Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 80. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Goričko za obdobje 2020–2025, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine CM-1, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.5. Akcijski načrt za izvajanje Programa za otroke 2020–2025 za obdobje 2020–2022, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.6. Predlog odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Učinkovitost zagotavljanja kibernetske varnosti v Republiki Sloveniji«, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o ustavitvi postopka za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu, uvedenega na zahtevo gospodarske družbe Pegaso Turizem d. o. o., poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.8. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.9. Predlog sklepa o odprtju nove proračunske postavke pri proračunskem uporabniku Generalštab Slovenske vojske, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.10. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-21-0020 Izgradnja objekta UL ALUO na Roški v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.11. Končno poročilo Medresorske delovne skupine za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva z izhodišči za prenovo ureditve področja rokodelstva, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.12. Poročilo Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2020, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

1.13. Poročilo o delu Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije za leto 2020, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.14. Poročilo o poteku sanacije v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, za obdobje od 1. 1. do 6. 8. 2020, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.15. Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2020, poročevalec: Janez Cigler-Kralj    Gradivo

1.16. Poročilo o izvrševanju 2. točke Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 84200-4/2020/3 z dne 16. 12. 2020 o izdelavi načrtov dejavnosti kot priloge k Državnemu načrtu zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.17. Poročilo o izvedbi vaje državnega pomena »Vaja POTRES 2021«, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.18. Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.19. Predlog mnenja o Zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 27. člena Zakona o dohodnini, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.20. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 4. junija 2021 v Luksemburgu, poročevalec: Boštjan Koritnik

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 10. junija 2021 v Luksemburgu, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.24. Izhodišča za virtualno udeležbo delegacije Republike Slovenije na delavnici na visoki ravni "Na naslednjem valu raziskovalnih podatkov - izkoriščanje odziva na COVID-19 za pospeševanje interoperabilnosti raziskovalnih podatkov" 7. junija 2021, poročevalka: dr. Simona Kustec

1.25. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora o podpori usposabljanju (TSA) med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Kopensko vojsko Združenih držav Amerike v Evropi in Afriki (USAREUR-AF) o usposabljanju in vajah na določenih vadiščih na ozemlju Zvezne Republike Nemčije, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.26. Informacija o nameravanem podpisu Amandmaja 2 k Memorandumu o soglasju o zmogljivosti strateškega zračnega prevoza, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.27. Izhodišča za srečanje ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in ministrice za notranje zadeve Republike Italije Luciane Lamorgese 4. junija 2021 v Republiki Sloveniji in priprava na zasedanje Koordinacijskega odbora ministrov Republike Slovenije in Republike Italije 14. junija 2021, poročevalec: Aleš Hojs

1.28. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualnem zasedanju ministrov za zunanje zadeve Berlinskega procesa 8. junija 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.29. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o uradnem obisku predsednika Švicarske konfederacije Guya Parmelina 8. in 9. junija 2021 v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.30. Predlog mnenja o predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa – skrajšani postopek, poročevalec: dr. Simona Kustec 

1.31. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.32. Predlog mnenja o predlogu Deklaracije o podpori prizadevanjem za mednarodno prepoved smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.33. Predlog sklepa o izvedbi aktivnosti za lažji dostop prebivalcev do storitev zaupanja, poročevalec: Janez Poklukar    Gradivo

1.34. Izhodišča za bilateralno srečanje ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa s podpredsednikom Evropske komisije za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritisom Schinasom 7. junija 2021 na Brdu pri Kranju, poročevalec: Aleš Hojs

1.35. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 11. junija 2021 v Luksemburgu, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.36. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, poročevalec: Boštjan Koritnik   

II. LISTA B

2. Predlog zakona o oskrbi z električno energijo – prva obravnava - prva obravnava, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

2B. Predlog odloka o spremembah Odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: dr. Vasko Simoniti    Gradivo

2C. Predlog odloka o spremembah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, poročevalec: dr. Simona Kustec    Gradivo

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

3.2. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indiji

3.3. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki s sedežem v New Delhiju

3.4. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Nepal s sedežem v New Delhiju

3.5. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Butan s sedežem v New Delhiju

3.6. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski republiki Bangladeš s sedežem v New Delhiju

3.7. Predlog imenovanja članice Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa – predstavnice uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe

3.8. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije, poročevalec: dr. Simona Kustec

3.9. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Dom starejših Rakičan

3.10. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj

3.11. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Nadzornega odbora za spremljanje skladov s področja notranje varnosti in migracij

3.12. Predlog za odvzem statusa javno dobro – javna železniška infrastruktura v k. o. Spodnja Šiška, k. o. Rdeči Breg II in k. o. Dravograd in določitev upravljavca nepremičninam

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.1. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, poročevalec: Zdravko Počivalšek