Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 48. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom leta 2021 – nujni postopek, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1A. Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti – prva obravnava, Poročevalka: dr. Simona Kustec

2. Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – prva obravnava, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje – skrajšani postopek, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov – nujni postopek, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov – skrajšani postopek, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

6. Predlog zakona o ratifikaciji spremenjenih in dopolnjenih aktov Svetovne poštne zveze, Poročevalec: dr. Anže Logar

7. Revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2020 in Poročilo o doseganju ciljev in pričakovanih rezultatih direktorice ter predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Agencije za javni nadzor nad revidiranjem po stanju na dan 31. 12. 2020, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

8. Predlog uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 30. obletnici državnosti Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

9. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-6/83 in Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 - Moravske Toplice, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

11. Predlog odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

12. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o najvišji višini priznanih stroškov nakupa posamezne čebelarske opreme in novih sredstev za prevoz čebel na pašo za programsko obdobje 2020–2022, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

13. Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni raziskovalni zavod, Poročevalka: dr. Simona Kustec

14. Slovenska industrijska strategija 2021–2030, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15. Predlog aneksa št. 2 h koncesijski pogodbi št. 01407-8/2015 z dne 16. 2. 2016 v zvezi z rabo termomineralne vode iz vrtin T-4/88, V-M in V-50t za pitje, balneološke kopeli, ogrevanje in potrebe kopališča Zdravilišče Radenci, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

16. Predlog odločbe o ugotovitvi prenehanja koncesije za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač, podeljene z odločbo št. 35501-11/2005/4 z dne 23. 6. 2005, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

17. Predlog sporazuma o prenehanju koncesijske pogodbe št. 014-31/2015 z dne 16. 2. 2016 za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in V-50t, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

18. Predlog sklepa o ustavitvi postopka za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu, uvedenega na zahtevo gospodarske družbe P & P Marketing d. o. o., Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

19. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od julija do septembra 2021, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

19B. Predlog pooblastila za zastopanje na razčiščevalnem sestanku in razlogi za izpodbijanje revizijskih razkritij k Osnutku revizijskega poročila o Predlogu zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

20. Predlog letnega programa odprave posledic potresa v Posočju 12. julija 2004 za izvedbo v letu 2021, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

21. Predlog načrta izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2021–2023 za operacijo Finančni instrumenti v programskem obdobju 2014–2020, april 2021, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

22. Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-21-5556 Investicija v stroje in opremo v BSH Hišni aparati v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

23. Predlog soglasja Akademski in raziskovalni mreži Slovenije – Arnes k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

24. Predlog sklepa o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki Slovenskega inštituta za standardizacijo iz leta 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25. Predlog soglasja k Letnemu poročilu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za leto 2020 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

26. Poročilo Društva za razvoj in varovanje GEOSS-a o izvedbi programa del za leto 2020 in Program dela in razvoja za upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije za leto 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

III. ZADEVE EU

27. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi Protokola o izvajanju (2021–2026) Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Gabonsko republiko in Evropsko skupnostjo, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

28. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju (2021–2026) Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Gabonsko republiko in Evropsko skupnostjo, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

29. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2021/92 glede nekaterih ribolovnih možnosti za leto 2021 v vodah Unije in vodah zunaj Unije, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

30. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Za bolj trajnostni ribolov v EU: trenutno stanje in usmeritve za leto 2022, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

31. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strateške smernice za bolj trajnostno in konkurenčno akvakulturo EU za obdobje 2021–2030, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

32. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 28. in 29. junija 2021 v Luksemburgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

33. Predlog za plačilo prostovoljnega prispevka Republike Slovenije kot ustanovne pobudnice Globalnega partnerstva za umetno inteligenco in imenovanje slovenskih predstavnikov, Poročevalec: Boštjan Koritnik

35. Poročilo o virtualni udeležbi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na dogodku Potrošniški dialog in bilateralnem srečanju ob robu z evropskim komisarjem za pravosodje in varstvo potrošnikov Didierjem Reyndersom 14. aprila 2021 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Dejana Židana glede predloga Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

36A. Predlog mnenja o pobudi za začasno zadržanje izvajanja 12. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek