Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 45. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog gradbenega zakona – prva obravnava, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

2. Predlog zakona o urejanju prostora – prva obravnava, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

3. Predlog zakona o oskrbi z električno energijo – prva obravnava, Poročevalec: Jernej Vrtovec

4. Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

5. Predlog uredbe o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Goričko za obdobje 2021–2025, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

6. Predlog uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtine CM-1, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

7. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

8. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jedilnega krompirja zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

9. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

11. Predlog sklepa o ustavitvi postopka za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu, uvedenega na zahtevo gospodarske družbe Pegaso Turizem d. o. o., Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

12. Predlog za sklenitev pogodbe o vračilu dela denarnih sredstev, ki jih je Republika Slovenija namenila za pridobivanje nepremičnin na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica, v Proračun Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

13. Končno poročilo Medresorske delovne skupine za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva z izhodišči za prenovo ureditve področja rokodelstva, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

14. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2020 in 2021, v letu 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15. Poslovni in finančni načrt Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, za leti 2021 in 2022, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

16. Predlog soglasja k Programu dela in finančnemu načrtu Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Janja Garvas Hočevar

17. Letno poročilo o poslovanju Agencije za radioaktivne odpadke v letu 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

18. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MP, MIZŠ, MZI, MZ, MDDSZ, FURS, Generalštab Slovenske vojske, MF, MK, Okrožno sodišče v Kranju), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

19. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/1972/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (prenovitev) v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Boštjan Koritnik

20. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Jernej Vrtovec

21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 4. junija 2021 v Luksemburgu, Poročevalec: Boštjan Koritnik

22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 10. junija 2021 v Luksemburgu, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

23. Izhodišča za virtualno udeležbo delegacije Republike Slovenije na delavnici na visoki ravni "Na naslednjem valu raziskovalnih podatkov - izkoriščanje odziva na COVID-19 za pospeševanje interoperabilnosti raziskovalnih podatkov" 7. junija 2021, Poročevalka: dr. Simona Kustec

24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 11. seji Upravnega odbora, 59. seji Proračunskega odbora ter skupni seji Proračunskega in Upravnega odbora Urada Evropske unije za intelektualno lastnino, ki bodo potekale od 1. do 3. junija 2021 (preko video povezave), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zdravko Počivalšek

25. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za kohezijsko politiko 18. maja 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z omejevanjem uveljavljanja pravic iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

27. Predlog mnenja o Zahtevi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 27. člena Zakona o dohodnini, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj