ), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke pri Ministrstvu za obrambo ter prenosu pravic porabe med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvom za obrambo (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

10. Predlog za uvrstitev novega projekta 1714-21-0003 Vzpostavitev sistema vstopa in izstopa v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Aleš Hojs

11. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-21-0302 Investicijski program za področje investicij v premično in nepremično premoženje Zavoda RS za zaposlovanje v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

12. Predlog za uvrstitev novega projekta 3340-21-0090 Oprema in investicijsko vzdrževanje ZVKDS 2021 v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

13. Predlog za spremembo vrednosti projektov 3340-21-0032 Nakup opreme NUK 2021 in 3340 21-0033 Investicijsko vzdrževanje NUK 2021 v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

14. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Varstveno delovnega centra Polž Maribor (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

15. Izredna in redna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

III. ZADEVE EU

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za evropske zadeve 22. in 23. julija 2021 na Brdu pri Kranju, Poročevalec: dr. Anže Logar

17A. Informacija o udeležbi ministra za notranje zadeve Republike Slovenije Aleša Hojsa na virtualnem seminarju o Inovacijskem vozlišču EU za notranjo varnost 13. julija 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Otvoritveni konferenci za nova programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota 18. junija 2021 v Vianu de Castelo na Portugalskem (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

19A. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Države Izrael glede podpore izvedbe komemorativnega dogodka »Lightning of Heavens« (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

20. Izhodišča za 76. zasedanje Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN), Poročevalec: dr. Anže Logar

21. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob srečanju predsednikov Republike Slovenije, Republike Avstrije in Republike Hrvaške 15. julija 2021 v Sloveniji (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Informacija o izvedbi virtualne konference na temo regulacije umetne inteligence z etičnega vidika in vidika temeljnih pravic 20. julija 2021, Poročevalec: Marjan Dikaučič

23. Sedmo periodično poročilo Republike Slovenije o uresničevanju določil Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

24. Poročilo o delovnem obisku ministrice za zunanje zadeve Kneževine Andore Marie Ubach Font v Republiki Sloveniji 13. in 14. maja 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

25. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z dokončanjem doma starejših v občini Osilnica (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

26. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za izkaz posebnega spoštovanja in krepitev pozitivne podobe vseh žrtev, vojnih invalidov in ostalih aktivno udeleženih oseb pri zaščiti domovine v vojni za Slovenijo 1991 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin