Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 83. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.4. Predlog odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko obdobje 2020–2022, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.7. Slovenska industrijska strategija 2021–2030, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.8. Predlog letnega programa odprave posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 za izvedbo v letu 2021, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.9. Predlog državnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni 2020‒2030, Strategija razvoja, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.10. Letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 za leto 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.11. Predlog načrta izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2021–2023 za operacijo Finančni instrumenti v programskem obdobju 2014–2020, april 2021, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.12. Predlog odločbe o ugotovitvi prenehanja koncesije za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač, podeljene z odločbo št. 35501-11/2005/4 z dne 23. 6. 2005, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.13. Predlog aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi št. 01407-8/2015 z dne 16. 2. 2016 v zvezi z rabo termomineralne vode iz vrtin T-4/88, V-M in V-50t za pitje, balneološke kopeli, ogrevanje in potrebe kopališča Zdravilišče Radenci, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.14. Predlog sporazuma o prenehanju koncesijske pogodbe št. 014-31/2015 z dne 16. 2. 2016 za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.15. Predlog sklepa o ustavitvi postopka za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu, uvedenega na zahtevo gospodarske družbe P & P Marketing d. o. o., poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.16. Predlog odgovora na priporočilo Zagovornika načela enakosti za izboljšanje dostopa do informacij in televizije za senzorno ovirane osebe, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.17. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od julija do septembra 2021, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.18. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditev pravic porabe, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.19. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-21-5556 Investicija v stroje in opremo v BSH Hišni aparati v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.20. Informacija o vzdrževanju stanja pri reševanju pritožb zoper odločbe o pravicah iz javnih sredstev, zoper akte, izdane na podlagi Zakona o urejanju trga dela in zoper akte, izdane na podlagi interventne zakonodaje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.21. Poročilo o izpolnitvi nalog Medresorske delovne skupine za pripravo izhodišč za spremembe in dopolnitve zakonodaje, ki ureja referendum in referendumsko kampanjo (2018–2019), poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.22. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.23. Revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2020 in Poročilo o doseganju ciljev in pričakovanih rezultatih direktorice ter predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Agencije za javni nadzor nad revidiranjem po stanju na dan 31. 12. 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.24. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti 12. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepov v javnem sektorju in 10. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov v javnem sektorju, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.25. Informacija o aktivnostih predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše in ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja povezanih s sodelovanjem z Evropskim parlamentom, Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij med predsedovanjem Slovenije Svetu EU, poročevalec: dr. Anže Logar

1.26. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi Protokola o izvajanju (2021–2026) Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Gabonsko republiko in Evropsko skupnostjo, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.27. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju (2021–2026) Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Gabonsko republiko in Evropsko skupnostjo, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.28. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021/92 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2021 v vodah Unije in vodah zunaj Unije, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.29. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Za bolj trajnostni ribolov v EU: trenutno stanje in usmeritve za leto 2022, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.30. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strateške smernice za bolj trajnostno in konkurenčno akvakulturo EU za obdobje 2021–2030, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.31. Predlog zakona o ratifikaciji spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.32. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma o sodelovanju št. C2711-21-951301 Ankete o kazalnikih, o katerih poročajo bolniki (PaRIS), Anketa o izidih in izkušnjah bolnikov s kroničnimi boleznimi, sklenjenega med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.33. Informacija o izvajanju, s strani Republike Slovenije, dveh prednostnih priporočil Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti Sveta Evrope (ECRI), kot izhajata iz njenega 5. Poročila o Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.34. Predlog za plačilo prostovoljnega prispevka Republike Slovenije kot ustanovne pobudnice Globalnega partnerstva za umetno inteligenco in imenovanje slovenskih predstavnikov, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.36. Izhodišča za udeležbo ministra za javno upravo Boštjana Koritnika na virtualnem ministrskem medletnem zasedanju Globalnega partnerstva za umetno inteligenco (GPAI) 30. junija 2021, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.37. Izhodišča za uradni obisk ministrice za obrambo Zvezne republike Nemčije Annegret Kramp-Karrenbauer 27. in 28. junija 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.38. Informacija o obisku ministra za obrambo mag. Mateja Tonina pri pripadnikih slovenskega kontingenta v Natovi misiji Okrepljena prednja prisotnost (eFP) 7. julija 2021 v Latviji, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.39. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.40. Predlog odločbe o dodelitvi koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Joker«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.41. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Eurojacpot«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.42. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Izredna srečka«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.43. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Olimpijska srečka«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.44. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Petica«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.45. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Prve stave«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi s COVID -19

2.1. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.2. Predlog odloka o spremembah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

2.4. Predlog odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

2.6. Predlog sklepa o izvedbi aktivnosti za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

2.7. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepov na področju postopkov zaradi insolventnosti, poročevalec: Marjan Dikaučič    Gradivo

2.8. Predlog humanitarne pomoči Republike Slovenije Bosni in Hercegovini v obliki cepiva proti COVID-19, poročevalec: Janez Poklukar   

3. Predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom leta 2021 – nujni postopek, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

4. Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti – prva obravnava, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje – skrajšani postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov – nujni postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov – skrajšani postopek, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

8A. Predlog zakona o urejanju prostora – nadomestitev – prva obravnava, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

8B. Predlog zakona o spremembah Zakona o zdravstveni inšpekciji – skrajšani postopek, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

8C. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o organih v sestavi ministrstev, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

9. Predlog določitve razreza proračunskih izdatkov za pripravo Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in Predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2023, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9A. Idejni koncept razvoja širšega območja Letališča Edvarda Rusjana Maribor (Projekt Smart Hub Maribor), poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

9B. Predlog za uvrstitev projekta 2431-21-0134 Nadgradnja proge Ljubljana–Jesenice–d.m. – 3. faza v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

9C. Predlog dolgoročne ureditve helikopterskih prevozov v okviru izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) , poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

10. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

10.1. Predlog razrešitve direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan

10.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja javnega zavoda Krajinski park Strunjan

10.3. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve

10.4. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Zavoda za šport Republike Slovenije Planica

10.5. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor v zvezi s prenehanjem statusa v javnem interesu na področju ohranjanja narave

10.6. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Škocjan

10.7. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Postojna

10.8. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Laško

10.9. Predlog pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja, št. C2130-21Z213001, na Mestno občino Novo mesto

10.10. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja, št. C2130-20Z213018 na Mestno občino Novo mesto

11. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

11.1. Pooblastilo Državnemu odvetništvu za zastopanje Republike Slovenije v upravnem sporu opr. št. IV U 92/2021, poročevalec: Janez Poklukar