Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 81. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

1.2. Predlog uredbe o koncesiji za graditev žičnic v Bohinjski Bistrici, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.4. Predlog pravilnika o prenehanju veljavnosti Stanovanjskega pravilnika, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.5. Predlog odločbe o odobritvi sodelovanja Občini Bled in Občini Bohinj v Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje EZTS Alpine Pearls z omejeno odgovornostjo, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.6. Predlog pogodbe o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.7. Predlog aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi št. 01402-1/2021 z dne 28. 4. 2021 za rabo termalne vode iz vrtine V-3/84 za ogrevanje objektov na Izlakah, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.8. Predlog sporazuma o prenehanju koncesijske pogodbe št. 35503-44/2009 z dne 23. 12. 2009 za rabo podzemne vode iz vrtine JAN-1/04 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.10. Poročilo o izvajanju Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme za leto 2020, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.11. Predlog ukrepov za zagotovitev vzdržnosti kanalizacijskega omrežja na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.12. Predlog konsolidirane premoženjske bilance države in občin na dan 31. 12. 2020, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.13. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in zagotovitev pravic porabe pri Državni volilni komisiji , poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.14. Predlog za prerazporeditev in razporeditev pravic porabe , poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.15. Predlog za uvrstitev projekta 1811-20-0010 Obnova Vile Maraviglia v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: dr. Anže Logar

1.16. Predlog mnenja o pobudah za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, poročevalec: mag. Andrej Šircelj   

1.17. Poročilo o realizaciji načrtovanih dejavnosti in sredstvih za Slovence izven meja Republike Slovenije v letu 2020, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o ustanovitvi skupnih podjetij v okviru programa Obzorje Evropa, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju Unije v evropskem partnerstvu za meroslovje, ki ga skupaj izvaja več držav članic, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 18. junija 2021 v Luksemburgu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialno politiko) 14. junija 2021 v Luksemburgu, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 15. junija 2021 v Luksemburgu, poročevalec: Janez Poklukar

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kmetijstvo in ribištvo od 13. do 15. junija 2021 v Lizboni, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.24. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na neformalnem avdio-videokonferenčnem zasedanju Sveta Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 14. junija 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.25. Pismo o nameri za vzpostavitev mednarodnih hitrih železniških potniških in nočnih povezav, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.26. Informacija o podpisu Pisma o nameri o razvoju transformativnih naprednih zmogljivostih za oklepne platforme, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.27. Informacija o načrtovanem podpisu Memoranduma o soglasju o političnih posvetovanjih med Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za zunanje zadeve Sultanata Oman, poročevalec: dr. Anže Logar

1.28. Predlog za dopolnitev seznama držav, s katerimi je Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja podpisal ali namerava podpisati Pismo o izmenjavi podatkov med organi, pristojnimi za preprečevanje pranja denarja, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.30. Izhodišča za 7. zasedanje Koordinacijskega odbora ministrov med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko 14. junija 2021 v Rimu, poročevalec: dr. Anže Logar

1.31. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Forumu Europa 11. junija 2021 v Wachau-u v Avstriji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.32. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na forumu GLOBSEC v Bratislavi od 15. do 17. junija 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.33. Izhodišča za udeležbo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožeta Podgorška na virtualni 42. Konferenci Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo od 14. do 18. junija 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.34. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na neformalnem avdio-videokonferenčnem srečanju razvojnih ministrov OECD DAC Tidewater 16. in 17. junija 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.35. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na virtualni Mednarodni donatorski konferenci za solidarnost z venezuelskimi begunci in migranti 17. junija 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.36. Četrto poročilo generalnega komisarja Republike Slovenije za svetovno razstavo EXPO 2020 Dubaj, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.37. Informacija o zasedanjih meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije v letu 2020, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.38. Informacija o zasedanjih meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami v letu 2021 ter imenovanje slovenskih vladnih predstavnikov v meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje s posameznimi državami v letu 2021, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.39. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, poročevalec: Janez Cigler-Kralj   

1.40. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.41. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.42. Predlog odgovora na sprejeta sklepa Odbora Državnega zbora za gospodarstvo ob obravnavi točke dnevnega reda »Problematika vzpostavitve ponovnega zagona dejavnosti v gostinstvu in v ostalem storitvenem sektorju«, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.43. Predlog soglasja k predlogu amandmaja k Resoluciji o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.44. Predlog soglasja k predlogu amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom SARS-CoV-2, poročevalka: Eva Kompan

2.2. Poročilo Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije o izvajanju nadzora cepljenja proti COVID-19, poročevalka: Eva Kompan

2.3. Poročilo o ukrepih policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: dr. Anton Olaj

2.4. Tedensko poročilo o realizaciji sklepa Vlade Republike Slovenije št. 38202-1/2021/6 o izvedenih aktivnostih za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja, poročevalec: Boštjan Koritnik

2.5. Predlog odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

2.7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

2.8. Predlog odloka o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji., poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2.9. Predlog odloka o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

3.1. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Koreji s sedežem v Tokiu

3.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

3.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za letalski in pomorski promet v Ministrstvu za infrastrukturo

3.4. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet javnega zavoda Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

3.5. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika oziroma predstavnice ustanovitelja v Svet zavoda Koroški dom starostnikov Dravograd

3.6. Predlog imenovanja štirih članov nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

3.7. Predlog imenovanja zastopnika pacientovih pravic za območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Kranj

3.8. Predlog imenovanja članov Odbora za podeljevanje nagrade Zlata čebela

3.10. Predlog odgovora na dopis Varuha človekovih pravic Republike Slovenije št. 9.1-41/2019-10-STU z dne 4. 6. 2020 glede izjemne pokojnine na področju kulture

3.12. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč v k. o. 782 Poljčane v last Občine Poljčane

3.13. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. na nepremičninah, potrebnih za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Šempas (Počivališče Vogrsko jug)

3.14. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. na nepremičnini, potrebni za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob avtocestah v k. o. Šempas (Počivališče Vogrsko sever)

3A. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

3A. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov Vlade Republike Slovenije in predstavnika nacionalnih okroglih miz državljank in državljanov iz Republike Slovenije za plenarna zasedanja Konference o prihodnosti Evrope, poročevalec: dr. Anže Logar   

3B. Predlog odločbe o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine na področju kulture, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

3C. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije v primeru tožbe tožeče stranke zoper Republiko Slovenijo zaradi varstva ustavnih pravic –COVID-19, ki se vodi pod opravilno številko II U 140/2021, poročevalec: Zdravko Počivalšek

8. Predlog sklepa o preklicu stopnje tajnosti dokumenta št. Z-103-34/2010, z dne 26. 1. 2011, o možnih nadaljnjih poteh za uspeh ustavne reforme BiH , poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

9. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa, poročevalec: Jernej Vrtovec