Skoči do osrednje vsebine

Vlada o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije (3. 2. 2021) zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/1972 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (prenovitev) v pravni red Republike Slovenije.

Vlada nalaga Ministrstvu za javno upravo, da posreduje predlog Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2) v obravnavo vladi do vključno 30. junija 2021.

V pripravi je nov Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2), ki bo nadomestil obstoječi zakon. Osnutek ZEKom-2 je bil 28. avgusta 2020 predložen v široko javno razpravo z rokom za pripombe, ki je bil, s ciljem priprave kakovostnega in v največji možni meri usklajenega predloga zakona, na predlog deležnikov podaljšan do konca oktobra 2020. Glede na to, da gre za obsežen in kompleksen predlog sistemskega zakona, so v okviru javne razprave prispele številne pripombe in predlogi zainteresirane javnosti, ki so terjale poglobljeno preučitev. Po poglobljeni obravnavi pripomb ter posledični pripravi prenovljenega predloga ZEKom-2, je bil predlog tega zakona v aprilu 2021 posredovan v medresorsko usklajevanje ter v pregled Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (SVZ) ter hkrati še nekaterim drugim organom. Ob tem je bil predlog ZEKom-2 objavljen tudi na državnem portalu eUprava v rubriki e-demokracija. Javnosti je bilo ponovno omogočeno komentiranje v roku dveh tednov.

Trenutno potekata pregled in obravnava prejetih pripomb v okviru medresorskega usklajevanja in preučitev pripomb ter predlogov zainteresirane javnosti na javno objavljen predlog ZEKom-2. Sledi priprava popravljenega gradiva predloga zakona ter predvidoma ponovni pregled oziroma uskladitev z resorji. Po medresorski uskladitvi gradiva sledi predložitev predloga ZEKom-2 v vladni postopek. Obravnava predloga ZEKom-2 v državnem zboru je predvidena jeseni 2021, sprejem predloga pa predvidoma v novembru 2021. Takoj po objavi ZEKom-2 v uradnem listu bo izveden tudi postopek notifikacije predpisa, z vnosom vseh relevantnih podatkov in objavljenega besedila zakona ter korelacijske tabele v elektronsko notifikacijsko bazo Evropske komisije (Themis). Ob tem še dodajamo, da je postopek priprave in usklajevanja zakonskega predloga doslej oteževala tudi situacija s koronavirusom.

Ne glede na vse zgoraj navedeno si bo vlada v okviru danih možnosti prizadevala za čimprejšnji sprejem ZEKom-2, s katerim bodo določbe Direktive prenesene v pravni red Republike Slovenije, razen določb o obveznosti prenosa (t.i. must curry) iz 114. člena navedene direktive. Določba o obveznosti prenosa, ki je bila doslej urejena v 31. členu Direktive o univerzalnih storitvah, je v pravni red Republike Slovenije prenesena z relevantnimi določbami Zakona o medijih.

Vlada Republike Slovenije se zavezuje, da bo Evropsko komisijo sproti obveščala o napredku pri sprejemanju ukrepov za prenos Direktive 2018/1972/EU v pravni red Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za javno upravo