Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 49. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I.  PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. na nepremičnini, potrebni za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Šempas - Počivališče Vogrsko jug, Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. na nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Šempas (Počivališče Vogrsko sever), Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Predlog določitve Splošne bolnišnice Izola za upravljavca nepremičnine – parcele št. 283/2 k. o. 2594 Ankaran, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

4. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca nepremičnin – devetih stanovanj v stavbi na naslovu Šmartinska cesta 147, 1000 Ljubljana, ter enega stanovanja v stavbi na naslovu Litostrojska cesta 59, 1000 Ljubljana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

5. Predlog določitve Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane za upravljalca nepremičnin v k. o. 1297 Mostec in k. o. 782 Poljčane, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

6. Predlog določitve Doma starejših občanov Ajdovščina za upravljavca nepremičnin v lasti Republike Slovenije parc. št. 1275/46 v k. o. 2392 Ajdovščina, parc. št. 1428/13, 1428/16 in 1428/17 v k. o. 2380 Šturje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

III.  PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

7. Predlog seznanitve Vlade Republike Slovenije z namero o sklenitvi izvensodne poravnave v zvezi z odškodninskim zahtevkom vlagateljic proti Republiki Sloveniji, ki se vodi pred Državnim odvetništvom Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

8. Popravek sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10007-59/2021/4 z dne 22. 6. 2021 o soglasju k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem plačne skupine B v javnem zdravstvenem zavodu Psihiatrična bolnišnica Idrija, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Poklukar

9. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Upravnega sodišča Republike Slovenije v upravnem sporu vloženem pri Upravnem sodišču Republike Slovenije opr. št. II U 134/2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

9A. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje v postopku upravnih sporov tožečih strank zoper toženo stranko Republiko Slovenijo, Ministrstvo za pravosodje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije, pod opr. št. I U 961/2021 in I U 970/2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Dikaučič

IV.  PREDLOGI IMENOVANJ

12. Predlog imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

13. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Ljubljana Moste Polje, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

14. Predlog sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za duševno zdravje, Poročevalec: Janez Poklukar

14A. Predlog imenovanja članov Sveta Vlade Republike Slovenije za duševno zdravje, Poročevalec: Janez Poklukar

15. Predlog imenovanja člana Nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

16. Predlog ustanovitve Medresorske delovne skupine za pripravo osnutka Strateškega načrta za razvoj kolesarskega omrežja, Poročevalec: Jernej Vrtovec