Skoči do osrednje vsebine

Meritve kakovosti zraka v Desklah v obdobju januar – april 2021

Na Agenciji za okolje smo pričeli z izvajanjem meritev kakovosti zraka zunanjega zraka v Desklah z mobilno postajo in referenčnim merilnikom 16. 12. 2020. Rezultati meritev delcev PM10, PM2,5, žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in ozona so v realnem času dostopni spletni strani Agencije za okolje.

Meritve so bile 15. 4. 2021 nadgrajene z meritvami ogljikovega monoksida. Poleg tega Agencija za okolje izvaja še meritve benzena, ki pa zaradi narave meritev niso dostopne v realnem času. Rezultati meritev so objavljeni tudi v mesečnih biltenih Agencije RS za okolje Naše okolje (s februarsko številko).

Z referenčnim merilnikom od sredine decembra poteka tudi vzorčenje delcev PM10 na filtrih, na katerih se v laboratoriju izvajajo kemijske analize na vsebnost 22 kovin oz. elementov, policikličnih aromatskih ogljikovodikov, anionov in kationov, organskega in elementarnega ogljika in levoglukozana. Tudi te meritve niso dostopne v realnem času. Poleg primerjave s predpisanimi mejnimi oz. ciljnimi vrednostmi, se bo na podlagi celoletnih meritev delcev PM10 in njihove sestave izvedla tudi porazdelitev po virih.

12. 1. 2021 je v Desklah pričel meritve celokupnega plinastega živega sreba v zraku izvajati Inštitut Jožef Stefan.

Celovita interpretacija rezultatov meritev na podlagi nekaj mesečnih meritve še ni možna. Lahko pa rečemo, da dosedanje meritve ne kažejo odstopanj, glede na druga merilna mesta v okviru Državne merilne mreže za spremljanje kakovosti zunanjega zraka.

Povprečna mesečna koncentracija delcev PM10

Število preseganj dnevne mejne vrednosti PM10

Povprečne dnevne koncentracije PM10

Ravni delcev PM10 na merilnih mestih na primorskem niso problematične niti z vidika letnih mejnih vrednosti niti z vidika preseganj dnevne mejne vrednosti. V Desklah so v primerjavi z Novo Gorico koncentracije delcev nekoliko nižje. Pri ravni onesnaženosti v tem delu Slovenije je potrebno upoštevati tudi vpliv Padske nižine, saj se ob dneh, ko prihaja do preseganj dnevne mejne vrednosti preseganja oz. visoke koncentracije delcev pojavljajo v vsej Padski nižini. Izmerjene ravni v Desklah so med nižjimi v primerjavi z drugimi merilnimi mesti tipa mestnega ozadja. V primerjavi z Iskrba, ki predstavlja ozadje, pa so vrednosti po pričakovanju višje.

Ravni dušikovih oksidov so bile v Desklah bistveno nižje kot na drugih merilnih mestih mestnega ozadja.

Povišane ravni ozona se pojavljajo v poletnih mesecih. V obravnavanem obdobju so bile ravni tega onesnaževala na vseh merilnih mestih nižje. V poletnih mesecih pričakujemo, da bodo ravni ozona  na Primorskem v primerjavi s celinsko Slovenijo višje.

Povprečne mesečne koncentracije CO

Ravni SO2 in CO v Sloveniji so nizke in bistveno pod predpisanimi vrednostmi. Primerjava s Trbovljami je objavljena, ker merimo CO le tam.

V Desklah so bile izmerjene ravni benzena višje kot v Ljubljani. Za to onesnaževalo je predpisana letna vrednost, ki znaša 5 µg/m3. Ravni tega onesnaževal so poleti bistveno nižje kot pozimi, zato tudi v Desklah ne pričakujemo, da bo ta vrednost presežena. Podrobnejši pregled je pokazal, da se vrhovi benzena v Desklah v prvih nekaj mesecih letošnjega leta pojavljajo v večernih urah. Za ugotovitev vira bodo potrebnejše analize, ki bodo vključevale meteorološke podatke in podatke meritev, ki jih izvaja Univerza iz Nove Gorice. Pomemben vir benzena so individualna kurišča.

Izmerjene ravni benzo(a)pirena  so bile v Desklah v primerjavi z ostalimi merilnimi mesti najvišje. Ravni tega onesnaževala so v zimskem obdobju bistveno višja kot poleti. Povišane ravni se povezujejo z izpusti iz individualnih kurišč.

Kadmij v delcih PM10 (v µg/m3)

januar februar marec
Deskle 0,15 0,18 0,11
Nova Gorica 0,25 0,23 0,15
Ljubljana 0,29 0,19 <0,16
Maribor <0,16 0,21 <0,16
Iskrba <0,16 <0,16 <0,16

Svinec v delcih PM10 (v µg/m3)

januar februar marec
Deskle 3,4 6,7 2,9
Nova Gorica 7,8 5,7 4,9
Ljubljana 6,1 5,9 5,0
Maribor 5,7 8,7 5,4
Iskrba 1,0 1,1 1,4

Arzen v delcih PM10 (v µg/m3)

januar februar marec
Deskle <0,4 <0,4 <0,4
Nova Gorica <0,4 <0,4 <0,4
Ljubljana <0,7 <0,7 <0,7
Maribor <0,7 <0,7 <0,7
Iskrba <0,7 <0,7 <0,7

Nikelj v delcih PM10 (v µg/m3)

januar februar marec
Deskle <2 <2 <2
Nova Gorica <2 <2 <2
Ljubljana <4 4 <4
Maribor <4 <4 <4
Iskrba <4 <4 <4

Ravni kovin v delcih so bile nizke na vseh merilnih mestih.

Meritve kakovosti zraka v občini Kanal ob Soči leta 2004 ter 2016 in 2017

- Med 11. majem in 24. junijem 2004 smo z mobilno postajo v Morskem spremljali SO2, NOx, O3, PM10 in CO.

- Med 3. februarjem in 2016 in 2. februarjem 2017 smo na štirih lokacijah (Kanal ob Soči, Morsko, Kanalski vrh in Deskle) izvajali vzorčenje delcev PM10, ki ji je sledila kemijska analiza filtrov z vidika vsebnosti kovin (Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, As, Se, Rb, Sr, Mo, Ag, Cd, Sb, Cs, Ba, Tl, in Pb).

Rezultati meritev v prvem obdobju so pokazali, da so bile koncentracije vseh onesnaževal z izjemo ozona precej pod predpisanimi vrednostmi. Z vidika onesnaženosti zunanjega zraka z ozonom je območje Primorske (vključno z okolico Anhovega) najbolj obremenjeno zaradi visokih ravni ozona v poletnih mesecih.

Tudi rezultati meritev v drugem obdobju so pokazali, da so v primerjavi s celinsko Slovenijo ravni delcev PM10 v Kanalu ob Soči PM10 nižje. V zimskem času je prihajalo do občasnih preseganj dnevne mejne vrednosti. Teh preseganj je manj od dovoljenega števila. Obdobja s preseženimi ravnmi sovpadajo z epizodami povišane onesnaženosti v Padski nižini. Ravni analiziranih kovin v delcih PM10 so nizke in za kovine (Pb, Cd, As, Ni), ki imajo predpisane mejne oz. ciljne vrednosti precej pod temi vrednostmi.