Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 75. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2b – širitev 2 v občini Kidričevo, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Razdrto 2 v občinah Divača in Postojna, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

1.5. Predlog odloka o ustanovitvi Odbora za podelitev nagrade Zlata čebela, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o višini pavšalnega zneska izdelave in postavitve novega lesenega tipiziranega učnega čebelnjaka za programsko obdobje 2020–2022, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.7. Predlog sporazuma o prenehanju koncesijske pogodbe št. 35503-23/2005 z dne 25. 7. 2005 za rabo podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 2/1, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvodnjo pijač, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.8. Predlog odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Učinkovitost sistema upravljanja javnih zavodov« v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.9. Predlog za uvrstitev projekta 2130-21-3001 Čistilna naprava Podčetrtek v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: Zdravko Počivalšek    Gradivo

1.10. Predlog spremembe projekta 2550-17-0010 Trajnostna mobilnost v območjih ohranjanja narave v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.11. Letno poročilo o delu Državnega odvetništva Republike Slovenije za leto 2020, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

1.12. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Uradni opomin Evropske komisije št. INFR(2021)0130 z dne 18. 3. 2021 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o krepitvi vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje uveljavljali pravila konkurence, in o zagotavljanju pravilnega delovanja notranjega trga v pravni red Republike Slovenije, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede oprostitev pri uvozu in nekaterih dobavah v zvezi z ukrepi Unije v javnem interesu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga priporočila Sveta o vzpostavitvi evropskega jamstva za otroke, poročevalec: Janez Cigler-Kralj

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina) 20. maja 2021, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem Forumu na visoki ravni za trajnostni turizem 14. maja 2021, poročevalec: Zdravko Počivalšek

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za kohezijsko politiko 18. maja 2021, poročevalec: Zvonko Černač

1.19. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Gašperja Dovžana na Neformalnem srečanju ministrov za evropske zadeve 17. maja 2021 v Coimbri na Portugalskem, poročevalec: dr. Anže Logar

1.20. Predlog uredbe o ratifikaciji spremenjenih Prilog I in II k Pogodbi o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko, poročevalec: dr. Anže Logar    Gradivo

1.21. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in ostalimi udeleženci vaje o zagotavljanju in izvajanju podpore države gostiteljice med vajo Jadranski udar/Adriatic Strike 2021, poročevalec: mag. Matej Tonin

1.22. Predlog soglasja za včlanitev Republike Slovenije v Shemo OECD za sadje in zelenjavo, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.23. Izhodišča za udeležbo dr. Jožeta Podgorška, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na virtualnem dogodku Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo ob obeleževanju svetovnega dne čebel 20. maja 2021, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1.24. Izhodišča za obisk ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa 19. maja 2021 v Beogradu, poročevalec: Aleš Hojs

1.25. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualnem 131. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope 21. maja 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.26. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o delovnem obisku 14. maja 2021 v Republiki Srbiji, poročevalec: dr. Anže Logar

1.27. Izhodišča za pogovor predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše s kanclerko Zvezne republike Nemčije Angelo Merkel preko avdio-video konference 17. maja 2021, poročevalec: dr. Anže Logar

1.28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na videokonferenčnem 2. zasedanju Foruma za schengen 17. maja 2021, poročevalec: Aleš Hojs 

1.29. Informacija o obisku ministrice brez resorja, pristojne za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu dr. Helene Jaklitsch 15. maja 2021 na Občini Števerjan, poročevalka: dr. Helena Jaklitsch    Gradivo

1.30. Predlog soglasja k predlogu amandmajev k Predlogu zakona o bančništvu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.31. Predlog soglasja k predlogu amandmajev k Predlogu zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

II. LISTA B

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru – prva obravnava, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

3A. Predlog uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, poročevalec: mag. Matej Tonin  

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kosovo

4.2. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku

4.3. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Madžarskem

4.4. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini

4.5. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu

4.6. Predlog sklepa o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Avstriji

4.7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem v Ministrstvu za javno upravo

4.8. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za dolgotrajno oskrbo v Ministrstvu za zdravje

4.9. Predlog soglasja k razrešitvi direktorja javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Idrija

4.10. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema v Ministrstvu za zdravje

4.11. Predlog imenovanja javne uslužbenke v naziv višji sekretar

4.12. Predlog razrešitve in imenovanja članov Nadzornega sveta ELES, d. o. o., sistemskega operaterja prenosnega omrežja

4.13. Predlog imenovanja članov v Svet javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana

4.14. Predlog razrešitve in imenovanja članov Sveta javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje

4.15. Predlog imenovanja članov Sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, poročevalec: dr. Vasko Simoniti

4.16. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Dom upokojencev Postojna

4.17. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij

4.18. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za namen izdaje zelene, socialne oziroma trajnostne obveznice Republike Slovenije

4.19. Predlog poročila o uresničevanju Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leto 2020

4.20. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorici Inštituta za narodnostna vprašanja iz naslova izvajanja javne službe za leto 2020

4.21. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Akademske in raziskovalne mreže Slovenije iz naslova izvajanja javne službe za leto 2020

4.22. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za javno upravo o vlogi pritožnika o statusu javnega naročnika

4.23. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji, ki se na prvi stopnji vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. III P 2563/2020

4.24. Predlog vpisa lastninske pravice v korist DARS, d. d. na presežnem zemljišču, pridobljenem za potrebe gradnje avtocest