Skoči do osrednje vsebine

Ugotovitve Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede kršitev zakonodaje s področja zaščite živali

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je po seznanitvi s posnetkom takoj pristopila k preverjanju pristnosti posnetka in ugotavljanju dejanskega stanja na terenu. Na posnetku intenzivne reje prašičev na farmi za reprodukcijo so prikazana sporna ravnanja oziroma kršitve zakonodaje s področja zaščite živali.

Na podlagi posnetka in ogleda na terenu je bila identificirana farma. Uveden je bil izredni inšpekcijski nadzor, ki je trajal več dni. Uradni nadzor so opravili trije uradni veterinarji. Pregledali so opremo, prostore, živali, preverili so postopke čiščenja in vzdrževanja. Opravili so pregled higienskih razmer, oceno postopkov dobre kmetijske prakse, pregled dokumentacije in evidenc.

Na omenjeni farmi so živali nameščene v petih starejših objektih. Postopek reje se izvaja na način, ki je skladen z zakonodajo. V času nadzora niso bile ugotovljene večje nepravilnosti. V zvezi z dobrobitjo živali so bila ugotovljena neskladja glede namestitve igral oziroma materiala za zadostitev etoloških potreb in uporabe stelje v posameznih boksih. Sprejeti so bili vsi potrebni ukrepi za zagotovitev skladnosti in odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Uveden je bil prekrškovni postopek. Na podlagi pregleda na gospodarstvu in opravljenih razgovorov, za določene dele posnetka ne moremo potrditi, da so bili posneti na omenjeni farmi.

UVHVVR v rejah živali redno izvaja nadzore glede dobrobiti živali. Na podlagi večletnega plana nadzora se po opravljeni oceni tveganja pripravi letni plan. Poleg planiranih rednih nadzorov se na podlagi prejetih prijav izvajajo tudi izredni nadzori. Pregledi v rejah živali se skladno z Uredbo EU o uradnem nadzoru 625/2017 opravljajo nenapovedano, razen kadar je obvestilo potrebno in ustrezno utemeljeno za izvedbo uradnega nadzora. UVHVVR letno opravi med 300 in 400 pregledov rej živali.

UVHVVR na splošno ocenjuje, da je stanje na gospodarstvih, kjer redijo prašiče, zadovoljivo. V Sloveniji imamo veliko število gospodarstev z majhnim staležem živali, velikih rej je malo. Takšnega stanja kot je bilo prikazano v posnetku, v slovenskih rejah praviloma ne ugotavljajo.